Współpraca Międzynarodowa

HORYZONT 2020


HORYZONT 2020

 

Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 jest największym w historii Unii programem w zakresie badań naukowych i innowacji. Swoim zakresem obejmuje trzy dotychczas odrębne programy wspierania badań na poziomie unijnym. Są to:

 • 7. Program Ramowy UE w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji
 • dedykowaną innowacyjności część Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP)
 • działania Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT).

W ciągu 7 lat (2014 – 2020) na nowatorskie badania i innowacyjne rozwiązania przeznaczone zostanie łącznie 77 028,3 mln euro.

Struktura programu Horyzont 2020 została oparła na trzech zasadniczych, wzajemnie wspierających się priorytetach:

 • Doskonała baza naukowa (Excellent science) - priorytet Doskonała baza naukowa ma na celu wzmocnienie jakości bazy naukowej Unii i podniesienie konkurencyjności badań naukowych i innowacji Unii Europejskiej w skali globalnej.
 • Wiodąca pozycja w przemyśle (Industrial leadership) - priorytet Wiodąca pozycja w przemyśle ma na celu przyspieszenie rozwoju technologii i innowacji, które zapewnią podstawy działania przedsiębiorstwom przyszłości i pomogą innowacyjnym europejskim MŚP przeobrazić się w wiodące firmy na rynku światowym.
 • Wyzwania społeczne (Societal challenges) - priorytet Wyzwania społeczne jest odpowiedzią na priorytety polityki i najważniejsze wyzwania społeczne, określone w strategii „Europa 2020”.

uzupełnionych przez dodatkowe cele szczegółowe:

 • Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa (Spreading Excellence and Widening Participation) - Celem Upowszechniania doskonałości i zapewnienia szerszego uczestnictwa jest pełne wykorzystanie europejskiego potencjału badawczego oraz zadbanie o to, by korzyści z gospodarki opartej na innowacjach były jak największe oraz szeroko rozpowszechniane w całej Unii zgodnie z zasadą doskonałości.
 • Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa (Science with and for society) - Celem tego programu jest budowanie efektywnej współpracy między nauką a społeczeństwem, w celu pozyskania nowych talentów dla badań i innowacji oraz połączenie doskonałości naukowej ze świadomością społeczną i odpowiedzialnością.
 • oraz działania Wspólnego Centrum Badawczego i Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii. - 

 

Przykładowe zagadnienia przekrojowe w H2020:

 • ułatwianie drogi „od pomysłu do przemysłu”
 • interdyscyplinarne i międzysektorowe badania naukowe i innowacje
 • nauki społeczne, ekonomiczne i humanistyczne
 • wspieranie funkcjonowania i realizacji Europejskiej Przestrzeni Badawczej i Unii innowacji
 • poszerzenie uczestnictwa w badaniach naukowych i innowacyjności w UE
 • współpraca z państwami trzecimi
 • zaangażowanie MŚP w badania naukowe i innowacje oraz szersze uczestnictwo sektora prywatnego
 • zwiększenie atrakcyjności zawodu naukowca
 • ułatwianie ponadgranicznej i międzysektorowej mobilności naukowców.

 

Participant Portal: Calls for Proposals

Drugie wydanie poradnika pt. „Aspekty finansowe i prawne w programie Horyzont 2020”

Oficjalne dokumenty programu H2020 (Official Documents).

 

Znalezione obrazy dla zapytania horyzont 2020