Współpraca Międzynarodowa

PROMOCJA ZAGRANICZNA


PROMOCJA ZAGRANICZNA

INFORMACJE OGÓLNE

nazwa projektu

SGGW-IDEA

Innowacja-Działanie-Efekty-Aplikacja

cel projektu

finansowanie kosztów recenzowanych publikacji naukowych w prestiżowych wydawnictwach zagranicznych

wymagania: publikacje zakwalifikowane do druku w czasopismach umieszczonych w bazach: Scopus, Web of Science

lub

publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych indeksowanych w ww. bazach

dofinansowanie projektu z NAWA

2019: 100 000 PLN

okres trwania projektu

2019: 1.10.2019 - 30.09.2020

uczestnicy

doktoranci SGGW

młodzi naukowcy SGGW (ososby ze stopniem doktora przed habilitacją lub do 2 lat po habilitacji i w wieku do 45 lat)

założenia

około 13 publikacji

60/40 liczby publikacji kobiet i mężczyzn, pracowników i doktorantów

zasada równości i niedyskryminacji, zasada równości szans kobiet i mężczyzn

NABÓR

termin naboru

2019:

I: ZAMKNIĘTY (do 31 stycznia 2020)

II: OTWARTY do 31 marca 2020

regulamin naboru

2019

regulamin programu

REGULAMIN
wymagane dokumenty

formularz zgłoszeniowy z deklaracją RODO

potwierdzenie statusu doktoranta

ostateczna wersja artykułu naukowego z pełną informacją blibliograficzną

potwierdzenie przyjęcia artykułu do druku

oświadczenie wydawnictwa

opinia/list polecający

doktoranci: wystawia Promotor, zatweirdza Kierownika Szkoły Doktorskiej

kadra akademicka: wystawia Dyrektor Instytutu

dokumenty należy przesyłać do BWM przez kancelarię główną lub przekazywać dorga poczty elektronicznej (pz@sggw.pl) 
beneficjenci wyłaniani są w procesie kwalifikacji, której dokonuje Komisja na podstawie oceny dokumentów aplikacyjnych

INFORMACJE DLA BENFICJENTÓW

1. podpisanie deklaracji Uczestnika Projektu oraz umowy o finansowanie
2. przekazanie faktury VAT z nr RPW do BWM / faktury VAT 
3. dostarczenie oświadczenia przeniesienia na SGGW całości praw majątkowych do pracy naukowej
4. dostarczenie do BWM finalnej wersji publikacji w PDF
5. udział w ewaluacji programu PROMOCJA ZAGRANICZNA

INNE INFORMACJE

 LOGOTYPY 

KONTAKT

Biuro Wspólpracy Międzynarodowej SGGW:

Ewelina Belkiewicz, Małgorzata Szczęsna

pz@sggw.pl