Wybory w SGGW


W 2020 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego odbędą się wybory Władz Uczelni oraz poszczególnych Wydziałów na kadencję 2020-2024.

Poniżej zamieszczamy dokumenty do pobrania oraz szczegółowe informacje na temat przebiegu wyborów w SGGW.

Uchwała Nr 1 - 2019/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej SGGW z dnia 11 września 2020 r. w sprawie powołania Podkomisji Wyborczej ds. dyscypliny Rolnictwo i ogrodnictwo

Uchwała nr 18 - 2019/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej SGGW z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zmiany terminarza wyborów na kadencję 2020-2024

Uchwała nr 17 - 2019/220 Uczelnianej Komisji Wyborczej SGGW z dnia 23 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany terminarza wyborów na kadencję 2020-2024

Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 19 czerwca 2020 r.

Prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka - BIOGRAM 

Prof. dr hab. Michał Jerzy Zasada - BIOGRAM

Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 16 czerwca 2020 r.

Uchwała nr 16 - 2019/220 Uczelnianej Komisji Wyborczej SGGW z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia elektronicznego trybu składania dokumentów przewidzianych w Ordynacji wyborczej

Uchwała nr 15 - 2019/220 Uczelnianej Komisji Wyborczej SGGW z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na rektora w formie elektronicznej

Uchwała nr 14 - 2019/220 Uczelnianej Komisji Wyborczej SGGW z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przeprowadzania czynności wyborczych w trybach nadzwyczajnych

Kolegium Elektorów do wyboru Rektora SGGW

Uchwała nr 13 - 2019/220 Uczelnianej Komisji Wyborczej SGGW z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany terminarza wyborów na kadencję 2020-2024

Uchwała nr 12 - 2019/220 Uczelnianej Komisji Wyborczej SGGW z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 8-2019/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na elektorów i do Senatu SGGW w formie elektronicznej

Uchwała Nr 11 - 2019/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej SGGW z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany terminarza wyborów na kadencję 2020-2024 - wycofana

Komunikat Uczelnianej Komisjii Wyborczej z dnia 4 czerwca 2020 r.

Komunikat Uczelnianej Komisjii Wyborczej z dnia 3 czerwca 2020 r.

Załącznik nr 1a do ustawy z dnia 18 października 2006 r.

Załącznik nr 2a do ustawy z dnia 18 października 2006 r.

----------------------------

Komunikat
Uczelnianej Komisji Wyborczej
z dnia 27 maja 2020 r.

 

Szanowni Państwo,
Członkowie Społeczności Akademickiej

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że Senat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w dniu 25 maja 2020 r. podjął Uchwałę Nr 118 –2019/2020 w sprawie wznowienia procedury wyboru przedstawicieli do kolegium elektorów, Senatu oraz wyboru Rektora w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w tym w szczególności odnośnie terminarza wyborczego. Zgodnie z przyjętym przez Senat terminarzem wyborów, wybory odbędą się w następujących etapach: wybory przedstawicieli do Kolegium Elektorów, wybory Rektora oraz wybory przedstawicieli do Senatu Uczelni. W najbliższym okresie, zgodnie z przyjętym terminarzem, odbędą się wybory do Kolegium Elektorów. W celu zgłoszenia Kandydata spośród pracowników SGGW należy przekazać do właściwej Podkomisji wyborczej Kartę zgłoszenia Kandydata wraz z wymaganymi załącznikami. Wzory Kart zgłoszenia Kandydatów oraz inne formularze niezbędne do skutecznego zgłoszenia Kandydatów w wyborach do Kolegium Elektorów stanowią załączniki do uchwały Uczelnianej Komisji Wyborczej Nr 4 – 2019/2020 z dnia 9 marca 2020 r. Wszystkie uchwały Senatu oraz Uczelnianej Komisji Wyborczej dotyczące wyboru organów Uczelni na kadencję 2020-2024 są zamieszczone na stronie internetowej SGGW w zakładce „WYBORY”. Szczegółowych informacji związanych z wyborami udzielają właściwe Podkomisje wyborcze oraz Uczelniana Komisja Wyborcza (UKW).

Zgłoszenie Kandydata w wyborach do Kolegium Elektorów z grupy nauczycieli akademickich wymaga poparcia danego Kandydata przez co najmniej pięciu nauczycieli akademickich z danej grupy (tj. grupy profesorów i profesorów Uczelni oraz oddzielnie z grupy pozostałych nauczycieli akademickich). Z kolei zgłoszenie Kandydata w wyborach do Kolegium Elektorów z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi wymaga poparcia danego Kandydata przez co najmniej dziesięć osób z tej grupy Pracowników. Zgłaszanie Kandydatów w wyborach do Kolegium Elektorów przez pracowników Uczelni trwa do 3 czerwca 2020 roku włącznie. Do tego dnia Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi zgłaszają również Kandydatów do Senatu. W tej grupie Pracowników wybory do Kolegium Elektorów i do Senatu odbędą się w tym samym terminie, zgodnie z przyjętym przez Senat terminarzem. Wybory do Kolegium Elektorów wśród wszystkich grup pracowniczych odbędą się w terminie 8-10 czerwca 2020 roku. Wybory Rektora oraz członków Senatu w grupie nauczycieli akademickich odbędą się w terminach późniejszych, zgodnie z przyjętym terminarzem wyborów.

Uczelniana Komisja Wyborcza o następnych etapach wyboru organów Uczelni poinformuje w kolejnym Komunikacie. Równocześnie UKW wyjaśnia, że organizację i tryb przeprowadzania wyborów w grupie studentów i doktorantów regulują obowiązujące ich regulaminy.

Uczelnia Komisja Wyborcza zwraca się do wszystkich Członków Społeczności Akademickiej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z prośbą o liczny i aktywny udział w wyborach organów statutowych Uczelni.

                                          Przewodniczący
                                          Uczelnianej Komisji Wyborczej
                                          Prof. dr hab. Henryk Runowski

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT

UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Z DNIA 12 MARCA 2020

Uczelniana Komisja Wyborcza, działając w warunkach swoistej siły wyższej związanej z pojawieniem się koronawirusa w Polsce i wynikających z tego zagrożeń dla zdrowia, zwraca się do Społeczności Akademickiej SGGW, aby dokonywała zgłoszeń kandydatów w wyborach do Kolegium Elektorów w terminie od 16 marca do 25 marca 2020 r. do godz. 16.00. do właściwych Podkomisji wyborczych. Działania te umożliwią przygotowanie kart do głosowania przed wyborami, które zgodnie z przyjętym przez Senat SGGW harmonogramem wyborczym odbywać się będą w okresie od 30 marca do 1 kwietnia 2020 r. Sprawne przeprowadzenie wyborów jest ważne ze względów profilaktycznych
i ograniczenia ryzyka zakażeń.

Dynamika rozwoju zagrożenia chorobowego jest obecnie trudna do przewidzenia. Nie można wykluczyć w przyszłości również takiej sytuacji, w której zajdzie potrzeba zastosowania innej niż obecnie zakładana organizacji wyborów, poprzez rezygnację ze zgromadzeń wszystkich wyborców danej grupy Społeczności Akademickiej w jednym czasie i miejscu na rzecz wyborów organizowanych na wzór wyborów parlamentarnych, kiedy głosowanie następować będzie poprzez indywidualne przybycie Wyborców do miejsc wyznaczonych do głosowania, w oznaczonym przedziale czasowym. Taki sposób organizacji głosowania pozwoli wpłynąć na zmniejszenie skali ryzyka ewentualnego przenoszenia wirusa. Warunkiem zastosowania takiego sposobu głosowania jest wyprzedzające zgłaszanie kandydatów i wyprzedzające przygotowanie kart do głosowania z wykazem poprawnie zgłoszonych kandydatów.

Wzory kart zgłoszeń kandydatów są dostępne w zakładce „WYBORY”.

-/-

Przewodniczący

Uczelnianej Komisji Wyborczej

Prof. dr hab. Henryk Runowski


 

Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 27 maja 2020 r.

Uchwała nr 120-2019/2020 Senatu SGGW w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia czynności wyborczych w trybach nadzwyczajnych

Terminarz wyborów na kadencję 2020-2024

Adresy e-mailowe podkomisji wyborczych

Uczelniane Kolegium Elektorów - podział mandatów

Skład Uczelnianej Komisji Wyborczej - Uczwała nr 65 - 2019/2020 Senatu SGGW z 27.01.2020

Uchwała nr 1-2019/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 9 marca 2020 r.

Uchwała nr 2-2019/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 9 marca 2020 r.

Uchwała nr 3-2019/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 9 marca 2020 r.

Uchwała nr 4-2019/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 9 marca 2020 r.

Uchwała Nr 6 – 2019/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 19 marca 2020r. zmieniająca uchwałę Nr 3 – 2019/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 9 marca 2020r. w sprawie powierzenia podkomisjom wyborczym ds. dyscyplin przeprowadzenia wyborów do Senatu
i Kolegium Elektorów na kadencję 2020-2024 oraz powołania nowych podkomisji wyborczych i określenia im czynności wyborczych.

Uchwała Nr 8 - 2019/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej SGGW z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przeprowadzenie czynności wyborczych w trybach nadzwyczajnych

Uchwała Nr 9 - 2019/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej SGGW z dnia 28 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr 3 - 2029/2020 z dnia 9 marca 2020 r.

Uchwała Nr 10 - 2019/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej SGGW z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zgłoszenia kandydatów na elektorów i do Senatu SGGW w formie elektronicznej