Dokumenty aplikacyjne

Dokumenty aplikacyjne nalezy złożyć w Biurze Współpracy Międzynarodowej najpóźniej na 1 tydzień  przed terminem, który wyznaczyła uczelnia partnerska ale nie póżniej niż:

  • 15 czerwca - semestr zimowy
  • 15 grudnia - semestr letni

Studenci są zobowiązani sprawdzić ten termin na stronie internetowej uczelni partnerskiej lub uzyskać tę informację.

Podstawowe dokumenty wymagane przez nasze biuro to: dane osobowe z RODO,  Learning agreement, karta porównań, karta uzgodnień.  NI ma konieczności skłaania w BWM dodatkowych dokumentów jeśli takowe wymaga uczelnia partnerska

Dane osobowe 2020/21

Formularz wypełniony elektronicznie w jednym egzemplarzu. Wydrukowany i podpisany należy dostarczyć do BWM. Część danych w formularzu wybieramy z listy, część wpisujemy samodzielnie.

Learning Agreement - LA 2020/21

LA przygotowujemy w wersji elektronicznej w aplikacji Dashboard. Jeśli uczelnia,  do której  Państwo aplikują ma  swój własny system aplikacyjny, nie zwalnia  to Państwa z dostarczenia  dokumentów również tym kanałem.

W tabeli A należy wpisać przedmioty, które będą realizowane w uczelni goszczącej, w tabeli B przedmioty, które byłyby w tym czasie realizowane na SGGW. Osobą odpowiedzialną i podpisującą Learning Agreement jest Prodziekan ds Dydaktyki.  W  większości przypadków w uczelniach partnerskich obowiązują  aplikacje on-line lub komplet dokumentów należy przesłać mailem. Instrukcja wideo znajduje się TUTAJ
 

Karta Uzgodnień - KU  i Karta Porównań - KP

Karty te wypełnia się w trzech egzemplarzach przed wyjazdem w języku polskim. W KU wpisujemy przedmioty, które obowiązują studenta w SGGW w trakcie jego pobytu w uczelni partnerskiej. Na podstawie zaakceptowanego programu studiów - "learning agreement", Dziekan ds. Dydaktyki / Kierownik Studium / Kierownik Studium Doktoranckiego określa (zaznaczając TAK lub NIE), który z przedmiotów w SGGW zostanie studentowi zaliczony po jego powrocie ze studiów w programie Erasmus+. W KP wpisujemy, jakie przedmioty realizowane w uczelni partnerskiej zaliczą poszczególne przedmioty obowiązujące studenta na SGGW. Podstawą określenia zamienników wpisywanych  KP jest zbieżność efektów kształcenia, a NIE przedmiot „jeden do jednego”.  Wymienność powinna być na poziome 50% + jeden przedmiot. W KU i KP należy wskazać te komponenty edukacyjne, które student realizowałby w uczelni wysyłającej, a które zostaną zastąpione i uznane dzięki zrealizowaniu programu kształcenia za granicą.

Dokumenty mogą zostać dostarczone do nas mailowo, prosimy jednak o pilnowanie jakości skanów. OLA po zaakceptowaniu  zostanie pobrane przez BWM bezpośrednio z aplikacji Dashboard.

UWAGA: Każda zmiana w programie studiów wymaga przygotowania nowej karty uzgodnień i porównań!

UWAGA: Niektóre uczelnie mają specjalne wymagania co do dokumentacji aplikacyjnej, niekiedy trzeba złożyć dodatkowe dokumenty, takie jak: wykaz ocen z całego okresu studiów, zaświadczenie o statusie studenta, CV, list motywacyjny.