Dofinansowanie dla studentów uczestniczących w programie Erasmus+  oraz z dofinansowaniem POWER-studia w 2020/21

1. Wysokość dofinansowania jest stała i określona jest przez Agencję Narodową. Miesięczna wysokość dofinansowania zależy od wybranego kraju docelowego i w roku akademickim 2020/2021 dla poszczególnych krajów  wynosi:

Grupa

Kraje należące do grupy

Stawka miesięczna
Erasmus

Stawka miesięczna
POWER

Grupa 1

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

520 EUR

3069 PLN*/

2217 PLN**

Grupa 2

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

500 EUR

2984 PLN*/

2131 PLN**

Grupa 3

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii), Rumunia, Słowacja, Turcja Słowenia, Serbia, Węgry

450 EUR

2567 PLN*/

1918/PLN**

* studenci otrzymująy na uczelni stypendium socjalne
** studenci otrzymujący stypendium dla osób niepełnosprawnych
 

2. Stypendium przyznawane jest na cały okres pobytu założony w umowie podpisanej przed wyjazdem oraz na przedłużony okres studiów.

3. Kwota stypendium zostaje określona poprzez pomnożenie liczby dni/miesięcy poprzez stawkę dzienną/miesięczną dla danego kraju przyjmującego. W przypadku niepełnych miesięcy kwota dofinansowania zostanie obliczona poprzez pomnożenie liczby dni w niepełnym miesiącu przez 1/30 przysługującej kwoty.

4. Stypendia wypłacane są według poniższego schematu:

  • 80% kwoty za pierwszy semestr najpóżniej w pierwszym dniu rozpoczęcia zajęć,
  • w przypadku pobytów całorocznych, po dostarczeniu ocen za pierwszy semestr wypłacane jest 80% przynależnego stypendium na drugi semestr,
  • po powrocie i rozliczeniu wyjazdu student otrzymuje transzę końcową w przeciągu 45 dni.

5. Studenci znajdujący się w niekorzystnej sytuacji materialnej (tj. studenci, którzy złożyli w wyznaczonym przez BWM czasie zaświadczenie z dziekanatu o prawie do otrzymywania stypendium socjalnego w roku akademickim poprzedzającym wyjazd w programie Erasmus+) będą otrzymywali wsparcie indywidualne z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój - POWER, a ich status mobilności w programie Erasmus+ będzie określony jako "wyjazd z dofinansowaniem zerowym". Każdemu studentówi oprócz podstawowej stawki dofinansowania wyjazdu będzie przysługiwał dodatek socjalny ok. 200 EUR wyrażony w złotówkach. W przypadku niepełnych miesięcy kwota dofinansowania zostanie obliczona poprzez pomnożenie liczby dni w niepełnym miesiącu przez 1/30 przysługującej kwoty.

6. Studenci niepełnosprawni mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie. Dofinansowanie przyznawanie jest w przypadku, gdy brak takowego uniemożliwiałby udział studenta w mobilności, a jego wysokość określana jest na podstawie kosztów rzeczywistych. Po złożeniu wniosku do Narodowej Agencji, w którym student określa szacunkowe koszty, Agencja oblicza kwotę dodatkowego dofinansowani i przekazuje je jako płatność zaliczkową podlegającą rozliczeniu po powrocie z mobilności. Rozliczenie następuje na podstawie rachunków i umów (np. o opiekę).

Studenci ze wsparciem z programu POWER całe dofinansowanie mobilności otrzymują w złotówkach.

Jeżeli okres pobytu będzie krótszy niż założony w umowie/aneksie między studentem a SGGW, wysokość finansowania zostanie odpowiednio obniżona. Jeżeli pobyt będzie krótszy do 5 dni, suma dofinansowania się nie zmienia.

7. Jeżeli okres pobytu będzie dłuższy niż założony w umowie/aneksie między studentem a SGGW, okres przekraczający ten uzgodniony zostanie uznawany za dofinansowanie zerowe.

 

Zasady dofinansowania kosztów podróży 2020/21

Studenci zakwalifikowani na studia/praktyki w ramach programu Erasmus+, którzy zostali zaakceptowani przez instytucję partnerską oraz uzyskali zgodę dziekana na dokumencie Wniosek wyjazdowy mogą uzyskać dofinansowanie kosztów podróży – finansowane z funduszy SGGW.

Dofinansowanie kosztów podróży odbywa się na podstawie:

  1. Zakupionych biletów z Warszawa  do miejscowości, w której znajduje się instytucja partnerska  i z powrotem w terminach zgodnych z rozpoczęciem i zakończeniem studiów/praktyki w tej instytucji.

Studenci ubiegający się o dofinansowanie zobowiązani są sami wykupić bilety na wybrany przez siebie środek lokomocji na dojazd na studia/praktykę w biurze podróży, z którym SGGW ma podpisaną umowę  - obecnie TravelBank

Częściowy zwrot kosztów nastąpi po złożeniu w Biurze Współpracy Międzynarodowej SGGW:

  • faktury za bilety zakupione w Polsce, w biurze wskazanym przez BWM  - TravelBank. Faktura powinna być wystawiona na studenta nie na SGGW.
  • biletu powrotnego, jeżeli bilet został zakupiony za granicą. W tym przypadku nie musi być przedstawiana faktura. Do rozliczenia wystarczy bilet i potwierdzenie płatności.

Studentowi przysługuje dofinansowanie kosztów podróży w maksymalnej wysokość

1 Azory (Portugalia) 1500 PLN
2 Turcja, Islandia, Portugalia kontynentalna 1300 PLN
3 Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Macedonia, Malta Rumunia, Słowenia, Serbia, 900 PLN
4 Pozostałe kraje europejskie 600 PLN

Różnicę kosztów pomiędzy ceną biletu/kwotą na fakturze, a przysługującym dofinansowaniem pokrywa student z własnych środków.

Jeżeli wykup biletu nastąpi przed ostateczną akceptacją ze strony wydziału macierzystego (podpisanie wniosku wyjazdowego przez dziekana ds. Dydaktyki, Kierownika Studium Doktoranckiego. itd.), student ponosi ryzyko poniesionych kosztów.

Dofinansowanie jest rozliczane jednorazowo, czyli albo po wykorzystaniu przysługującej kwoty dofinansowania, albo po zakupie biletu w obie strony. Dofinansowanie można otrzymać przed wyjazdem na studia/praktykę lub po powrocie ze studiów, po spełnieniu wyżej wymienionych wymogów.

  1. Dofinansowanie podróży samochodem z Warszawy  do miejscowości, w której znajduje się instytucja partnerska  i z powrotem (tylko w ramach Europy kontynentalnej)

W celu obliczenia odległości między Warszawą a uczelnią partnerską/instytucją, w której ma być realizowana mobilność w programie Erasmus+ stosowany jest kalkulator odległości opracowany przez Komisję Europejską i udostępniony na stronie programu Erasmus+:

 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_pl

Otrzymaną odległość mnożona jest razy 2, w zaokrągleniu do jednego kilometra i przeliczona przez stawkę za kilometr zależną od destynacji.

Stawki za kilometr:

1 destynacja do 1000 km 0,35 PLN/km
2 destynacja powyżej 1000 km 0,25 PLN/km

Przed wyjazdem student zobowiązany jest złożyć w BWM oświadczenie o korzystaniu z samochodu.

Podróż samochodem rozliczna jest tylko po powrocie studenta z mobilności na podstawie rozliczenia przygotowanego przez BWM.