Współpraca Międzynarodowa

Biuro Współpracy Międzynarodowej


BIURO WSPÓLPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

Współpraca międzynarodowa

zajmuje ważne miejsce w działalności Uczelni, przyczyniając się do pogłębiania badań naukowych i ujednolicenia programów dydaktycznych. W strukturze SGGW tymi działaniami zajmuje się Biuro Współpracy Międzynarodowej, podlegające prorektorowi ds. współpracy międzynarodowej. W 2012 r. współpraca międzynarodowa SGGW realizowana była na podstawie ponad 300 umów i porozumień, w tym 71 umów o współpracy naukowo-dydaktycznej zawartych z uczelniami i instytucjami naukowymi z 41 krajów, 230 porozumień w ramach programu Erasmus i 6 porozumień w ramach programu Erasmus – Mundus. Duża część współpracy międzynarodowej odbywa się bez umów. Uczelnia współpracuje łącznie z ok. 200 partnerami zagranicznymi na wszystkich kontynentach. W 2011 r. zespoły badawcze uczelni realizowały 57 międzynarodowych tematów badawczych, w tym 46 w ramach programów UE i 11 poza programami Unii Europejskiej. Corocznie za granicę wyjeżdża około 1200-1500 pracowników i studentów. Liczba studentów wyjeżdżających na studia w krajach UE wzrosła do ok. 200 a przyjeżdżających z tych krajów do ok. 150 rocznie. Wymiana w ramach programu Erasmus Mundus obejmuje ok. 50 osób rocznie.

 

SGGW jest członkiem najbardziej prestiżowych organizacji międzynarodowych: European Universities Association (EUA), International Association of Universities (IAU), Interuniversity Consortium for Agricultural and Related Sciences (ICA), Euroleague for Life Science (ELLS) i wielu innych. Uczelnia prowadzi bogatą działalność polonijną na Litwie, Ukrainie i Białorusi, oferując nowoczesne programy edukacyjne i wysokiej rangi specjalistów.

 

Od początku 1990 roku SGGW uczestniczy w programach PHARE, Tempus, Commett, które były dostępne dla Polski przed jej wstąpieniem do Unii Europejskiej. Od 1998 roku bierze czynny udział w programach, które zostały udostępnione krajom kandydującym: Socrates, Leonardo da Vinci, 5. 6. i 7. Program Ramowy UE (Program Ramowy Badań, Rozwoju Technologicznego i Wdrożeń). Realizując założenia przyjętej strategii rozwoju współpracy międzynarodowej, Uczelnia intensywnie rozwija działalność edukacyjną i badawczą z partnerami z krajów UE i z nią stowarzyszonych.

 

Kadra akademicka prowadzi wykłady w ramach Teaching Staff Mobility i Intensive Programmes oraz bierze udział w opracowywaniu nowych programów nauczania, realizując projekty w różnych elementach programu Erasmus i Mundus. SGGW uczestniczy też w edukacyjnych programach regionalnych, takich jak Central European Exchange Program for University Studies (CEEPUS). Stypendia programu CEEPUS mogą być również przyznawane na prace badawcze związane z przygotowywaniem pracy doktorskiej.

 

Stale wzbogacana jest oferta dydaktyczna dla studentów zagranicznych. W roku 2007/2008 liczba przedmiotów prowadzonych w języku angielskim wynosiła 156, w roku 2008/2009 – 201, w roku 2009/2010 – 296, w roku 2010/2011 – 301, w roku akademickim 2011/2012 już 312 przedmiotów. Uruchomiono 8 anglojęzycznych programów magisterskich na następujących kierunkach:

Ochrona środowiska („Restoration and Management of Environment”)

Inżynieria środowiska („Information Systems In Water Resources”)

Informatyka i ekonometria („Information Systems in Management”)

Weterynaria (“International Veterinary Medicine Studies”)

Leśnictwo (“Forest Information Technology”)

Ekonomia (“Economics and Organization of Enterprises”)

Żywienie (“Organic Food Quality and Marketing”)

Ogrodnictwo (“Horticulture”)

oraz międzynarodowy program MBA “Agribusiness Management”.

 

Bogaty jest program zawodowych praktyk zagranicznych. Corocznie kilkuset studentów ma możliwość wyjazdu do Norwegii, Holandii i Stanów Zjednoczonych. Praktyki, trwające od trzech miesięcy do jednego roku, maja charakter rolniczy, ogrodniczy lub zootechniczny.

 

Biuro Współpracy Międzynarodowej

podlega merytorycznie Prorektorowi ds. Współpracy Międzynarodowej.

 

Zakres działania Biura Współpracy Międzynarodowej:

1. Zagadnienia dotyczące organizacji międzynarodowej wymiany akademickiej pracowników i studentów SGGW:

a) koordynacja międzynarodowej wymiany studentów i pracowników SGGW w ramach programów finansowanych przez Unię Europejską: Erasmus, CEEPUS, Erasmus Mundus i in., obejmująca takie działania, jak przygotowanie kontraktów, rekrutacja uczestników wymiany, obsługa uczestniczących w programach studentów i nauczycieli akademickich oraz merytoryczne i finansowe rozliczanie projektów, zgodnie z zasadami określonymi w założeniach poszczególnych programów;

b) organizacja wymiany w ramach programów pozaeuropejskich (Dekaban, Fulbright, DAAD); organizacja programu profesorów wizytujących i programu Własny Fundusz Stypendialny SGGW;

c) obsługa wyjazdów pracowników i studentów SGGW za granicę, w tym realizacja wypłat diet, przelewów zagranicznych, organizacja podróży oraz rozliczanie pobytu;

d) ewidencja projektów dydaktycznych UE oraz realizowanych poza programami europejskimi przez jednostki SGGW;

e) organizacja zagranicznych zawodowych praktyk studenckich;

f) przygotowywanie i realizacja programów pobytu na Uczelni gości

zagranicznych.

2. Zagadnienia dotyczące współpracy SGGW z uczelniami i innymi instytucjami zagranicznymi oraz współdziałania w kreowaniu polityki zagranicznej Uczelni, a w szczególności:

a) przygotowywanie i monitorowanie realizacji umów uczelnianych z partnerami zagranicznymi;

b) promocja oferty dydaktycznej SGGW za zagranicą; wspieranie działań Wydziałów w zakresie rekrutacji kandydatów na studia anglojęzyczne;

c) współpraca z przedstawicielami zagranicznymi w kraju oraz placówkami polskimi za granicą;

d) ubieganie się o fundusze na współpracę zagraniczną w fundacjach i innych organizacjach na terenie kraju i za granicą;

e) organizowanie spotkań informacyjnych z pracownikami Uczelni i studentami;

f) przygotowywanie spotkań międzynarodowych na poziomie centralnym;

g) udział w szkoleniach i konferencjach krajowych i zagranicznych.

3. Inne zadania:

a) prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi w zakresie

dotyczącym Biura;

b) korespondencja i sprawy ogólne Biura Współpracy Międzynarodowej;

c) przygotowywanie sprawozdań miesięcznych i rocznych ze współpracy międzynarodowej Uczelni dla Senatu SGGW, informacji do rankingów uczelni wyższych oraz dla GUS, MNiSW, Straży Granicznej i in.

d) inne prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego nieujęte w zakresie, a merytorycznie należące do obowiązków Biura.

 

Kadra:

Katarzyna Specjalska

Kierownik Biura Współpracy Międzynarodowej

 

Ewelina Belkiewicz

Zastępca Kierownika Biura Współpracy Międzynarodowej

Program Erasmus+ (kraje partnerskie), PROM

ewelina_belkiewicz@sggw.edu.pl

tel: 22 59 310 45

 

Małgorzata Szczęsna

Program Erasmus+ (kraje partnerskie), PROM

malgorzata_szczesna@sggw.edu.pl

tel. 22 59 310 46

 

Joanna Żach

Koordynator uczelniany w programie ERASMUS+ (kraje programu), mobilność nauczycieli, umowy bilateralne

POWER - Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

CEEPUS nauczyciele

joanna_zach@sggw.edu.pl

tel: 22 59 310 51

 

Alicja Skora

Program Erasmus +, CEEPUS studenci wyjeżdżający: studia, praktyki

erasmus@sggw.edu.pl

alicja_skora@sggw.edu.pl

tel: 22 59 310 49

 

Dorota Tylus

Program Erasmus+, Program CEEPUS, studenci przyjeżdżający

incoming@sggw.edu.pl

dorota_tylus@sggw.edu.pl

tel: 22 59 310 56

 

Justyna Młynarska

Delegacje

justyna_mlynarska@sggw.edu.pl

tel: 22 59 310 43

 

Dominika Zaremba

Delegacje

dominika_zaremba@sggw.edu.pl

tel: 22 59 310 44

 

Joanna Lubecka

Visiting professors

Goście z zagranicy

joanna_lubecka@sggw.edu.pl

tel: 22 59 310 76

 

Anna Jasiuk - (czasowo nieobecna)