Współpraca Międzynarodowa

Szkolenia i konsultacje


Konsultacje

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na konsultacje indywidualne z zakresu aktualnie otwartch konkursów na międzynarodowe projekty badawcze.

Na konsultacje zapraszamy osoby, które nie składały jeszcze aplikacji w konkursach, jk i te, które mają już jakieś doświadczenie.

Istnieje również możliwość stworzenia indywidualnej oferty aplikacyjnej.

W celu umówienia się na konsultacje prosimy o kontakt z pracownikiem Sekcji:

mgr inż. Luiza Czekala e-mal: luiza_czekala@sggw.pl, tel. 22 593 10 41

 

Szkolenia

Wewnętrzne organizowane przez pracowników SMPB

 

 1) "Warsztaty w laboratorium komputerowym dla kandydatów na ekspertów Komisji Europejskiej, oceniających wnioski w programie ramowym badań i innowacji HORYZONT 2020”

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na warsztaty ,,Warsztaty w laboratorium komputerowym dla kandydatów na ekspertów Komisji Europejskiej, oceniających wnioski w programie ramowym badań i innowacji HORYZONT 2020” współorganizowane przez Sekcję Międzynarodowych Projektów Badawczych SGGW oraz Regionalny Punkt Kontaktowy „CENTRUM” Programów Badawczych UE przy Biurze Międzynarodowych Programów Badawczych UW.

Warsztaty odbędą się 07.12.2018, godz. 10:00 – 14:30 w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, ul. Nowoursynowska 166, sala konferencyjna w Centrum Informatycznym (budynek nr 1).

Warsztaty poprowadzą konsultanci RPK Centrum, działającego przy Biurze Międzynarodowych Programów Badawczych UW.

Warsztaty skierowane są zarówno do naukowców (profesorów, doktorów, doktorantów), jak również do osób, które nie prowadzą badań, ale posiadają doświadczenie w sektorze publicznym lub prywatnym w zakresie:

• zarządzania i oceny projektów badawczo-rozwojowych,

• wykorzystywania rezultatów projektów badawczo-rozwojowych, transferu technologii i innowacji,

• edukacji, komunikacji, etyki,

• międzynarodowej współpracy w nauce i technologii,

• rozwoju zasobów ludzkich,

i chcą zgłosić swoje kandydatury na ekspertów oceniających wnioski projektowe w konkursach ogłaszanych w programie badan i innowacji – Horyzont 2020.

Na warsztatach obowiązuje limit miejsc: 11.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Jeśli zainteresowanie warsztatami będzie duże Sekcja Międzynarodowych Projektów Badawczych powtórzy szkolenie w najbliższym czasie.

Bardzo prosimy przybyć na spotkanie ( w miarę możliwości ) z własnymi laptopami.

Link do rejestracji: http://bob.strony.uw.edu.pl/rejestracja-na-warsztaty-w-laboratorium-komputerowym-dla-kandydatow-na-ekspertow-komisji-europejskiej-oceniajacych-wnioski-w-programie-horyzont-2020/

Szczegółowy program

 

2) Szkolenie z programu COST

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na szkolenie z programu COST.

Czym jest program COST?

Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science and Technology), znany pod akronimem COST, to utrzymywana wspólnie, obecnie przez 36 państw europejskich i Izrael, struktura instytucjonalna, której najważniejszym zadaniem jest organizowanie multilateralnej współpracy naukowo-technicznej krajów członkowskich.

Program COST zapewnia środki na organizację działań networkingowych: spotkania, warsztaty i konferencje, granty na udział w konferencjach dla doktorantów i młodych naukowców; Short-Term Scientific Missions (STSM); szkolenia (training schools); działania upowszechniające i publikacje.

Więcej informacji o programie COST: www.cost.eu

Szkolenie odbędzie się 12 grudnia 2018 r. w godzinach 10.00 – 13:00 w bud. nr 8, sala 112.

Na szkoleniu zostaną poruszone następujące zagadnienia:

 1. Informacje ogólne o programie COST
 2. Aktywności w ramach akcji COST
 3. Dlaczego warto uczestniczyć w akcjach COST?
 4. Zasady przystępowania do akcji COST
 5. Jak wyszukać akcję COST?

Rejestracja na szkolenie trwa do 11 grudnia:

https://goo.gl/forms/y3iPevGWs1EDJY0G3

Po szkoleniu możliwe będą konsultacje indywidualne z pracownikami Sekcji Międzynarodowych Projektów Badawczych.

 

Archiwum 2018

1. Projekty Horyzont 2020 – sposób wdrażania na SGGW, 14 maja 2018

2. COST, 13 czerwca 2018

COST to finansowany przez UE program, który umożliwia naukowcom tworzenie interdyscyplinarnych sieci badawczych w Europie i poza nią.

Zapewnia środki na organizację konferencji, spotkań, szkół szkoleniowych, krótkich wymian naukowych lub innych działań networkingowych w szerokim zakresie tematów naukowych.

Podczas szkolenia przedstawiono poniższe zagadnienia:

 • Informacje ogólne o programie;
 • Doświadczenia naukowca związane z udziałem w akcjach COST;
 • Zasady przystępowania do nowej/istniejącej akcji;
 • Dlaczego warto uczestniczyć w akcjach COST, jakie korzyści daje udział w programie.
 • Short-Term Scientific Mission – Krótkookresowe Misje Badawcze (przeznaczony dla młodych naukowców, w tym dla doktorantów)
 • Jak znaleźć odpowiednią dla siebie akcję?

3. Harmonia 10, 19 czerwca 2018

Konkurs Harmonia dotyczy projektów badawczych realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej niepodlegających współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych.

Poza tym w konkursie rozpatrywane będą projekty badawcze, realizowane:

•             w ramach współpracy międzynarodowej nawiązanej bezpośrednio z partnerem lub partnerami z zagranicznych instytucji naukowych;

•             w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwustronnej;

•             w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy wielostronnej.

4. Akcje Marii Skłodowskiej Curie, 28 czerwca 2018

Celem MSCA IF  jest zwiększenie potencjału doświadczonych naukowców, którzy chcą zróżnicować swoje kompetencje w zakresie nabywania umiejętności poprzez zaawansowane szkolenia oraz międzynarodową i międzysektorową mobilność.

Individual Fellowships pozwalają na zdobywanie i przekazywanie nowej wiedzy oraz pracę nad badaniami i innowacjami w Europie (państwa członkowskie UE i kraje stowarzyszone z programem Horyzont 2020) i poza nią.

5. Info Day Horyzont 2020 SC2 "Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka", 10 października 2018

W trakcie Dnia Informacyjnego przedstawiono  nowe możliwości, jakie naukowcom i przedsiębiorcom daje udział w programie Horyzont 2020 oraz poruszono kwestie związane z budowaniem konsorcjów, składaniem wniosków i ich oceną.

6. Biodiversa, 17 października 2018 r.

BiodivERsA to sieć współpracujących ze sobą organizacji finansujących naukę, utworzona w celu promowania ogólnoeuropejskich badań poświęconych ochronie środowiska naturalnego i zrównoważonemu zarządzaniu bioróżnorodnością. Sieć realizuje ten cel poprzez organizowanie konkursów na międzynarodowe projekty badawcze: http://www.biodiversa.org/

7. Beethoven Classic 3 i LIFE, 23 października 2018

BEETHOVEN CLASSIC 3 na polsko-niemieckie projekty badawcze w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz wybranych dyscyplin nauk ścisłych i technicznych.

BEETHOVEN LIFE 1 na polsko-niemieckie projekty badawcze w zakresie nauk o życiu.

8. Aspekty finansowe Programu Horyzont 2020 szkolenie finansowe dla służb administracyjnych jednostek biorących udział w programie Horyzont 2020, 31 października 2018

W trakcie szkolenia omówiono m.in. zagadnienia:

-kategorie i kwalifikowalność kosztów;

-płatności, raporty, audyty;

-działania Marii Skłodowskiej-Curie

 

 

Zewnętrzne

http://www.kpk.gov.pl/?page_id=10167