PROM - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA STYPENDIALNA DOKTORANTÓW I KADRY AKADEMICKIEJ

INFORMACJE OGÓLNE

dofinansowanie projektu z NAWA

2019: 606 620 PLN

2018: 527 120 PLN

okres trwania projektu

2019: 1.102019 - 30.09.2020

2018: 1.102018 - 30.09.2019

uczestnicy

doktoranci

kadra akademicka

uczestnicy (< 40 r.ż.)

liczba miejsc 50 w tym:
liczba uczestników wyjeżdząjących (SGGW)

30 w tym:

24 doktorantów

6 kadra akademicka

liczba uczestników przyjeżdżających

20
wymiana stypendialna*

* tematyka wyjazdu musi być ściśle związana z tematyką rozprawy badawczej / prowadzonymi badaniami

staż

udział w konferencji zagranicznej (w tym sesja postarowa, flash talk)

udział w szkole letniej/zimowej

 

uprawnione koszty 

 

koszty podróży

koszty wizy

koszty ubezpieczenia

koszty utrzymania

koszty opłat konferencyjnych

 
zasada równości i niedyskryminacji, zasada równości szans kobiet i mężczyzn

NABÓR

termin naboru

2019:

I: do 9 grudnia 2019

2018:

I: 26 listopad - 18 grudnia 2018

II: 8 luty - 8 marca 2019

uzupełniający: zakończony

regulamin

2019: REGULAMIN

2018: REGULAMIN

wymagane dokumenty

- formularz aplikacyjny

- potwierdzenie statusu doktoranta / potwierdzenie zatrudnienia

- opinia (list polecający):

doktoranci: opinia Promotora zatwierdzona przez Kierownika studiów doktoranckich i Dyrektora Instytutu

kadra: opinia Kierownika Katedry zatwierdzona przez  Dyrektora Instytutu

poza wymienionymi dokumentami należy przedłożyć także:

w przypadku aplikowania o staż

- potwierdzenie z instytucji przyjmującej dla stażysty (wg wzoru lub dokument wystawiony bezpośrednio przez instytucję przyjmującą) 

- plan badań (wg wzoru):

doktoranci: plan badań zatwierdzony przez Promotora, Kierownika studiów doktoranckich i Dyrektora Instytutu

kadra: plan badań zatwierdzony przez Kierownika Katedry i Dyrektora Instytutu 

w przypadku aplikowania o konferencję

program konferencji 

potwierdzenie rejestracji na konferencję 

w przypadku aplikowania o szkołę letnią/zimową

program szkoły letniej/zimowej

potwierdzenie rejestracji na szkołę letnią/zimową

* wybór stażu/konferencji/szkoły powinien być zgodny z zasadą konkurencyjności

dokumenty nalezy składać w Biurze Wspólpracy Międzynarodowej SGGW (budynek 8, pokój 18/20, pon-pt 9 -15)

beneficjenci wyłaniani są w procesie kwalifikacji, której dokonuje Komisja na podstawie oceny dokumentów aplikacyjnych

INFORMACJE DLA WYJEŻDŻAJĄCYCH

termin wyjazdu

projekt 2019: styczeń - wrzesień 2020 (wyjazd powinien się zakończyć do połowy września 2020)

projekt 2018: styczeń - wrzesień 2019 (wyjazd powinien się zakończyć do połowy września 2019)

formalności wyjazdowe
1. podpisanie deklaracji udziału w Projekcie
2. podpisanie umowy SGGW - uczestnik
3. złożenie dokokumentów w BWM:

wniosek wyjazdowy

(2 egzemplarze, wydruk dwustronny)

formularz zgłoszeniowy

+ oświadczenie uczestnika NAWA

+ oświadczenie uczestnika POWER

bilety lotnicze
4. zakup polisy ubezpieczeniowej

ROZLICZENIE WYJAZDU

złożenie dokumentów w BWM:

potwierdzenie pobytu i nabytych kompetencji

ankieta ewaluacyjna (online)*

* dane do logowania zostaną przekazane przez BWM

formularz do kalkulacji kosztów

raport:

staż

konferencja / szkoła letnia/zimowa

Abstract

Prezentacja ppt/ poster

Zdjęcia z wydarzenia

INNE INFORMACJE

WZORY DOKUMENTÓW PROM 2019

deklaracja udziału w Projekcie

wniosek wyjazdowy 

umowa SGGW-uczestnik

formularz zgłoszeniowy

oświadczenie NAWA, oświadczenie POWER

potwierdzenie pobytu i nabytych kompetencji

kalkulacja kosztów

LOGOTYPY 

pakiet POWER zip

wygląd belki z logotypami projektu

REGULAMIN NAWA DO PROGRAMU PROM 2018

REGULAMIN NAWA DO PROGRAMU PROM 2019

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA KANDYDATÓW 27.11.2019 - PREZENTACJA

REZULTATY PROJEKTU

2018: DOFINANSOWANE FORMY KSZTAŁCENIA

2019: DOFINANSOWANE FORMY KSZTAŁCENIA

KONTAKT

Biuro Wspólpracy Międzynarodowej SGGW:

Ewelina Belkiewicz, Małgorzata Szczęsna

prom@sggw.pl

PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej, nr umowy: POWR.03.03.00-00-PN13/18.