Zmiany do programu studiów

Zmian do programu studiów należy dokonać najpóźniej miesiąc od rozpoczęcia studiów w uczelni partnerskiej. W tym celu należy przysłać do Biura Współpracy Międzynarodowej changes to learnig agreement/during mobility  zaakceptowane przez koordynatora w uczelni partnerskiej oraz nowe karty: uzgodnień i porównań.

Zmiany można przesyłać mailem pod warunkiem, że skany dokumentów są czytelne w formacie PDF. Jeżeli Dziekan ds. Dydaktyki/Kierownik Studium Doktoranckiego wyrazi zgodę, to zmiany te zostaną wprowadzone w życie.

Przedłużenie pobytu

Aby przedłużyć pobyt, należny spełnić poniższe formalności:

  • uzyskać zgodę uczelni partnerskiej na przedłużenie pobytu – podpisanie przez uczelnię przyjmującą programu studiów (LA) na kolejny semestr jest równoważne z wyrażeniem zgody na przedłużenie pobytu

  • przygotować karty porównań oraz uzgodnień na przedłużany semestr studiów.

Po przesłaniu dokumentów do Biura Współpracy Międzynarodowej oraz formalnym zweryfikowaniu dokumentów zostaną one przekazane na wydział macierzysty studenta do akceptacji Dziekana. Dopuszcza się możliwość przesłania dokumentów mailem pod warunkeim, że skany dokumetnów są czytelne i w formacie PDF. W przypadku gdy powyższe formalności zostaną dopełnione i Dziekan wyrazi zgodę na przedłużenie pobytu, student podpisuje aneks do umowy.

Wszystkie formalności muszą być zakończone przed wygaśnięciem pierwotnie obowiązującej umowy.

Stypendium przysługuje na cały wyjazd.