CEEPUS

Central European Exchange Programme for University Studies

CEEPUS, czyli Środkowoeuropejski Program Studiów Uniwersyteckich, to program zajmujący się promowaniem współpracy między uczelniami wyższymi. Celem programu jest wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego zarówno studentów, jak i nauczycieli akademickich. Program powstał w roku 1993 i nie jest programem Unii Europejskiej. W skład CEEPUS wchodzi 35 uczelni z różnych krajów, podzielonych według kierunków studiów. W ramach programu, Polska najczęściej współpracuje z Austrią, Chorwacją, Słowacją, Rumunią i Węgrami. Krajami członkowskimi CEEPUS są również Albania, Bułgaria, Macedonia, Słowenia, Serbia i Czarnogóra. Na CEEPUS można wyjechać kilkakrotnie w czasie trwania studiów.

CEEPUS oferuje studentom:

- wyjazdy semestralne (min. 3 miesiące) dla studentów przed uzyskaniem dyplomu, którzy są przynajmniej na II roku studiów – konieczny jest wybór przedmiotów zgodnych z programem studiów na SGGW.

- wyjazdy 1-2 miesięczne (min. 1 miesiąc) przeznaczone są dla studentów przygotowujących pracę dyplomową oraz doktorantów.

CEEPUS oferuje nauczycielom akademickim:

- wyjazdy 1 miesięczne

- minimalny okres pobytu to tydzień (5 dni roboczych ) wraz z 6 godzinami wykładowymi;

- pobyty wielokrotne nie mogą przekraczać 10 miesięcy w skali roku;

W CEEPUS istnieją 2 możliwości wymiany:

I. w ramach sieci uczelni – miejsca przydzielane przez komisję międzynarodową.

II. w ramach puli Free-mover  miejsca dodatkowe, przyznawane poza siecią;

/sieć – porozumienie uczelni z min. 3 krajów partnerskich, które współpracują ze sobą w ramach danej dziedziny/

/free-mover – student, który sam wybiera uczelnię partnerską i zgłasza się do niej; WARUNEK: wybrana uczelnia musi uczestniczyć w programie CEEPUS; wyjazdy tylko na semestr letni; istnieje możliwość otrzymania stypendium/

Zasady wyjazdu w ramach CEEPUS

Standardowe dokumenty aplikacyjne:

Aplikacja on-line na www.ceepus.info

równocześnie:

Standardowa papierowa aplikacja CEEPUS (1 egzemplarz)

Formularz zgłoszeniowy (1 egzemplarz)

Learning Agrement/ Research program (3 egzemplarze, oryginały)

Karta uzgodnień (3 egzemplarze, oryginały)

Transcript of Records – wykaz dotychczasowo uzyskanych ocen

Certyfikat językowy – poziom B2

Po uzyskaniu akceptacji ze strony uczelni macierzystej (SGGW) oraz goszczącej, student podpisuje:

Wniosek wyjazdowy

Umowę SGGW – Student (oba dokumenty uprawniają do wyjazdu)

Zasady:

- zgoda prodziekana wydziału ds. dydaktyki

- dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego, potwierdzona certyfikatem (poziom B2) i/lub języka lokalnego

- stypendyście przysługuje grant, który wypłacany jest przez stronę przyjmującą

- koszty podróży (bilet kolejowy) finansowane są ze środków własnych studenta/nauczyciela akademickiego; ZWROT za koszty podróży przysługuje po powrocie ze stypendium i spełnieniu wszystkich warunków umowy

- złożenie aplikacji nie jest jednoznaczne z otrzymaniem stypendium, w przypadku nadania stypendium aplikant zostanie powiadomiony o tym fakcie przez odpowiednie zagraniczne biuro CEEPUS

Terminy składania aplikacji (również aplikacji on-line):

- na semestr letni: do dnia 31.01

 

WIĘCEJ INFORMACJI:

Przewodnik - What you should know about: Network Application

KONTAKT:

Alicja Skora

mail: alicja_skora@sggw.edu.pl

tel: 22 59 310 49