Współpraca Międzynarodowa

PROMOCJA ZAGRANICZNA


PROMOCJA ZAGRANICZNA

INFORMACJE OGÓLNE

nazwa projektu

SGGW-IDEA

Innowacja-Działanie-Efekty-Aplikacja

cel projektu

finansowanie kosztów recenzowanych publikacji naukowych w prestiżowych wydawnictwach zagranicznych

wymagania: publikacje zakwalifikowane do druku w czasopismach umieszczonych w bazach: Scopus, Web of Science

lub

publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych indeksowanych w ww. bazach

dofinansowanie projektu z NAWA

2019: 100 000 PLN

okres trwania projektu

2019: 1.10.2019 - 30.09.2020

uczestnicy

doktoranci SGGW

młodzi naukowcy SGGW (przed habilitacją / w wieku do 45 lat do 2 lat po habilitacji)

założenia

13 publikacji

(60/40 liczby publikacji kobiet i mężczyzn, pracowników i doktorantów)

zasada równości i niedyskryminacji, zasada równości szans kobiet i mężczyzn

NABÓR

termin naboru

2019:

I: ogłoszenie wkrótce

regulamin naboru

2019: publikacja wkrótce

regulamin programu REGULAMIN
wymagane dokumenty

publikacja wkrótce

 

 

 

 

dokumenty nalezy składać w Biurze Wspólpracy Międzynarodowej SGGW (budynek 8, pokój 18/20, pon-pt 9 -15)
beneficjenci wyłaniani są w procesie kwalifikacji, której dokonuje Komisja na podstawie oceny dokumentów aplikacyjnych

INFORMACJE DLA BENFICJENTÓW

ROZLICZENIE

INNE INFORMACJE

 LOGOTYPY 

 

KONTAKT

Biuro Wspólpracy Międzynarodowej SGGW:

Ewelina Belkiewicz, Małgorzata Szczęsna

pz@sggw.pl