Wybory w SGGW


W 2020 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego odbędą się wybory Władz Uczelni oraz poszczególnych Wydziałów na kadencję 2020-2024.

Poniżej zamieszczamy dokumenty do pobrania oraz szczegółowe informacje na temat przebiegu wyborów w SGGW.

Uchwała nr 19 - 2020/2021 Uczelnianej Komisji Wyborczej SGGW z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy stosowanych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie podczas wyborów do rad dyscyplin na kadencję 2021-2024

Załącznik nr 1 do uchwały nr 19 – 2020/2021 UKW z dnia 30 listopada 2020 r.

Uchwała nr 18 - 2020/2021 Uczelnianej Komisji Wyborczej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Zasad wyborów do Rady Uczelni SGGW”

Uchwała nr 17 - 2020/2021 Uczelnianej Komisji Wyborczej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie sposobu zgłoszenia przez członków Senatu SGGW kandydata w wyborach do Rady Uczelni SGGW w okresie epidemii wywołanej wirusem SARS-Cov-2

Uchwała nr 16 - 2020/2021 Uczelnianej Komisji Wyborczej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 29 października 2020 r.w sprawie ustalenia wzorów formularzy stosowanych podczas wyborów do Rady Uczelni na kadencję 2021-2024

Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 8) Załącznika Nr 4 „Ordynacja wyborcza” Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wprowadzonego Uchwałą Nr 84 - 2018/2019 z dnia 27 maja 2019 r., ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 80-2019/2020 Senatu SGGW z dnia 24 lutego 2020 r., Nr 106-2019/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. i Nr 169-2019/2020 z dnia 13 lipca 2020 r. Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uczelniana Komisja Wyborcza Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1

Uczelniana Komisja Wyborcza Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie uchwala wzory formularzy stosowanych podczas wyborów do Rady Uczelni na kadencję od 1.01.2021 r. do 31.12.2024 r. stanowiące załączniki Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Nadzór nad wykonaniem niniejszej uchwały sprawuje Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Prof. dr hab. Henryk Runowski

Załączniki:

Załącznik nr 1 - wzór zgłoszenie kandydata
Załącznik ne 2- oświadczenie i zgoda kandydata
Załącznik nr 3 - klauzula i zgoda przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr 4 - zgoda na przedtwarzanie danych osobowych

Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 29 października 2020 r.

Szanowni Członkowie Społeczności Akademickiej

Uczelniana Komisja Wyborcza informuję, iż zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego osoby kandydujące w wyborach do Rady Uczelni zobowiązane są, celem spełnienia warunku określonego w art. 20 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, do złożenia oświadczenia lustracyjnego (załącznik nr 1a) bądź informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego  (załącznik nr 2a), wynikającego z  przepisów ustawy o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa  z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.

Oświadczenie lustracyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie do Biura Spraw Osobowych nie później jednak niż przed dniem 10 listopada 2020 r.

Dokumenty lustracyjne będą następnie niezwłocznie przekazane do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej celem dalszego rozpoznania.

Wcześniejsze złożenie oświadczenia lustracyjnego powoduje wygaśnięcie obowiązku jego powtórnego składania, jednak osoba zainteresowana kandydowaniem w wyborach przedkłada informację o uprzednim złożeniu oświadczenia. Jednocześnie z obowiązku złożenia właściwego dokumentu lustracyjnego zwolnione są osoby urodzone po dniu 1 sierpnia 1972 r.

Załączniki:

Zal__1a_do_ustawy_lustracyjnej-1 oświadczenie lustracyjne
Zal__2a_do_ustawy_lustracyjnej informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego

Przewodniczący
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Prof. dr hab. Henryk Runowski

Uchwała Nr 1 - 2019/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej SGGW z dnia 11 września 2020 r. w sprawie powołania Podkomisji Wyborczej ds. dyscypliny Rolnictwo i ogrodnictwo

Uchwała nr 18 - 2019/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej SGGW z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zmiany terminarza wyborów na kadencję 2020-2024

Uchwała nr 17 - 2019/220 Uczelnianej Komisji Wyborczej SGGW z dnia 23 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany terminarza wyborów na kadencję 2020-2024

Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 19 czerwca 2020 r.

Prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka - BIOGRAM 

Prof. dr hab. Michał Jerzy Zasada - BIOGRAM

Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 16 czerwca 2020 r.

Uchwała nr 16 - 2019/220 Uczelnianej Komisji Wyborczej SGGW z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia elektronicznego trybu składania dokumentów przewidzianych w Ordynacji wyborczej

Uchwała nr 15 - 2019/220 Uczelnianej Komisji Wyborczej SGGW z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na rektora w formie elektronicznej

Uchwała nr 14 - 2019/220 Uczelnianej Komisji Wyborczej SGGW z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przeprowadzania czynności wyborczych w trybach nadzwyczajnych

Kolegium Elektorów do wyboru Rektora SGGW

Uchwała nr 13 - 2019/220 Uczelnianej Komisji Wyborczej SGGW z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany terminarza wyborów na kadencję 2020-2024

Uchwała nr 12 - 2019/220 Uczelnianej Komisji Wyborczej SGGW z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 8-2019/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na elektorów i do Senatu SGGW w formie elektronicznej

Uchwała Nr 11 - 2019/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej SGGW z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany terminarza wyborów na kadencję 2020-2024 - wycofana

Komunikat Uczelnianej Komisjii Wyborczej z dnia 4 czerwca 2020 r.

Komunikat Uczelnianej Komisjii Wyborczej z dnia 3 czerwca 2020 r.

Załącznik nr 1a do ustawy z dnia 18 października 2006 r.

Załącznik nr 2a do ustawy z dnia 18 października 2006 r.

----------------------------

Komunikat
Uczelnianej Komisji Wyborczej
z dnia 27 maja 2020 r.

 

Szanowni Państwo,
Członkowie Społeczności Akademickiej

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że Senat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w dniu 25 maja 2020 r. podjął Uchwałę Nr 118 –2019/2020 w sprawie wznowienia procedury wyboru przedstawicieli do kolegium elektorów, Senatu oraz wyboru Rektora w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w tym w szczególności odnośnie terminarza wyborczego. Zgodnie z przyjętym przez Senat terminarzem wyborów, wybory odbędą się w następujących etapach: wybory przedstawicieli do Kolegium Elektorów, wybory Rektora oraz wybory przedstawicieli do Senatu Uczelni. W najbliższym okresie, zgodnie z przyjętym terminarzem, odbędą się wybory do Kolegium Elektorów. W celu zgłoszenia Kandydata spośród pracowników SGGW należy przekazać do właściwej Podkomisji wyborczej Kartę zgłoszenia Kandydata wraz z wymaganymi załącznikami. Wzory Kart zgłoszenia Kandydatów oraz inne formularze niezbędne do skutecznego zgłoszenia Kandydatów w wyborach do Kolegium Elektorów stanowią załączniki do uchwały Uczelnianej Komisji Wyborczej Nr 4 – 2019/2020 z dnia 9 marca 2020 r. Wszystkie uchwały Senatu oraz Uczelnianej Komisji Wyborczej dotyczące wyboru organów Uczelni na kadencję 2020-2024 są zamieszczone na stronie internetowej SGGW w zakładce „WYBORY”. Szczegółowych informacji związanych z wyborami udzielają właściwe Podkomisje wyborcze oraz Uczelniana Komisja Wyborcza (UKW).

Zgłoszenie Kandydata w wyborach do Kolegium Elektorów z grupy nauczycieli akademickich wymaga poparcia danego Kandydata przez co najmniej pięciu nauczycieli akademickich z danej grupy (tj. grupy profesorów i profesorów Uczelni oraz oddzielnie z grupy pozostałych nauczycieli akademickich). Z kolei zgłoszenie Kandydata w wyborach do Kolegium Elektorów z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi wymaga poparcia danego Kandydata przez co najmniej dziesięć osób z tej grupy Pracowników. Zgłaszanie Kandydatów w wyborach do Kolegium Elektorów przez pracowników Uczelni trwa do 3 czerwca 2020 roku włącznie. Do tego dnia Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi zgłaszają również Kandydatów do Senatu. W tej grupie Pracowników wybory do Kolegium Elektorów i do Senatu odbędą się w tym samym terminie, zgodnie z przyjętym przez Senat terminarzem. Wybory do Kolegium Elektorów wśród wszystkich grup pracowniczych odbędą się w terminie 8-10 czerwca 2020 roku. Wybory Rektora oraz członków Senatu w grupie nauczycieli akademickich odbędą się w terminach późniejszych, zgodnie z przyjętym terminarzem wyborów.

Uczelniana Komisja Wyborcza o następnych etapach wyboru organów Uczelni poinformuje w kolejnym Komunikacie. Równocześnie UKW wyjaśnia, że organizację i tryb przeprowadzania wyborów w grupie studentów i doktorantów regulują obowiązujące ich regulaminy.

Uczelnia Komisja Wyborcza zwraca się do wszystkich Członków Społeczności Akademickiej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z prośbą o liczny i aktywny udział w wyborach organów statutowych Uczelni.

                                          Przewodniczący
                                          Uczelnianej Komisji Wyborczej
                                          Prof. dr hab. Henryk Runowski

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT

UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Z DNIA 12 MARCA 2020

Uczelniana Komisja Wyborcza, działając w warunkach swoistej siły wyższej związanej z pojawieniem się koronawirusa w Polsce i wynikających z tego zagrożeń dla zdrowia, zwraca się do Społeczności Akademickiej SGGW, aby dokonywała zgłoszeń kandydatów w wyborach do Kolegium Elektorów w terminie od 16 marca do 25 marca 2020 r. do godz. 16.00. do właściwych Podkomisji wyborczych. Działania te umożliwią przygotowanie kart do głosowania przed wyborami, które zgodnie z przyjętym przez Senat SGGW harmonogramem wyborczym odbywać się będą w okresie od 30 marca do 1 kwietnia 2020 r. Sprawne przeprowadzenie wyborów jest ważne ze względów profilaktycznych
i ograniczenia ryzyka zakażeń.

Dynamika rozwoju zagrożenia chorobowego jest obecnie trudna do przewidzenia. Nie można wykluczyć w przyszłości również takiej sytuacji, w której zajdzie potrzeba zastosowania innej niż obecnie zakładana organizacji wyborów, poprzez rezygnację ze zgromadzeń wszystkich wyborców danej grupy Społeczności Akademickiej w jednym czasie i miejscu na rzecz wyborów organizowanych na wzór wyborów parlamentarnych, kiedy głosowanie następować będzie poprzez indywidualne przybycie Wyborców do miejsc wyznaczonych do głosowania, w oznaczonym przedziale czasowym. Taki sposób organizacji głosowania pozwoli wpłynąć na zmniejszenie skali ryzyka ewentualnego przenoszenia wirusa. Warunkiem zastosowania takiego sposobu głosowania jest wyprzedzające zgłaszanie kandydatów i wyprzedzające przygotowanie kart do głosowania z wykazem poprawnie zgłoszonych kandydatów.

Wzory kart zgłoszeń kandydatów są dostępne w zakładce „WYBORY”.

-/-

Przewodniczący

Uczelnianej Komisji Wyborczej

Prof. dr hab. Henryk Runowski


 

Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 27 maja 2020 r.

Uchwała nr 120-2019/2020 Senatu SGGW w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia czynności wyborczych w trybach nadzwyczajnych

Terminarz wyborów na kadencję 2020-2024

Adresy e-mailowe podkomisji wyborczych

Uczelniane Kolegium Elektorów - podział mandatów

Skład Uczelnianej Komisji Wyborczej - Uczwała nr 65 - 2019/2020 Senatu SGGW z 27.01.2020

Uchwała nr 1-2019/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 9 marca 2020 r.

Uchwała nr 2-2019/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 9 marca 2020 r.

Uchwała nr 3-2019/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 9 marca 2020 r.

Uchwała nr 4-2019/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 9 marca 2020 r.

Uchwała Nr 6 – 2019/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 19 marca 2020r. zmieniająca uchwałę Nr 3 – 2019/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 9 marca 2020r. w sprawie powierzenia podkomisjom wyborczym ds. dyscyplin przeprowadzenia wyborów do Senatu
i Kolegium Elektorów na kadencję 2020-2024 oraz powołania nowych podkomisji wyborczych i określenia im czynności wyborczych.

Uchwała Nr 8 - 2019/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej SGGW z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przeprowadzenie czynności wyborczych w trybach nadzwyczajnych

Uchwała Nr 9 - 2019/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej SGGW z dnia 28 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr 3 - 2029/2020 z dnia 9 marca 2020 r.

Uchwała Nr 10 - 2019/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej SGGW z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zgłoszenia kandydatów na elektorów i do Senatu SGGW w formie elektronicznej