Współpraca Międzynarodowa

Stypendia zagraniczne - NAWA


Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – NAWA realizuje programy wymiany akademickiej w ramach umów bilateralnych i współpracy dwustronnej skierowane do studentów, doktorantów i kadry naukowo-dydaktycznej.

Biuro Współpracy Międzynarodowej przyjmuje zgłoszenia od kandydatów i weryfikuje je pod względem zgodności z wymogami NAWA. Po akceptacji Prorektora ds. Współpracy Międzynarodowej dokumenty wraz z pismem przewodnim uczelni zostają przekazane do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Zgłoszenia studentów podlegają ocenie formalnej i merytorycznej, którą przeprowadza Zespół do spraw Programów dla Studentów, powołany przez Dyrektora NAWA. Kryterium oceny stanowią cele, które kandydat zamierza realizować za granicą oraz jego dotychczasowe osiągnięcia naukowe. O wynikach oceny Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej powiadomi uczelnie i jednocześnie przekaże informacje, dotyczące dokumentów wymaganych przez partnera zagranicznego oraz o wymaganym terminie ich złożenia.

UWAGA: Ostateczną decyzję o akceptacji podejmuje uczelnia zagraniczna.

Obowiązkowe elementy zgłoszenia:

 1. Studenci:
 • Pismo przewodnie z uczelni macierzystej (zgłoszenie kandydata przez uczelnię)
 • Wniosek kandydata na wyjazd za granicę 
 • List motywacyjny w języku polskim
 • Kopie dyplomów wraz z ocenami oraz zaświadczenie o średniej ocen z ostatniego roku
 • CV
 • Kopia potwierdzenia przyjęcia na staż lub studia przez partnera zagranicznego (nie dotyczy kursów językowych)
 • Opinia samodzielnego pracownika naukowego
 1. Doktoranci i pracownicy naukowo-dydaktyczni:
 • Pismo przewodnie z uczelni macierzystej (zgłoszenie kandydata przez uczelnię)
 • Wniosek kandydata na wyjazd za granicę 
 • Plan badawczy w języku polskim
 • Kopie dyplomów
 • CV
 • Kopia potwierdzenia przyjęcia na studia lub staż przez partnera zagranicznego (nie dotyczy kursów językowych)
 • Opinia samodzielnego pracownika naukowego (nie dotyczy osób ze stopniem dr hab.)

Szczegółowe informacje na temat oferty stypendialnej oraz procedury aplikacji są zamieszczone na stronie internetowej NAWA w podstronach, dotyczących wyjazdów do poszczególnych krajów.

Kandydaci zobowiązani są do złożenia dokumentów do Biura Współpracy Międzynarodowej – bud. nr 8, pok. nr 14 w poniższych terminach:

 • do dnia 19.03.2018 r.: JAPONIA

KONTAKT:

Biuro Współpracy Międzynarodowej SGGW, bud. 8, pok. 14

e-mail: anna_jasiuk@sggw.pl / joanna_zach@sggw.pl

nr tel.: 22 5931056 / 51