Współpraca Międzynarodowa

Programy badawcze


Działania wprowadzone przez instytucje finansujące programy badawcze w obliczu COVID-19

Programy Ramowe

COST

Fundusze norweskie i EOG

ERA-NET

LIFE

Programy NCBiR

Współpraca dwustronna służy realizacji misji Centrum polegającej na wsparciu polskich jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw w rozwijaniu ich zdolności do tworzenia i wykorzystywania rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych w celu nadania impulsu rozwojowego gospodarce i z korzyścią dla społeczeństwa. Przyczynia się ona także do wzmacniania pozycji polskich jednostek badawczych w obszarze światowej i europejskiej przestrzeni badawczej, oraz w realizowanych wspólnie z badaczami z zagranicy przedsięwzięciach międzynarodowych.

Badania na potrzeby konkretnych branż przemysłowych

Programy NCN

​Konkurs BEETHOVEN CLASSIC jest konkursem opierającym się na wspólnej ocenie merytorycznej wniosków o finansowanie polsko-niemieckich projektów badawczych przez Zespoły Ekspertów wybierane przez NCN i DFG oraz ekspertów zewnętrznych. W konkursie można składać wnioski o finansowanie projektów badawczych z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz wybranych dyscyplin nauk ścisłych i technicznych. Konkurs obejmuje badania podstawowe.

​Konkurs  BEETHOVEN LIFE 1 to nowy wspólny konkurs NCN i DFG, w ramach którego przyjmowane są wnioski o finansowanie polsko-niemieckich projektów badawczych w zakresie nauk o życiu.

BiodivERsA to sieć współpracujących ze sobą organizacji finansujących naukę, utworzona w celu promowania ogólnoeuropejskich badań poświęconych ochronie  środowiska naturalnego i zrównoważonemu zarządzaniu bioróżnorodnością. Sieć realizuje ten cel poprzez organizowanie konkursów na międzynarodowe projekty badawcze

Konkurs na międzynarodowe projekty badawcze realizowane: w ramach współpracy międzynarodowej nawiązanej bezpośrednio z partnerem lub partnerami z zagranicznych instytucji naukowych; w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwustronnej; w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy wielostronnej; przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.

​DAINA to konkurs na polsko-litewskie projekty badawcze realizowane przez zespoły polsko-litewskie we wszystkich dyscyplinach naukowych. Do konkursu mogą przystępować wnioskodawcy realizujący badania podstawowe.

​Projekty badawcze realizowane przez zespoły polsko-chińskie.

Inne

Grupa Wyszehradzka (V4) jest nieformalną regionalną formą współpracy czterech państw Środkowej Europy – Polski, Czech, Słowacji i Węgier, które łączy nie tylko sąsiedztwo i podobne uwarunkowania geopolityczne, ale przede wszystkim wspólna historia, tradycja, kultura oraz wartości. Ideą utworzenia Grupy była intensyfikacja współpracy w zakresie budowy demokratycznych struktur państwowych oraz wolnorynkowej gospodarki, a w dalszej perspektywie uczestnictwo w procesie integracji europejskiej.

 

Informacja o aktualnych naborach w konkursach znajduje się w zakładce newsletter.