Współpraca Międzynarodowa

Fundusze norweskie i EOG


III edycja Funduszy norweskich i EOG 2014-2021 w Polsce

W październiku 2017 roku zakończyły się negocjacje dotyczące uruchomienia III edycji Funduszy norweskich i EOG w Polsce. Międzyrządowe umowy (Memoranda of Understanding), pozwalające na uruchomienie kolejnej edycji funduszy, zostały podpisane 20 grudnia 2017 r. Po podpisaniu MoU prowadzone są (głównie przez operatorów programów) prace prowadzące do określenia szczegółowych obszarów, które będą wspierane w ramach danego programu, oraz zasad prowadzenia naboru wniosków.

Wstępnie zakłada się, że pierwsze nabory wniosków III edycji funduszy norweskich i EOG 2014-2021 mogą rozpocząć się na początku 2019 r.

------------------------------------------------------------------------------

Poniższe dane przedstawiają informacje dotyczące poprzedniej edycji grantów norweskich 

Środki finansowe dla Polski w postaci dwóch instrumentów pod nazwą: Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy (potocznie znanych jako fundusze norweskie), pochodzą z trzech krajów EFTA (Europejskiego Stowarzyszenie Wolnego Handlu), tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

Mechanizmy Finansowe związane są z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz z jednoczesnym wejściem naszego kraju do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który jest również formą integracji europejskiej. Opiera się na swobodzie przepływu ludzi, kapitału, towarów i usług.

Na mocy umów międzynarodowych Islandia, Liechtenstein i Norwegia przyznały Państwom-beneficjentom (członkom EOG, którzy przystąpili do Unii Europejskiej w 2004 r. i w 2007 r. oraz Hiszpanii, Grecji i Portugalii) wsparcie w postaci dwóch instrumentów finansowych pod nazwami Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy. Dzięki temu, Islandia, Liechtenstein i Norwegia korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, mimo, że nie są jej członkami.

Główna polska strona internetowa: www.eog.gov.pl/

Strona Biura Mechanizmów Finansowych w Brukseli: www.eeagrants.org

Strona Ambasady Królestwa Norwegii w Polsce: www.amb-norwegia.pl

Aktualnie istnieje osiem obszarów tematycznych, z których dwa mogą być szczególnie interesujące dla pracowników SGGW:

 • Ochrona środowiska i energia odnawialna
 • Badania naukowe i stypendia
 • Wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego
 • Rozwój społeczny i regionalny
 • Dziedzictwo kulturowe
 • Wychwytywanie i składowanie CO2
 • Schengen i sprawy wewnętrzne
 • Godna praca i dialog trójstronny

 

BADANIA NAUKOWE I STYPENDIA

Polska-Norweska Współpraca Badawcza

Operator: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Partnerstwo na poziomie programu: Norweska Rada Badań (Norwegian Research Council)

Cele i obszary wsparcia:

Celem programu jest zmniejszenie różnic ekonomicznych i społecznych oraz propagowanie współpracy bilateralnej poprzez popularyzację i wsparcie badań naukowych. Obszary priorytetowe programu zakładają finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych z zakresu:

 • ochrony środowiska,
 • zmian klimatycznych, w tym badań polarnych,
 • zdrowia,
 • nauk społecznych z uwzględnieniem tematyki migracji,
 • promowania równości płci oraz równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym.

Program będzie ukierunkowany na wzmacnianie współpracy dwustronnej między Polską a Norwegią. Mechanizmem intensyfikującym współpracę będzie m.in. komponent mobilnościowy umożliwiający polskim i norweskim partnerom projektów B+R skorzystanie w doświadczenia oraz infrastruktury badawczej partnera.

Ponadto, kwota ponad 2 300 000 euro zostanie przeznaczona na Fundusz Małych Grantów, który wesprze projekty badawcze realizowane przez kobiety w najmniej sfeminizowanym obszarze nauk technicznych. Dzięki temu kobiety będą miały możliwość wzmocnienia kompetencji oraz dorobku uprawniającego do uzyskania stopnia doktora, doktora habilitowanego lub tytuł profesora.

Zasadniczym kryterium oceny w odniesieniu do wszystkich obszarów tematycznych będzie wartość naukowa projektu oraz dodatkowo – dla projektów o charakterze aplikacyjnym – innowacyjność rozwiązania.

Nabory wniosków:

Planuje się przeprowadzenie dwóch naborów, w tym jednego w ramach Funduszu Małych Grantów.

www.ncbir.pl/en/norwaygrants

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy

Operator: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Partnerstwo na poziomie programu: Norweskie Centrum Współpracy Międzynarodowej w Edukacji, Islandzkie Centrum Badań – RANNIS, Agencja ds. Kształcenia Międzynarodowego – AIBA – w Lichtensteinie

Cele i obszary wsparcia:

Celem Funduszu będzie wzmacnianie potencjału ludzkiego oraz poszerzanie wiedzy poprzez:

 • zwiększenie mobilności studentów oraz pracowników uczelni wyższych pomiędzy Polską a państwami-darczyńcami,
 • rozszerzenie oraz pogłębienie współpracy instytucjonalnej i partnerstw pomiędzy instytucjami działającymi w sferze edukacji (na poziomie szkolnictwa: podstawowego, wyższego, zawodowego oraz osób dorosłych) w Polsce oraz na obszarze państw-darczyńców.

W programie będą realizowane projekty wybrane w sześciu konkursach ogłaszanych w ramach czterech działań.

 

Działanie I – Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni

Celem tego działania jest wspieranie wymiany studentów oraz pracowników szkół wyższych między instytucjami edukacyjnymi w Polsce oraz w państwach-darczyńcach: Norwegii, Islandii i Liechtensteinie.

Uprawnieni beneficjenci: Wnioski mogą składać uczelnie posiadające Kartę Uczelni Erasmusa.

Partnerstwo na poziomie projektu z instytucjami w państw-darczyńców: Partnerstwo w projektach zgłaszanych w konkursie jest wymagane.

Wartość i poziom dofinansowania projektu: Miesięczne stypendia – dofinansowanie kosztów utrzymania dla studentów: minimalne 600 euro – maksymalnie 1200 euro. Dodatkowo 500 euro na dofinansowanie kosztów podróży i ubezpieczenia.

Grant dla pracowników szkół wyższych: 250 euro/dzień, 1250 euro/tydzień, 2100 euro/miesiąc. Dodatkowo 500 euro na dofinansowanie kosztów podróży i ubezpieczenia.

Poziom dofinansowania: do 100% kosztów kwalifikowanych projektu.

Czas trwania projektu: do 15 miesięcy.

Nabory wniosków: planuje się organizację 3 konkursów w latach 2013, 2014 oraz 2015

 

Działanie II – Wizyty Przygotowawcze

Celem tego działania jest wspieranie tworzenia i rozwoju współpracy pomiędzy instytucjami z Polski oraz państw-darczyńców z myślą o przyszłej współpracy, zwłaszcza w kontekście składania wniosków w ramach działań objętych przez Fundusz.

Uprawnieni beneficjenci: O dofinansowanie mogą ubiegać się instytucje z sektora edukacji formalnej w Polski oraz instytucje w państw-darczyńców.

Partnerstwo na poziomie projektu z instytucjami w państw-darczyńców: Partnerstwo w projektach zgłaszanych w konkursie jest wymagane.

Wartość i poziom dofinansowania projektu: Dofinansowanie obejmuje dofinansowanie kosztów podróży i ubezpieczenia w kwocie do 500 euro oraz kosztów utrzymania 250 euro dziennie.

Poziom dofinansowania: do 100% kosztów kwalifikowanych projektu.

Czas trwania projektu: do % dni roboczych.

Nabór wniosków: konkurs zostanie ogłoszony jesienią 2012 r.

 

Działanie III – Współpraca Instytucjonalna

Działanie wspiera dwustronne lub wielostronne projekty, mające na celu realizację wspólnych (polskich i instytucji z państw-darczyńców) inicjatyw na wszystkich poziomach edukacji (np. rozwoju nowych narzędzi i metod nauczania, projektów szkolnych, seminariów, konferencji, publikacji itp.)

Uprawnieni beneficjenci: Beneficjentami mogą być wszystkie szkoły i instytucje zaangażowane w edukację formalną.

Partnerstwo na poziomie projektu z instytucjami w państw-darczyńców: Partnerstwo w projektach zgłaszanych w konkursie jest wymagane.

Wartość i poziom dofinansowania projektu: Kwota grantu od 20 000 euro do 100 000 euro.

Poziom dofinansowania: do 90% kosztów kwalifikowanych projektu.

Czas trwania projektu: do 2 lat

Nabory wniosków: planuje się organizację jednego konkursu w 2013 r.

 

Działanie IV – Rozwój Polskich Uczelni

Działanie wspiera projekty mające na celu poprawę nauczania i kształcenia na polskich uczelniach oraz prowadzące do umiędzynarodowienia polskich szkół wyższych.

Uprawnieni beneficjenci: Beneficjentami mogą być polskie szkoły wyższe.

Partnerstwo na poziomie projektu z instytucjami w państw-darczyńców: Partnerstwo w projektach zgłaszanych w konkursie nie jest wymagane.

Wartość i poziom dofinansowania projektu: Kwota grantu od 20 000 euro do 250 000 euro.

Poziom dofinansowania: do 90% kosztów kwalifikowanych projektu.

Czas trwania projektu: od 1 roku do 3 lat

Nabory wniosków: planuje się organizację jednego konkursu w 2013 r.

www.fss.org.pl/

OCHRONA ŚRODOWISKA I ENERGIA ODNAWIALNA

Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii

Operator: Ministerstwo Środowiska we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Cele i obszary wsparcia:

Celami programu są: redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczenia powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii.

W ramach programu planowane są następujące obszary wsparcia / obszary priorytetowe:

 • poprawa efektywności energetycznej w budynkach,
 • wzrost świadomości społecznej i edukacja w zakresie efektywności energetycznej (wsparcie w ramach projektu predefiniowanego),
 • wzrost produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Projekty pre-definiowane:

Działania edukacyjne i promocyjne w zakresie efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii, włączając ideę domów przyjaznych środowisku. Projekt będzie realizowany przez Departament Informacji o Środowisku w Ministerstwie Środowiska.

Rodzaje kwalifikowanych projektów:

 1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, oświaty, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania.
 2. Zastąpienie przestarzałych źródeł ciepła dla ww. budynków użyteczności publicznej o mocy 3MW nowoczesnymi, energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami ciepła lub energii elektrycznej, w tym: pochodzącymi ze źródeł odnawialnych lub źródłami ciepła i energii elektrycznej wytwarzanych w skojarzeniu (kogeneracji). Przez źródła ciepła lub energii elektrycznej wykorzystujące energię ze źródeł odnawialnych należy rozumieć:
 • kolektory słoneczne o powierzchni ponad 100m2,
 • układy fotowoltaiczne,
 • instalacje do wykorzystywania biogazu 9z wyłączeniem produkcji tylko energii elektrycznej0,
 • pompy ciepła,
 • instalacje do wykorzystywania energii pochodzącej we źródeł geotermalnych
 • kotły na biomasę.

3. Projekty mające na celu modernizację węzłów cieplnych o łącznej mocy do 3MW dla ww. budynków użyteczności publicznej.

W programie będą realizowane projekty wybrane w ramach otwartego naboru wniosków. Dodatkowo będzie wybrany jeden projekt predefiniowany.

Nabór wniosków: Planuje się przeprowadzenie jednego naboru wniosków.

Uprawnieni beneficjenci: Władający lub właściciele obiektów budowlanych, źródeł ciepła lub energii elektrycznej, węzłów cieplnych oraz instalacji, maszyn lub urządzeń, którymi są jednostki sektora finansów publicznych lub podmioty niepubliczne, realizujące zadania publiczne.

Wartość i poziom dofinansowania: Wartość dofinansowania projektu wynosi od 170 000 euro do 2 000 000 euro.

Poziom dofinansowania projektu wynosi:

 • do 80% kosztów kwalifikowanych dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego
 • do 60% kosztów kwalifikowanych w przypadku pozostałych beneficjentów

Partnerstwo na poziomie projektu z instytucjami z państw-darczyńców: Partnerstwo w projektach zgłaszanych na konkurs nie jest wymagane.

 

www.nfosigw.gov.pl/

www.mos.gov.pl

Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów

Operator: Ministerstwo Środowiska we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Cele i obszary wsparcia:

W ramach projektu przewiduje się realizację projektów, które mają na celu:

 • wzrost zdolności do efektywnego zarządzania oraz monitorowania obszarów Natura 2000,
 • poprawę warunków środowiskowych dla gatunków występujących na obszarach Natura 2000,
 • wzrost odporności rodzimych ekosystemów przed presją inwazyjnych gatunków obcych, w tym badanie i monitorowanie występowania inwazyjnych gatunków obcych,
 • zwiększenie świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej oraz promowanie postaw proekologicznych.

W programie będą realizowane tzw. duże projekty – wybrane w ramach otwartego naboru wniosków – oraz tzw. projekty małe, wsparte z Funduszu Małych Grantów. Wyodrębniony w ramach programu Fundusz Małych Grantów jest skierowany wyłącznie dla organizacji pozarządowych. Ponadto będzie wdrażany jeden projekt predefiniowany.

Projekt  predefiniowany:

Różnorodność biologiczna i działania na rzecz ekosystemów – ogólnokrajowa kampania informacyjna podnosząca świadomość na temat różnorodności biologicznej. Projekt będzie realizowany przez Departament Informacji o Środowisku w Ministerstwie Środowiska.

Nabory wniosków: Planuje się przeprowadzenie dwóch naborów wniosków.

Uprawnieni beneficjenci: Beneficjentami mogą być m.in.: jednostki samorządu terytorialnego, ich stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, Lasy Państwowe, nadleśnictwa, firmy prywatne, parki krajobrazowe, rezerwaty, parki narodowe, instytucja naukowe.

Wartość i poziom dofinansowania projektu: W dużych projektach minimalna wartość dofinansowania wynosi 170 000 euro, a maksymalna 800 000 euro. Poziom dofinansowania dużego projektu wynosi do 85% kosztów kwalifikowanych.

Partnerstwo na poziomie projektu z instytucjami z państw-darczyńców: Partnerstwo nie jest wymagane.

www.nfosigw.gov.pl/

www.mos.gov.pl

Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych

Operator: Ministerstwo Środowiska we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Partnerstwo na poziomie programu: Norweska Agencja ds. Klimatu i Zanieczyszczeń (KLIF)

Cele i obszary wsparcia:

Głównym celem programu jest podniesienie jakości danych oraz informacji o środowisku. W szczególności celem jest poprawa efektywności i jakości monitoringu środowiska poprzez dostarczenie know-how, wiarygodnych źródeł danych i specjalistycznych urządzeń laboratoryjnych i pomiarów, a także wzmocnienie działań kontrolnych poprzez zapewnienie odpowiednich procedur, narzędzi i sprzętu. Program ma również za zadanie wspieranie rozwiązań dotyczących wzmocnienia zdolności służb geodezyjnych i kartograficznych w zakresie korzystania z informacji przestrzennej obejmującej w szczególności hydrograficzne i hydrologiczne dane przestrzenne.

W programie będą realizowane projekty wybrane w ramach otwartego naboru wniosków, przy czym program będzie wdrażany głównie poprzez cztery projekty predefiniowane.

Rezultaty:

 • Wzmocnienie potencjału władz, w zakresie których znajdują się kompetencje dot. środowiska w relacji do zintegrowanego planowania i kontroli,
 • Pełniejsze informacje na temat wpływu, stanu i tendencji w zakresie ochrony środowiska,
 • Zwiększona świadomość na temat monitorowania środowiska oraz zintegrowanego planowania i kontroli oraz edukacja w tym zakresie.

Projekty pre-definiowane:

Wzmocnienie systemu oceny jakości powietrza w Polsce w oparciu o doświadczenia norweskie - projekt wdrażany przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w partnerstwie z Norweskim Instytutem Badań Powietrza (NILU)

Celem projektu jest wzmocnienie zdolności Inspekcji Ochrony Środowiska do zapewnienia aktualnych i wiarygodnych danych na temat jakości powietrza w Polsce i odpowiedniego systemu informacji o jakości powietrza, jak również wsparcie administracji odpowiedzialnej za zarządzanie jakością powietrza.

Wzmocnienie potencjału technicznego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska poprzez zakup urządzeń pomiarowych, sprzętu laboratoryjnego i narzędzi informatycznych – projekt wdrażany przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w partnerstwie z Norweskim Instytutem Badań Powietrza (NILU)

Celem projektu jest wzmocnienie zdolności Inspekcji Ochrony Środowiska do zapewnienia aktualnych i wiarygodnych danych na temat jakości powietrza w Polsce.

Monitorowanie efektów realizacji projektu PL0100 “Wzrost efektywności działalności Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska na podstawie doświadczeń norweskich, realizowanego w pierwszej edycji funduszy norweskich i EOG – projekt wdrażany przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w partnerstwie z Agencją ds. Klimatu i Zanieczyszczeń w Norwegii (KLIF)

Celem projektu jest zwiększenie efektywności kontroli przeprowadzonych przez Inspekcję Ochrony Środowiska poprzez wzrost wydajności i doskonalenie pracy inspektorów. Ponadto, duży nacisk zostanie położony na zwiększenie świadomości społecznej i działania edukacyjne w zakresie monitorowania środowiska oraz zintegrowanego planowania i kontroli.

Model bazy danych przestrzennych dotyczących środowiska przyrodniczego wraz z systemem zarządzania w aspekcie kartograficznych opracowań tematycznych – projekt wdrażany przez  Główny Urząd Geodezji i Kartografii we współpracy z Norweskim Urzędem ds. Kartografii (Norwegian Mapping Authority).

Głównym celem projektu jest opracowanie modelu bazy przestrzennych danych tematycznych dotyczących środowiska przyrodniczego, w szczególności obejmujących dane hydrograficzne i hydrologiczne wraz z systemem zarządzania.

Nabory wniosków: Przewiduje się jeden nabór wniosków na kwotę  897 625 euro.

Uprawnieni beneficjenci: Jednostki sektora finansów publicznych.

Wartość i poziom dofinansowania projektu: W ramach otwartego naboru minimalna kwota grantu wynosi 170 000 euro, a maksymalna 897 625 euro. Poziom dofinansowania wynosi do 85% kosztów kwalifikowanych projektu.

www.nfosigw.gov.pl/

www.mos.gov.pl

Źródło:ww strony internetowe oraz “Przewodnik po programach Funduszy Norweskich oraz Funduszy EOG 2009 – 2012″, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2012