Współpraca Międzynarodowa

Praktyki w programie ERASMUS+


  

ZGŁOŚ SIĘ JUŻ TERAZ !

 

Osoby nie posiadające certyfikatu językowego zobowiązane są zgłosić się do BWM najpóźniej w trakcie trwania naboru listopad - grudzień 2019 - dla tych osób przewidziany jest egzamin językowy organizowany przez BWM

Studenci posiadający certyfikat językowy mogą zgłaszać się do biura przez cały rok - 1,5 miesiąca przed planowanym wyjazdem

 

 1. Zasady realizacji praktyk w ramach programu Erasmus+
 2. Zasady naboru studentów
 3. Dokumenty
 4. Rozliczenie praktyk
 5. Zasady dofinansowania praktyk i dofinansowania kosztów podróży
 6. Kontakt

 

1. Zasady  realizacji praktyk w ramach programu Erasmus+

Program Erasmus+ daje studentom dodatkowe możliwości, jeśli chodzi o zdobywanie nowej wiedzy i doświadczenia. Środkiem, który ma pomóc studentom przygotować się do efektywnego wejścia na rynek pracy, jest możliwość odbycia praktyk.

Wyjazd na praktykę w ramach programu musi trwać minimum 2 miesiące. Na praktyki można wyjechać kilkakrotnie, przy zachowaniu poniższych zasad:

 • mobilność studia i praktyki – na każdym poziomie studiów licencjackich/inżynierskich/doktoranckich nie może przekraczać 12 miesięcy,
 • w przypadku studiów ciągłych (weterynaria) mobilność ogółem może wynosić 24 miesiące,
 • w 12 miesięcy (24 w przypadku weterynarii) wliczana jest również wymiana na danym poziomie studiów w ramach wcześniejszego programu LLP Erasmus oraz Mundus.

Praktyka musi być związana z kierunkiem studiów może być realizowana jako obowiązkowa w ramach programu studiów lub nieobowiązkowa, również zaliczana do dorobku studenta. Podstawą rekrutacji jest inicjatywa własna studentów oraz kontakty, które sami nawiązali z instytucją goszczącą. Praktyka może być realizowana w przedsiębiorstwie, uczelni (nie ma konieczności, aby SGGW miało z tą uczelnią podpisaną umowę, jednak musi ona posiadać kartę ECHE). Praktyka nie może odbywać w instytuacjach unijnych, zajmujących się projektami unijnymi ani w placówkach dyplomatycznych.

Program praktyk jest przygotowany w porozumieniu z przedstawicielem instytucji goszczącej, wydziału oraz studentami. Jest on integralną częścią umowy i jest podpisany przez ww. strony. Gwarantuje to uznanie i zaliczenie praktyki przez macierzysty wydział/uczelnię oraz wysoką jakość praktyki zagranicznej.

Biuro Współpracy Międzynarodowej zobowiązuje się zapoznać instytucje goszczące z zasadami prowadzenia praktyk w ramach programu Erasmus+. W trakcie trwania praktyki, koordynator będzie pozostawał w kontakcie ze studentami, jak również monitorował ich pracę dzięki regularnym raportom oraz kontaktom e-mailowym i telefonicznym.

W celu udokumentowania odbytej praktyki instytucja goszcząca oraz student będą zobowiązani do przygotowania raportu końcowego, ponadto instytucja przyjmująca wystawi studentowi referencje. Praktyka zostanie uznana dzięki punktom ECTS oraz będzie uwzględniona w suplemencie do dyplomu.

Baza przykładowych firm, w których można zrobić praktyki: https://erasmusintern.org/traineeships

Oczywiście można też szukać na własną rękę!

 

2. Zasady naboru studentów

Rekrutacja  na praktyki organizowana jest centralnie przez Biuro Współpracy Międzynarodowej

Osoby nie posiadające certyfikatu językowego zobowiązane są zgłosić się do BWM w czasie trwania naboru na studia Erasmus+  organizowanego dwa razy w roku:

 • w listopadzie - grudniu,
 • w kwietniu - maju.

O dokładnych datach naboru studenci będą mogli się dowiedzieć z ogłoszenia umieszczonego na stronie internetowej Współpracy Międzynarodowej SGGW.

Studenci posiadający certyfikat językowy lub którzy zdali na maturze język rozszerzony na co najmniej 50% są zwolnieni z egzaminu językowego i mogą zgłaszać się do biura w ciągu całego roku.

Przed zgłoszeniem się do BWM w trakcie naboru student powinien:

 • zapoznać się z zasadami programu i naboru dotyczącymi wyboru firmy, długości pobytu oraz wymaganymi dokumentami,
 • znaleźć firmę/organizację/instytucję, w której ma zamiar odbyć praktykę,
 • otrzymać wstępne potwierdzenie od instytucji przyjmującej o akceptacji przyjęcia kandydata na praktykę (drogą mailową, faksem lub za pośrednictwem poczty).

Wymagania wobec kandydata:

 • student co najmniej 2 roku studiów pierwszeństwo mają studenci ostatnich lat studiów drugiego stopnia,
 • znajomość języka obcego na poziomie min. B1 (obowiązującego w instytucji przyjmującej) potwierdzona certyfikatem lub podczas egzaminu organizowanego przez biuro BWM,
 • na praktyki w ramach programu mogą wyjechać jedynie studenci, którzy w momencie wyjazdu nie mają warunkowej rejestracji na dany rok studiów,
 • pierwszeństwo mają osoby, które nie uczestniczyły dotychczas w programie LLP Erasmus/Erasmus+.

Dokumenty aplikacyjne, które należy złożyć do BWM w trakcie trwania naboru, to:

 • formularz kontaktowy
 • certyfikat językowy (możliwość podejścia do egzaminu organizowanego przez BWM),
 • wstępna zgoda instytucji przyjmującej w postaci e-maila bądź w wersji papierowej.

Znajomość języka

Warunkiem wyjechania na praktyki z programu Erasmus+ jest dobra znajomość języka obcego na poziomie min. B1. Znajomość języka obowiązującego w wybranej instytucji weryfikowana jest na podstawie posiadania odpowiedniego certyfikatu językowego (np. FCE, CAE, CPE, TOEFL, LCCI) lub podczas egzaminu organizowanego przez BWM.

Z egzaminu zwolnieni są studenci, którzy w czasie studiów na SGGW wzięli udział w egzaminie językowym kwalifikującym na wyjazd na studia zagraniczne organizowanym przez BWM, a także którzy zdali na maturze język rozszerzony na co najmniej 50%.

Certyfikaty, które zwalniają z egzaminu:

 • Język angielski: First Certificate (FCE); TOEFL papierowy od 420 punktów, komputerowy od 187 punktów i internetowy od 75 punktów oraz certyfikaty równoważne lub wyższe
 • Język francuski: DELF B2 - Diplôme de d’Etudes Langue Française, Comission Nationale du DELF/DALF, Sevres;  DL – Diplome de Langue Francaise – Alliance Francaise i certyfikaty równoważne lub wyższe
 • Język hiszpański: DELE Inicial – Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE), Instytut Cervantesa
 • Język niemiecki: Zertifikat Deutsch (ZD), Goethe Instytut zdany co najmniej z wynikiem dobrym; Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP), Goethe Instytut i certyfikaty równoważne lub wyższe.
 • Język włoski: CELI3 – Certificazione della Conoscenza della Lingua Italiana lub wyższy oraz inne certyfikaty wydawane przez instytucje współpracujące z włoskim MSZ w zakresie certyfikatów (CILS Due B2 i PLIDA B2)

3. Dokumenty

Procedura składania dokumentów wyjazdowych

Studenci zakwalifikowani mają obowiązek złożenia do BWM przed swoim wyjazdem dokumentów:

 • Formularz kontaktowy

 • Akceptacja/ potiwerdzenie przyjęcia na praktyki – dokument wystawiany przez instytucję przyjmującą, może zostać dstaczony do  BWM drogą mailową

 • Porozumienia o programie praktyki - Learning Agreement for Traineeships; oraz w przypadku gy praktyka ma  być realizowana jako obowiązkowa z Zatwierdzeniem programu praktyki  – określa program i planowany przebieg praktyki. Jest podstawą uznania oraz zaliczenia praktyki studenta przez macierzysty wydział/ Uczelnię. Learning Agreement for Traineeships podpisywany jest przez studenta i zatwierdzony przez prodziekana ds. dydaktyki oraz osobę odpowiedzialną za praktykę studenta w instytucji przyjmującej. Dokumenty muszą być w oryginale podpisane przez Dziekna ds dydaktyki, podpisy mogĄ być złożone na skanie przesłanym przezz firmę przyjmującą. Skan musi być do

 • Kopii ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczenia OC

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty muszą być dostarczone przez studenta przed wyjazdem.

Rozliczenie praktyk

Po powrocie ze stypendium Erasmusa+ studenci zobowiązani są do:

 • Potwierdzenie pobytu – zaświadczenie o czasie pobytu oraz dokument poświadczający zrealizowanie programu praktyki
 • Wypełnienie ankiety ewaluacyjnej (student dostanie link do ankiety na maila)
 • Wypełnienia testu językowego OLS

5. Zasady dofinansowania praktyk i dofinansowania kosztów podróży

Dofinansowanie przyznawane jest studentom zakwalifikowanym do udziału w praktykach w ramach programu Erasmus+. Grant nie służy pokryciu pełnych kosztów podróży i utrzymania za granicą, ale jest formą dofinansowania pobytu zagranicznego. Kwota stypendium na okres zawarty w umowie zostaje określona poprzez pomnożenie liczby dni/miesięcy poprzez stawkę dzienną/miesięczną dla danego kraju przyjmującego. W przypadku niepełnych miesięcy kwota dofinansowanie zostanie obliczona poprzez pomnożenie liczby dni w niepełnym miesiącu przez 1/30 przysługującej kwoty.

Wysokość dofinansowania jest stała i wynosi (do maja 2020 wyjazdy realizowane są z umowy 2 letniej  2018/19):

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka
Erasmus+

Miesięczna stawka
POWER

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luxemburg, Norwegia, Szwecja

600 EUR

3019 PLN*/

2584PLN**

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

550 EUR

2803 PLN*/

2369PLN**

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry
500 EUR
2585 PLN*/
1938 PLN**
* studenci otrzymujący stypendium socjalne
** studenci niepełnosprawni
 

Studenci znajdujący się w niekorzystnej sytuacji materialnej (tj. studenci, którzy złożyli w wyznaczonym przez BWM czasie zaświadczenie z dziekanatu o prawie do otrzymywania stypendium socjalnego w roku akademickim poprzedzającym wyjazd w programie Erasmus+) będą otrzymywali wsparcie indywidualne z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój - POWER, a ich status mobilności w programie Erasmus+ będzie określony jako "wyjazd z dofinansowaniem zerowym". Każdemu studentówi oprócz podstawowej stawki dofinansowania wyjazdu będzie przysługiwał dodatek socjalny ok. 200 EUR wyrażony w złotówkach. W przypadku niepełnych miesięcy kwota dofinansowania zostanie obliczona poprzez pomnożenie liczby dni w niepełnym miesiącu przez 1/30 przysługującej kwoty.

Studenci niepełnosprawni mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie. Dofinansowanie przyznawanie jest w przypadku, gdy brak takowego uniemożliwiałby udział studenta w mobilności, a jego wysokość określana jest na podstawie kosztów rzeczywistych. Po złożeniu wniosku do Narodowej Agencji, w którym student określa szacunkowe koszty, Agencja oblicza kwotę dodatkowego dofinansowani i przekazuje je jako płatność zaliczkową podlegającą rozliczeniu po powrocie z mobilności. Rozliczenie następuje na podstawie rachunków i umów (np. o opiekę).

Studenci ze wsparciem z programu POWER całe dofinansowanie mobilności otrzymują w złotówkach.

Jeżeli okres pobytu będzie krótszy niż założony w umowie między studentem a SGGW, wysokość finansowania zostanie odpowiednio obniżona. Jeżeli pobyt będzie krótszy do 5 dni, suma dofinansowania się nie zmienia. Zasady tej nie stosuje się przy wyjazdach na minimalny okres, czyli 2 miesiące.

Wypłata stypendium następuje  w dwóch ratach:

80% kwoty student otrzyma przed wyjazdem, pod warunkiem otrzymania środków z Narodowej Agencji Programu Erasmus+,
pozostała część (20%) zostanie wypłacona po powrocie i dopełnieniu formalności określonych w umowie pomiędzy studentem a SGGW.


Zasady dofinansowania kosztów podróży dla studentów zakwalifikowanych na studia wymienne/praktyki Erasmus+

Studenci zakwalifikowani na studia/praktyki w ramach programu Erasmus+, którzy zostali zaakceptowani przez instytucję partnerską oraz uzyskali zgodę dziekana na dokumencie Wniosek wyjazdowy, mogą otrzymać dofinansowanie kosztów podróży – finansowane z funduszy SGGW.

Dofinansowanie kosztów podróży odbywa się na podstawie zakupionych biletów do i z miejscowości, w której znajduje się instytucja partnerska, w terminach zgodnych z rozpoczęciem i zakończeniem studiów/praktyki w tej instytucji.

Studenci ubiegający się o dofinansowanie zobowiązani są sami wykupić bilety na wybrany przez siebie środek lokomocji na dojazd na studia/praktykę w biurze podróży TravelBank.

Częściowy zwrot kosztów nastąpi po złożeniu w Biurze Współpracy Międzynarodowej SGGW:

 • faktury za bilety zakupione w Polsce wystawione na nazwisko pasażera przez biuro TravelBank oraz potwierdzenia przelewów,
 • biletu, jeżeli bilet powrotny został zakupiony za granicą. W tym przypadku nie musi być przedstawiana faktura. Do rozliczenia wystarczy bilet oraz potwierdzenie przelewu.

Studentowi przysługuje dofinansowanie kosztów podróży w wysokości określonej w Załączniku nr 1 do niniejszych zasad. Różnicę kosztów pomiędzy ceną biletu/kwotą na fakturze a przysługującym dofinansowaniem pokrywa student z własnych środków.

Jeżeli wykup biletu nastąpi przed ww. ostateczną akceptacją ze strony wydziału macierzystego, student ponosi ryzyko poniesionych kosztów.

Dofinansowanie jest rozliczane jednorazowo, czyli albo po wykorzystaniu przysługującej kwoty dofinansowania, albo po zakupie biletu w obie strony.

Dofinansowanie można otrzymać przed wyjazdem na studia/praktykę lub po powrocie ze studiów, po spełnieniu wyżej wymienionych wymogów i rozliczeniu kosztów wg faktur/biletów w Biurze Współpracy Międzynarodowej, pokój 19, budynek VIII.

MAKSYMALNE KWOTY DOFINANSOWANIA KOSZTÓW PODRÓŻY DLA STUDENTÓW ERASMUSA

Azory 1 500,-PLN

Turcja, Islandia 1 300,-PLN

Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Macedonia, Malta, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Wyspy Kanaryjskie  900,-PLN

Pozostałe kraje europejskie 600,-PLN

6. Kontakt

Biuro Współpracy Międzynarodowej
budynek 8, pok. 14
godziny przyjęć studentów : poniedziałek – czwartek, godz.: 10-12 i 13-15

 
Joanna Żach
Studenci finansowani z POWER
mail: joanna_zach@sggw.pl/erasmus@sggw.pl
tel: 22 59 310 51
 
Alicja Skora
mail: alicja_skora@sggw.pl/erasmus@sggw.pl
tel: 22 59 310 49