Współpraca Międzynarodowa

Praktyki w programie ERASMUS+


  

ZGŁOŚ SIĘ JUŻ TERAZ !

 

Osoby nie posiadające certyfikatu językowego zobowiązane są zgłosić się do BWM najpóźniej w trakcie trwania naboru listopad - grudzień 2020 - dla tych osób przewidziany jest egzamin językowy organizowany przez BWM

Studenci posiadający certyfikat językowy mogą zgłaszać się do biura przez cały rok - 1,5 miesiąca przed planowanym wyjazdem

 

 1. Zasady realizacji praktyk w ramach programu Erasmus+
 2. Zasady naboru studentów
 3. Dokumenty
 4. Rozliczenie praktyk
 5. Zasady dofinansowania praktyk i dofinansowania kosztów podróży
 6. Kontakt

1. Zasady  realizacji praktyk w ramach programu Erasmus+

 1. praktyka powinna być związana z kierunkiem studiów.

 2. może być ona realizowana jako obowiązkowa w ramach programu  studiów lub nieobowiązkowa, zaliczana do dorobku studenta i wpisywana do suplementu do dyplomu, uczelnia umożliwia również  realizację praktyki absolwenckiej.

 3. na praktyki student/absolwent SGGW może wyjechać do zagranicznego przedsiębiorstwa, placówki naukowo-badawczej, uczelni posiadającej Kartę ECHE, organizacji non-profit  lub innego typu instytucji, zlokalizowanej w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+ Kraje programu ( UE i kraje stowarzyszone).

 4. nie można realizować praktyki Erasmus+ w placówce dyplomatycznej swojego kraju, instytucji unijnej ani instytucji odpowiedzialnej za zarządzanie programami unijnymi.

 5. podstawą rekrutacji jest inicjatywa własna kandydata oraz kontakty, które sam nawiązał z instytucją przyjmującą/firmą. Uczelnia wspomaga kandydatów oferując możliwość skorzystania z kontaktów w ramach istniejących sieci, współpracuje również ze stałymi partnerami oferującymi praktyki i staże studentom SGGW.

 6. program praktyk musi być przygotowany w porozumieniu z instytucją przyjmującą, wydziałem macierzystym oraz studentem/absolwentem i jest on integralną częścią umowy podpisywanej między SGGW a uczestnikiem mobilności. Podpisanie programu praktyk przez wszystkie trzy strony jest jednoznaczne z jego akceptacją. Gwarantuje to uznanie i zaliczenie praktyk przez uczelnię oraz wysoką jakość praktyk zagranicznych. Biuro Współpracy Międzynarodowej zobowiązuje się zapoznać instytucje przyjmujące z zasadami prowadzenia praktyk w ramach programu Erasmus+. W trakcie praktyki koordynator w BWM będzie pozostawała w kontakcie ze studentem.

 7. na praktyki można wyjechać kilkukrotnie przy zachowaniu poniższych zasad:

 • praktyka musi trwać minimum 2 pełne miesiące. Zgodnie z kalkulacją za pomocą narzędziem Mobility Tool – 60 dni.

 • gwarantowany finansowany okres praktyk to 4 miesiące – umowa zawierana jest na maksymalnie taki czas. W przypadku posiadania przez uczelnię wolnych  środków praktyka może być przedłużona z finansowaniem.

 •  mobilność – studia i praktyki na każdym poziomie studiów licencjackich/inżynierskich, magisterskich czy doktoranckich nie może przekraczać 12 miesięcy

 • kapitał mobilności dla absolwenta to 12 miesięcy z uwzględnieniem mobilności na poziomu studiów (I lub II), które ukończył.

 • praktyki absolwenckie muszą odbyć się w przeciągu 12 miesięcy od zakończenia studiów

 • w przypadku studiów ciągłych ( weterynaria) kapitał mobilności wynosi 24 miesięcy.

Baza przykładowych firm, w których można zrobić praktyki: https://erasmusintern.org/traineeships

Oczywiście można też szukać na własną rękę!


2. Zasady naboru studentów

Rekrutacja  na praktyki organizowana jest centralnie przez Biuro Współpracy Międzynarodowej

Wymagania wobec kandydata:

 1. student co najmniej 2 roku studiów – pierwszeństwo mają studenci ostatnich lat studiów drugiego stopnia,
 2. znajomość języka obcego na poziomie min. B1 (obowiązującego w instytucji przyjmującej) potwierdzona certyfikatem (np. FCE, CAE, CPE, TOEFL, LCCI) lub podczas egzaminu organizowanego przez BWM lub matura z języka obcego na poziomie rozszerzonym min. 50 %
 3. pierwszeństwo mają osoby, które nie uczestniczyły dotychczas w programie Erasmus+

Studenci posiadający certyfikat językowy, zdali na maturze język rozszerzony na co najmniej 50% lub brali już udział w programie  Erasmus+ są zwolnieni z egzaminu językowego i mogą zgłaszać się do biura w ciągu całego roku.

Osoby nie spełniające kryterium językowego, muszą zdać egzamin. W związku z tym powinny zgłaszać się do BWM w czasie trwania naboru na studia Erasmus+  organizowanego dwa razy w roku:

 • w listopadzie - grudniu,
 • w kwietniu - maju

W ramach tych dwóch naborów organizowany jest przez BWM egzamin językowy, bezpłatny dla studentów.

WAŻNE  - Osoby planujące wyjazd na praktyki jako absolwenci muszą się zrekrutować do programu mając jeszcze status studenta.

Dokładne daty nabory będą publikowane na stronach uczelni.


3. Dokumenty

Dokumenty aplikacyjne, które należy złożyć do BWM w trakcie trwania naboru, to:

 • formularz kontaktowy
 • certyfikat językowy (możliwość podejścia do egzaminu organizowanego przez BWM),
 • wstępna zgoda instytucji przyjmującej w postaci e-maila bądź w wersji papierowej.

Studenci zakwalifikowani mają obowiązek złożenia do BWM dodatkowego:

 1. porozumienia o programie praktyki - Learning Agreement for Traineeships; podpisywany jest przez studenta i zatwierdzony przez prodziekana ds. dydaktyki oraz osobę odpowiedzialną za praktykę studenta w instytucji przyjmującej.
 2. do wglądu ubezpieczenie – każda osoba wyjeżdzająca na  praktyki musi posiadać kartę EKUZ NNW i OC. W przypadku wyjazdu do kraju gdzie nie obowiązuje karta EKUZ konieczne jest wykupienie  ubezpieczenia zdrowotnego.

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty muszą być dostarczone przez studenta przed wyjazdem.

Po złożeniu dokumentów i akceptacji uczestnik mobilności musi złożyć wniosek wyjazdowy, a następnie podpisuje umowę z SGGW określającą warunki odbycia praktyk oraz wypłat i rozliczenia stypendium. Wypełnia test językowy OLS.


4. Rozliczenie praktyk

Po powrocie ze stypendium Erasmusa+ studenci zobowiązani są do:

W celu udokumentowania odbytej praktyki instytucja przyjmująca będzie zobowiązana do wystawienia potwierdzenia odbycia praktyk wraz z oceną studenta – „Traineeship Certificate”.

 1.  potwierdzenie pobytu – zaświadczenie o czasie pobytu oraz dokument poświadczający zrealizowanie programu praktyki
 2. Wypełnienie ankiety ewaluacyjnej
 3. Wypełnienia drugiego testu językowego OLS

5. Zasady dofinansowania praktyk i dofinansowania kosztów podróży dla studentów

Dofinansowanie przyznawane jest studentom  i absolwentom zakwalifikowanym do udziału w praktykach w ramach programu Erasmus+. Grant nie służy pokryciu pełnych kosztów podróży i utrzymania za granicą, ale jest formą dofinansowania pobytu zagranicznego. Kwota stypendium na okres zawarty w umowie zostaje określona poprzez pomnożenie liczby dni/miesięcy poprzez stawkę dzienną/miesięczną dla danego kraju przyjmującego. W przypadku niepełnych miesięcy kwota dofinansowanie zostanie obliczona poprzez pomnożenie liczby dni w niepełnym miesiącu przez 1/30 przysługującej kwoty.

Wysokość dofinansowania obecnie wynosi:

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka
Erasmus+

Miesięczna stawka
POWER

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luxemburg, Norwegia, Szwecja

600 EUR

2995 PLN*/

2567 PLN**

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

550 EUR

2781 PLN*/

2353 PLN**

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry
500 EUR
2567 PLN*/
2139 PLN**
* studenci otrzymujący stypendium socjalne
** studenci niepełnosprawni

Studenci znajdujący się w niekorzystnej sytuacji materialnej (tj. studenci, którzy złożyli w wyznaczonym przez BWM czasie zaświadczenie z dziekanatu o prawie do otrzymywania stypendium socjalnego w roku akademickim poprzedzającym wyjazd w programie Erasmus+) będą otrzymywali wsparcie indywidualne z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój - POWER, a ich status mobilności w programie Erasmus+ będzie określony jako "wyjazd z dofinansowaniem zerowym". Każdemu studentówi oprócz podstawowej stawki dofinansowania wyjazdu będzie przysługiwał dodatek socjalny ok. 200 EUR wyrażony w złotówkach. W przypadku niepełnych miesięcy kwota dofinansowania zostanie obliczona poprzez pomnożenie liczby dni w niepełnym miesiącu przez 1/30 przysługującej kwoty.

Studenci niepełnosprawni mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie. Dofinansowanie przyznawanie jest w przypadku, gdy brak takowego uniemożliwiałby udział studenta w mobilności, a jego wysokość określana jest na podstawie kosztów rzeczywistych. Po złożeniu wniosku do Narodowej Agencji, w którym student określa szacunkowe koszty, Agencja oblicza kwotę dodatkowego dofinansowani i przekazuje je jako płatność zaliczkową podlegającą rozliczeniu po powrocie z mobilności. Rozliczenie następuje na podstawie rachunków i umów (np. o opiekę).

Studenci ze wsparciem z programu POWER całe dofinansowanie mobilności otrzymują w złotówkach.

Jeżeli okres pobytu będzie krótszy niż założony w umowie między studentem a SGGW, wysokość finansowania zostanie odpowiednio obniżona. Jeżeli pobyt będzie krótszy do 5 dni, suma dofinansowania się nie zmienia. Zasady tej nie stosuje się przy wyjazdach na minimalny okres, czyli 2 miesiące.

W przypadku STUDENTÓW wypłata stypendium następuje  w dwóch ratach:

80% kwoty student otrzyma przed wyjazdem
pozostała część (20%) zostanie wypłacona po powrocie i dopełnieniu formalności określonych w umowie pomiędzy studentem a SGGW.

W przypadku ABSOLWENTÓW wypłata stypendium następuje  w dwóch ratach:

70% kwoty student otrzyma przed wyjazdem
pozostała część (30%) zostanie wypłacona po powrocie i dopełnieniu formalności określonych w umowie pomiędzy studentem a SGGW.


6. Zasady dofinansowania kosztów podróży dla studentów zakwalifikowanych na studia wymienne/praktyki Erasmus+

Studenci zakwalifikowani na studia/praktyki w ramach programu Erasmus+, którzy zostali zaakceptowani przez instytucję partnerską oraz uzyskali zgodę dziekana na dokumencie Wniosek wyjazdowy, mogą otrzymać dofinansowanie kosztów podróży – finansowane z funduszy SGGW. Absolwentom dofonansowanie nie przysługuje

1. Dofinansowanie kosztów podróży odbywa się na podstawie zakupionych biletów do i z miejscowości, w której znajduje się instytucja partnerska, w terminach zgodnych z rozpoczęciem i zakończeniem studiów/praktyki w tej instytucji.

Studenci ubiegający się o dofinansowanie zobowiązani są sami wykupić bilety na wybrany przez siebie środek lokomocji na dojazd na studia/praktykę w biurze podróży TravelBank.

Częściowy zwrot kosztów nastąpi po złożeniu w Biurze Współpracy Międzynarodowej SGGW:

 • faktury za bilety zakupione w Polsce wystawione na nazwisko pasażera przez biuro TravelBank oraz potwierdzenia przelewów,
 • biletu, jeżeli bilet powrotny został zakupiony za granicą. W tym przypadku nie musi być przedstawiana faktura. Do rozliczenia wystarczy bilet oraz potwierdzenie przelewu.

Studentowi przysługuje dofinansowanie kosztów podróży w wysokościacy przedstawionych poniżej:. Różnicę kosztów pomiędzy ceną biletu/kwotą na fakturze a przysługującym dofinansowaniem pokrywa student z własnych środków.

Jeżeli wykup biletu nastąpi przed ww. ostateczną akceptacją ze strony wydziału macierzystego, student ponosi ryzyko poniesionych kosztów.

Dofinansowanie jest rozliczane jednorazowo, czyli albo po wykorzystaniu przysługującej kwoty dofinansowania, albo po zakupie biletu w obie strony.

Dofinansowanie można otrzymać przed wyjazdem na studia/praktykę lub po powrocie ze studiów, po spełnieniu wyżej wymienionych wymogów i rozliczeniu kosztów wg faktur/biletów w Biurze Współpracy Międzynarodowej, pokój 19, budynek VIII.

MAKSYMALNE KWOTY DOFINANSOWANIA  BILETÓW  DLA STUDENTÓW ERASMUSA

Azory 1 500,-PLN

Turcja, Islandia, Portugalia kontynentalna 1 300,-PLN

Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Macedonia, Malta, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Serbia  900,-PLN

Pozostałe kraje europejskie 600,-PLN

2. Dofinansowanie podróży samochodem z Warszawy  do miejscowości, w której znajduje się instytucja partnerska  i z powrotem (tylko w ramach Europy kontynentalnej)

W celu obliczenia odległości między Warszawą a uczelnią partnerską/instytucją, w której ma być realizowana mobilność w programie Erasmus+ stosowany jest kalkulator odległości opracowany przez Komisję Europejską i udostępniony na stronie programu Erasmus+:

 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_pl

Otrzymaną odległość mnożona jest razy 2, w zaokrągleniu do jednego kilometra i przeliczona przez stawkę za kilometr zależną od destynacji.

Stawki za kilometr:

1 destynacja do 1000 km 0,35 PLN/km
2 destynacja powyżej 1000 km 0,25 PLN/km

Przed wyjazdem student zobowiązany jest złożyć w BWM oświadczenie o korzystaniu z samochodu.

Podróż samochodem rozliczna jest tylko po powrocie studenta z mobilności na podstawie rozliczenia przygotowanego przez BWM.


6. Kontakt

Biuro Współpracy Międzynarodowej
budynek 8, pok. 14
godziny przyjęć studentów : poniedziałek – czwartek, godz.: 10-12 i 13-15

 
Anna Jasiuk
mail: anna_jasiuk@sggw.edu.pl / erasmus@sggw.pl
tel: 22 59 310 51
 
Alicja Skora
mail: alicja_skora@sggw.edu.pl / erasmus@sggw.pl
tel: 22 59 310 49
 
Joanna Żach
Studenci finansowani z POWER
mail: joanna_zach@sggw.edu.pl / erasmus@sggw.pl
tel: 22 59 310 51