Dofinansowanie dla studentów uczestniczących w programie Erasmus+  oraz z dofinansowaniem POWER-studia w 2020/21

1. Wysokość dofinansowania jest stała i określona jest przez Agencję Narodową. Miesięczna wysokość dofinansowania zależy od wybranego kraju docelowego i w roku akademickim 2020/2021 dla poszczególnych krajów  wynosi:

Grupa

Kraje należące do grupy

Stawka miesięczna
Erasmus

Stawka miesięczna
POWER

Grupa 1

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

500 EUR

2995 PLN*/

2139 PLN**

Grupa 2

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

450 EUR

2781 PLN*/

1925 PLN**

Grupa 3

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii), Rumunia, Słowacja, Turcja Słowenia, Serbia, Węgry

400 EUR

2567 PLN*/

1711/PLN**

* studenci otrzymująy na uczelni stypendium socjalne
** studenci otrzymujący stypendium dla osób niepełnosprawnych
 

2. Stypendium przyznawane jest na cały okres pobytu założony w umowie podpisanej przed wyjazdem oraz na przedłużony okres studiów.

3. Kwota stypendium zostaje określona poprzez pomnożenie liczby dni/miesięcy poprzez stawkę dzienną/miesięczną dla danego kraju przyjmującego. W przypadku niepełnych miesięcy kwota dofinansowania zostanie obliczona poprzez pomnożenie liczby dni w niepełnym miesiącu przez 1/30 przysługującej kwoty.

4. Stypendia wypłacane są według poniższego schematu:

  • 80% kwoty za pierwszy semestr najpóżniej w pierwszym dniu rozpoczęcia zajęć,
  • w przypadku pobytów całorocznych, po dostarczeniu ocen za pierwszy semestr wypłacane jest 80% przynależnego stypendium na drugi semestr,
  • po powrocie i rozliczeniu wyjazdu student otrzymuje transzę końcową w przeciągu 45 dni.

5. Studenci znajdujący się w niekorzystnej sytuacji materialnej (tj. studenci, którzy złożyli w wyznaczonym przez BWM czasie zaświadczenie z dziekanatu o prawie do otrzymywania stypendium socjalnego w roku akademickim poprzedzającym wyjazd w programie Erasmus+) będą otrzymywali wsparcie indywidualne z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój - POWER, a ich status mobilności w programie Erasmus+ będzie określony jako "wyjazd z dofinansowaniem zerowym". Każdemu studentówi oprócz podstawowej stawki dofinansowania wyjazdu będzie przysługiwał dodatek socjalny ok. 200 EUR wyrażony w złotówkach. W przypadku niepełnych miesięcy kwota dofinansowania zostanie obliczona poprzez pomnożenie liczby dni w niepełnym miesiącu przez 1/30 przysługującej kwoty.

6. Studenci niepełnosprawni mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie. Dofinansowanie przyznawanie jest w przypadku, gdy brak takowego uniemożliwiałby udział studenta w mobilności, a jego wysokość określana jest na podstawie kosztów rzeczywistych. Po złożeniu wniosku do Narodowej Agencji, w którym student określa szacunkowe koszty, Agencja oblicza kwotę dodatkowego dofinansowani i przekazuje je jako płatność zaliczkową podlegającą rozliczeniu po powrocie z mobilności. Rozliczenie następuje na podstawie rachunków i umów (np. o opiekę).

Studenci ze wsparciem z programu POWER całe dofinansowanie mobilności otrzymują w złotówkach.

Jeżeli okres pobytu będzie krótszy niż założony w umowie/aneksie między studentem a SGGW, wysokość finansowania zostanie odpowiednio obniżona. Jeżeli pobyt będzie krótszy do 5 dni, suma dofinansowania się nie zmienia.

7. Jeżeli okres pobytu będzie dłuższy niż założony w umowie/aneksie między studentem a SGGW, okres przekraczający ten uzgodniony zostanie uznawany za dofinansowanie zerowe.

Zasady dofinansowania kosztów podróży 2019/20 , decyzja o finansowaniu podejmowana jest co rocznie

Studenci zakwalifikowani na studia/praktyki w ramach programu Erasmus+, którzy zostali zaakceptowani przez instytucję partnerską oraz uzyskali zgodę dziekana na dokumencie Wniosek wyjazdowy, mogą otrzymać następujące świadczenia:

  • stypendium – pokrywające dodatkowe koszty utrzymania związane z pobytem w instytucji przyjmującej – finansowane z programu Erasmus (warunki wg umowy między studentem a SGGW),
  • dofinansowanie kosztów podróży – finansowane z funduszy SGGW.

Dofinansowanie kosztów podróży odbywa się na podstawie zakupionych biletów do i z miejscowości, w której znajduje się instytucja partnerska, w terminach zgodnych z rozpoczęciem i zakończeniem studiów/praktyki w tej instytucji.

Studenci ubiegający się o dofinansowanie, zobowiązani są sami wykupić bilety na wybrany przez siebie środek lokomocji na dojazd na studia/praktykę w biurze podróży, z którym SGGW ma podpisaną umowę*.

Częściowy zwrot kosztów nastąpi po złożeniu w Biurze Współpracy Międzynarodowej SGGW, w Dziale Rozliczeń (pokój 19, bud. 8):

  • faktury za bilety zakupione w Polsce wystawionej na SGGW przez TravelBank (dane do faktury posiada Biuro) oraz potwierdzenia przelewów,
  • biletu, jeżeli bilet powrotny został zakupiony za granicą. W tym przypadku nie musi być przedstawiana faktura. Do rozliczenia wystarczy bilet.

Studentowi przysługuje dofinansowanie kosztów podróży w wysokości określonej w Załączniku nr 1 do niniejszych zasad. Różnicę kosztów pomiędzy ceną biletu/kwotą na fakturze a przysługującym dofinansowaniem pokrywa student z własnych środków.

Jeżeli wykup biletu nastąpi przed ww. ostateczną akceptacją ze strony wydziału macierzystego, student ponosi ryzyko poniesionych kosztów.

Dofinansowanie jest rozliczane jednorazowo, czyli albo po wykorzystaniu przysługującej kwoty dofinansowania, albo po zakupie biletu w obie strony.

Dofinansowanie można otrzymać przed wyjazdem na studia/praktykę lub po powrocie ze studiów, po spełnieniu wyżej wymienionych wymogów i rozliczeniu kosztów wg faktur/biletów w Biurze Współpracy Międzynarodowej, pokój 19, budynek VIII.

* Obecnie jest to biuro podróży TravelBank.

MAKSYMALNE KWOTY DOFINANSOWANIA KOSZTÓW PODRÓŻY DLA STUDENTÓW ERASMUSA W ROKU AKADEMICKIM 2019/20 i 2020/21:

 

Kraje

maksymalna kwota dofinansowania

Azory

1500 PLN

Turcja, Islandia

1300 PLN

Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Macedonia, Malta, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Wyspy Kanaryjskie

900 PLN

pozostałe kraje europejskie

600 PLN