Nabór na studia w ramach programu Erasmus+  

Nabór Główny 23.11.2020 - 08.01.2021

Dedykowany jest kandydatom ubiegającym się o wyjazd na studia w roku akademickim 2021/22 w semestrze zimowym oraz letnim, oraz studentom zainteresowanym praktykami, nieposiadającym certyfikatu językowego.

Etapy naboru

Oferta miejsc na wydziałach

Formularz zgłoszeniowy

Koordynatorzy  programu Erasmus+


Etap I - Nabór na Wydziale

Obowiązkiem studenta jest:

 • zapoznanie się z ofertą miejsc na uczelniach partnerskich właściwych dla Wydziału

 • przejrzenie stron internetowych uczelni partnerskich.

 • wybranie uczelni, zwracając szczególną uwagę na proponowany program studiów przez uczelnię partnerską w stosunku do programu obowiązującego studenta w SGGW.

Kandydat zgłasza się do naboru oraz zapisuje na egzamin językowy za pomocą formularza zgloszeniowego przesłanego w trakcie trwania naboru na adres mailowy do właściwego Koordynatora Wydziałowego.

Każdy Wydział ma swój system selekcji studentów mający na celu wybranie najlepszych osób do uczestnictwa w programie ERASMUS+. 

Uczestnicząc w naborze GŁÓWNYM, studenci ubiegają się o wyjazd w kolejnym roku akademickim: semestr zimowy, semestr letni, cały rok.

Uczestnicząc w naborze UZUPEŁNIAJĄCYM studenci ubiegają sięo wyjazd w kolejnym roku akademickim w semestrze letnim

Etap II - Egzamin z języka obcego - termin podamy w późniejszym terminie

Egazamin jest przeprowadzany z języka: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego. Jest bezpłatny dla studentów wyselekcjonowanych przez Wydziały, pod warunkiem stawienia się na egzamin. Studenci, którzy nie uprzedzą o swojej nieobecności i nie przedstawią zwolnienia lekarskiego, będą obciążeni kosztem organizacji egzaminu. Egzamin odbywa się na poziome B2, z możliwością uzyskania certyfikatu również na poziomie B1.

Składa się z części pisemnej i ustnej:

Część pisemna - 160 min

Składa się z następujących elementów: wypowiedź pisemna, rozumienie tekstu, elementy językowe (ćwiczenia wielokrotnego wyboru i przyporządkowania) oraz rozumienie ze słuchu.

Część ustna - 15-20 min

Składa się z trzech elementów: rozmowy ogólnej sprawdzającej komunikatywność językową, rozmowy na narzucony temat oraz zadania językowego.

Uczestnicy egzaminu mogą otrzymać max. 300 punktów, w podziale procentowym:

 • 75% całości (225 pkt.) dla części pisemnej oraz

 • 25% całości (75 pkt.) dla części ustnej.

Aby zaliczyć egzamin na poziomie B2, należy uzyskać z całości egzaminu min. 180 pkt., jednak pod warunkiem uzyskania minimalnej punktacji warunkującej zaliczenie kolejnych etapów:

 • 135 pkt, czyli 60% z 225 pkt z części pisemnej

 • 45 pkt, czyli 60% z 75 pkt z części ustnej

Certyfikat na poziomie B1 wystawiany jest: w przypadku uzyskania 50% - 59% z obydwu części egzaminu lub przypadku uzyskania min. 50% z jednej części i powyżej 60% z drugiej.

Dwa tygodnie po terminie egzaminu z języka znane są jego wyniki. W przeciągu tygodnia od ogłoszenia wyników egzaminu językowego Koordynatorzy są proszeni o stworzenie ostatecznej listy osób zakwalifikowanych i przesłanie jej do BWM.

Z egzaminu zwolnieni są studenci posiadający międzynarodowy certyfikat na poziomie średnio zaawansowanym lub wyższym oraz maturę międzynarodową.

Certyfikaty zwalniające z egzaminu:

 • Język angielski: First Certificate (FCE); TOEFL papierowy od 420 punktów, komputerowy od 187 punktów i internetowy od 75 punktów, LCCI JetSet na poziomie 5 B2, LCCI EFB zdane części WRITNING and READING oraz SPEAKING and LISTENING poziom 3 oraz certyfikaty równoważne lub wyższe.

Uwaga:

Ghent University, Belgia nie uznaje certyfikatów: FCE, CAE, CPE, LCCI

University of Maribor nie uznaje certyfikatu FCE starszego niż trzyletni.

 • Język francuski: certyfikat DELF B2, DL Diplome de Langue Francaise Alliance Francaise i certyfikaty równoważne lub wyższe

 • Język hiszpański: DELE Intermedio – Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE), Instytut Cervantesa

 • Język niemiecki: Zertifikat Deutsch (ZD), Goethe Instytut zdany co najmniej z wynikiem dobrym; Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP), Goethe Instytut i certyfikaty równoważne lub wyższe.

 • Język włoski: CELI3 Certificazione della Conoscenza della Lingua Italiana lub wyższy oraz inne certyfikaty wydawane przez instytucje współpracujące z włoskim MSZ w zakresie certyfikatów (CILS Due B2 i PLIDA B2)

Etap III Weryfikacja list studentów

Po ogłoszeniu wyników egzaminów z języków obcych lista studentów zakwalifikowanych na wyjazd podlega ostatecznej weryfikacji. Finalnie kandydaci zostają poinformowani przez BWM o przydziale miejsca w uczelni partnerskiej.


Oferta miejsc dla studentów w NABORZE GŁÓWNYM 21/22 na poszczególnych wydziałach:

WYDZIAŁ ROLNICTWA I BIOLOGII

WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

WYDZIAŁ LEŚNY

WYDZIAŁ LEŚNY / GOSPODARKA PRZESTRZENNA

WYDZIAŁ OGRODNICTWA I BIOTECHNOLOGII / OGRODNICTWO

WYDZIAŁ OGRODNICTWA I BIOTECHNOLOGII / BIOTECHNOLOGIA

WYDZIAŁ OGRODNICTWA I BIOTECHNOLOGII / ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA / INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA / BUDOWNICTWO

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA / OCHRONA ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ SOCJOLOGII I PEDAGOGIKI

WYDZIAŁ HODOWLI, BIOINŻYNIERII I OCHRONY ZWIERZĄT 

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

WYDZIAŁ EKONOMICZNY / TURYSTYKA I REKREACJA

WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI

WYDZIAŁ TECHNOLOGII DREWNA

WYDZIAŁ TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

WYDZIAŁ TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI / TOWAROZNAWSTWO

WYDZIAŁ ŻYWIENIA CZŁOWIEKA 

WYDZIAŁ ZASTOSOWAŃ INFORMATYKI I MATEMATYKI


Formularz zgłoszeniowy 2021/22

Formularz zgłoszeniowy można pobrać TUTAJ

Każdy student, który chce wziąć udział w naborze i zgłosić swoją kandydaturę, jest zobowiązany do wypełnienia elektronicznie formularza zgłoszeniowego i przesłania go w trakcie trwania naboru na adres mailowy do właściwego Koordynatora Wydziałowego.

Studenci, którzy nie wypełnią formularza zgłoszeniowego, nie będą brani pod uwagę w naborze.


Koordynatorzy programu Erasmus+

Biuro Współpracy Międzynarodowej

Joanna Żach

Koordynator Uczelniany programu Erasmus+

POWER - Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej

tel.: +48 22 59310 51

fax: + 48 22 59310 48

e-mail: joanna_zach@sggw.edu.pl

Alicja Skora

Koordynator programu Erasmus+ studenci wyjeżdżający

tel.: +48 22 59310 49

fax: + 48 22 59310 48

e-mail: erasmus@sggw.pl

e-maill: alicja_skora@sggw.edu.pl

Anna Jasiuk 

Koordynator programu Erasmus+ studenci wyjeżdżający

tel.: +48 22 59310 56

fax: +48 22 59310 48

e-mail: erasmus@sggw.edu.pl

e-mail: anna_jasiuk@sggw.edu.pl

Godziny otwarcia biura: 10-12, 13-15 od poniedziałku do czwartku.

Koordynatorzy wydziałowi:

Wydział Rolnictwa i Biologii - dr Krystyna Oracz

Wydział Medycyny Weterynaryjnej - dr Maciej Klockiewicz 

Wydział Leśny - dr inż. Rafał Wojtan 

Wydział Ogrodnictwa i Biotechnologii (Ogrodnictwo) - dr Olga Kosakowska

Wydział Ogrodnictwa i Biotechnologii (Architektura Krajobrazu) - dr inż. Gabriela Maksymiuk

Wydział Ogrodnictwa i Biotechnologii (Biotechnologia) - dr Agnieszka Skarzyńska

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska - dr Piotr Dąbrowski

Wydział Technologii Drewna - dr Izabela Burawska - Kupniewska

Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - dr Iwona Lasocka

Wydział Ekonomiczny - dr Aleksandra Górecka

Wydział Żywienia Człowieka - dr Katarzyna Świąder

Wydział Technologii Żywności - dr Magdalena Wirkowska - Wojtyła 

Wydział Socjologii i Pedagogiki -dr Karol Chrobak

Wydział Inżynierii Produkcji - dr inż. Joanna Aleksiejuk - Gawron

Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki - dr Paweł Jankowski