Współpraca Międzynarodowa

Biuro Współpracy Międzynarodowej


BIURO WSPÓLPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

Współpraca międzynarodowa

zajmuje ważne miejsce w działalności Uczelni, przyczyniając się do pogłębiania badań naukowych i ujednolicenia programów dydaktycznych. W strukturze SGGW tymi działaniami zajmuje się Biuro Współpracy Międzynarodowej, podlegające prorektorowi ds. współpracy międzynarodowej. W 2020 r. współpraca międzynarodowa SGGW realizowana była na podstawie ponad 300 umów i porozumień, w tym 71 umów o współpracy naukowo-dydaktycznej zawartych z uczelniami i instytucjami naukowymi z 41 krajów, 230 porozumień w ramach programu Erasmus+. Duża część współpracy międzynarodowej odbywa się bez umów. Uczelnia współpracuje łącznie z ok. 200 partnerami zagranicznymi na wszystkich kontynentach. Corocznie za granicę wyjeżdża około 1200-1500 pracowników i studentów. Liczba studentów wyjeżdżających na studia w krajach UE wzrosła do ok. 200 a przyjeżdżających z tych krajów do ok. 150 rocznie.

SGGW jest członkiem najbardziej prestiżowych organizacji międzynarodowych: European Universities Association (EUA), International Association of Universities (IAU), Interuniversity Consortium for Agricultural and Related Sciences (ICA), Euroleague for Life Science (ELLS) i wielu innych.

Kadra akademicka prowadzi wykłady w ramach Teaching Staff Mobility i Intensive Programmes oraz bierze udział w opracowywaniu nowych programów nauczania, realizując projekty w różnych elementach programu Erasmus i Mundus. SGGW uczestniczy też w edukacyjnych programach regionalnych, takich jak Central European Exchange Program for University Studies (CEEPUS). Stypendia programu CEEPUS mogą być również przyznawane na prace badawcze związane z przygotowywaniem pracy doktorskiej.

Stale wzbogacana jest oferta dydaktyczna dla studentów zagranicznych. W roku 2020/2021 liczba przedmiotów prowadzonych w języku angielskim wynosiła ok 200.

Uruchomiono 9 angojęzycznych kierunków studiów:

Organic Agriculture and Food Production

Environmental Protection, Specialization: Restoration and Management of Environment

Environmental Engineering, Specialization: Modern Engineering in Water Management *New*

Horticulture, Specialization: General Horticulture *New*

Civil Engineering, Specialization: Engineering Infrastructure

Economics, Specialization: Economics and Organization of Enterprises

Informatics and Econometrics, Specialization: Big Data Analytics 

Forestry, Specialization: Forest Information Technology

Veterinary Medicine (at the Faculty of Veterinary Medicine)

Biuro Współpracy Międzynarodowej

podlega merytorycznie Prorektorowi ds. Współpracy Międzynarodowej.

Zakres działania Biura Współpracy Międzynarodowej:

1. Zagadnienia dotyczące organizacji międzynarodowej wymiany akademickiej pracowników i studentów SGGW:

a) koordynacja międzynarodowej wymiany studentów i pracowników SGGW w ramach programów finansowanych przez Unię Europejską: Erasmus, CEEPUS, Erasmus Mundus i in., obejmująca takie działania, jak przygotowanie kontraktów, rekrutacja uczestników wymiany, obsługa uczestniczących w programach studentów i nauczycieli akademickich oraz merytoryczne i finansowe rozliczanie projektów, zgodnie z zasadami określonymi w założeniach poszczególnych programów;

b) organizacja wymiany w ramach programów pozaeuropejskich (Dekaban, Fulbright, DAAD); organizacja programu profesorów wizytujących i programu Własny Fundusz Stypendialny SGGW;

c) obsługa wyjazdów pracowników i studentów SGGW za granicę, w tym realizacja wypłat diet, przelewów zagranicznych, organizacja podróży oraz rozliczanie pobytu;

d) ewidencja projektów dydaktycznych UE oraz realizowanych poza programami europejskimi przez jednostki SGGW;

e) organizacja zagranicznych zawodowych praktyk studenckich;

f) przygotowywanie i realizacja programów pobytu na Uczelni gości

zagranicznych.

2. Zagadnienia dotyczące współpracy SGGW z uczelniami i innymi instytucjami zagranicznymi oraz współdziałania w kreowaniu polityki zagranicznej Uczelni, a w szczególności:

a) przygotowywanie i monitorowanie realizacji umów uczelnianych z partnerami zagranicznymi;

b) promocja oferty dydaktycznej SGGW za zagranicą; wspieranie działań Wydziałów w zakresie rekrutacji kandydatów na studia anglojęzyczne;

c) współpraca z przedstawicielami zagranicznymi w kraju oraz placówkami polskimi za granicą;

d) ubieganie się o fundusze na współpracę zagraniczną w fundacjach i innych organizacjach na terenie kraju i za granicą;

e) organizowanie spotkań informacyjnych z pracownikami Uczelni i studentami;

f) przygotowywanie spotkań międzynarodowych na poziomie centralnym;

g) udział w szkoleniach i konferencjach krajowych i zagranicznych.

3. Inne zadania:

a) prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi w zakresie dotyczącym Biura;

b) korespondencja i sprawy ogólne Biura Współpracy Międzynarodowej;

c) przygotowywanie sprawozdań miesięcznych i rocznych ze współpracy międzynarodowej Uczelni dla Senatu SGGW, informacji do rankingów uczelni wyższych oraz dla GUS, MNiSW, Straży Granicznej i in.

d) inne prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego nieujęte w zakresie, a merytorycznie należące do obowiązków Biura.

 

Kadra:

Katarzyna Specjalska

Kierownik Biura Współpracy Międzynarodowej

 

Ewelina Belkiewicz

Zastępca Kierownika Biura Współpracy Międzynarodowej

Program Erasmus+ (kraje partnerskie), PROM

ewelina_belkiewicz@sggw.edu.pl

tel: 22 59 310 45

 

Małgorzata Szczęsna

Program Erasmus+ (kraje partnerskie), PROM

malgorzata_szczesna@sggw.edu.pl

tel. 22 59 310 46

 

Joanna Żach

Koordynator uczelniany w programie ERASMUS+ (kraje programu), mobilność nauczycieli, umowy bilateralne

POWER - Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

CEEPUS nauczyciele

joanna_zach@sggw.edu.pl

tel: 22 59 310 51

 

Alicja Skora

Anna Jasiuk

Program Erasmus +, CEEPUS studenci wyjeżdżający: studia, praktyki

erasmus@sggw.edu.pl

alicja_skora@sggw.edu.pl

tel: 22 59 310 49

 

Dorota Tylus

Program Erasmus+, Program CEEPUS, studenci przyjeżdżający

incoming@sggw.edu.pl

dorota_tylus@sggw.edu.pl

tel: 22 59 310 56

 

Justyna Młynarska

Delegacje

justyna_mlynarska@sggw.edu.pl

tel: 22 59 310 43

 

Dominika Zaremba

Delegacje

dominika_zaremba@sggw.edu.pl

tel: 22 59 310 44

 

Joanna Lubecka

Visiting professors

Goście z zagranicy

joanna_lubecka@sggw.edu.pl

tel: 22 59 310 76