TIME2GETREADY - WELCOME TO POLAND

Tytuł projektu: "Podniesienie potencjału organizacyjnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w zakresie obsługi studentów i kadry z zagranicy"

Budżet projektu: 391 150,00 PLN

Zadanie 1 - Szkolenia podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej w zakresie komunikacji i relacji międzykulturowych

  • Organizacja szkoleń, warsztatów i seminariów (szkolenia międzykulturowo-komunikacyjne dla kadry akademickiej)

Zadanie 2 - Szkolenia podnoszące kompetencje pracowników administracyjnych w zakresie komunikacji, relacji kulturowych oraz znajomości języków obcych

  • Organizacja szkoleń, warsztatów i seminariów (szkolenia międzykulturowo-komunikacyjne dla pracowników administracji)
  • Organizacja szkoleń, warsztatów i seminariów (szkolenie językowe dla pracowników administracji)

Zadanie 3 - System anglojęzycznego oznakowania budynków i pomieszczeń w instytucji wnioskującej, którego celem będzie zwiększenie komfortu i ułatwienie aklimatyzacji nowych studentów i kadry zagranicznej

Zadanie 4 - Tłumaczenie na język angielski aktów prawnych, w szczególności wewnętrznych (uchwały Senatu, zarządzenia Rektora, regulaminy, umowy, formularze, itp..) i istniejących materiałów szkoleniowych, związanych ze studiowaniem i codziennym funkcjonowaniem w środowisku Uczelni

Zadanie 5 - Tłumaczenie symultaniczne podczas ważnych wydarzeń uczelnianych (Dni SGGW, Inauguracja roku akademickiego)

Zadanie 6 - Kształtowanie postaw otwartości i tolerancji w środowisku akademickim poprzez organizację "Orientation Week"

  • Organizacja międzykulturowych warsztatów integracyjnych dla studentów obcokrajowców podczas Orientation Week
  • Organizacja  kursu nauki języka polskiego dla studentów obcokrajowców

Zadanie 7 - Kształtowanie postaw otwartości i tolerancji w środowisku akademickim poprzez organizację "Cultural Week", dostęp obcokrajowców do działalności kulturalnej uczelni

  • Prezentacjia działalności kulturalnej uczelni dla obcokrajowców

Program „Welcome to Poland” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.