Współpraca Międzynarodowa

Prowadzenie zajęć dydaktycznych i staże


 

Prowadzenie zajęć dydaktycznych

Wyjazdy administracji w celach szkoleniowych

Kontakt

 

ZASADY KWALIFIKACJI I REALIZACJI WYJAZDÓW

NAUCZYCIELI AKADEMICKICH SGGW W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ KRAJE PROGRAMU - SZKOLNICTWO WYŻSZE - AKCJA 1 „MOBILNOŚĆ”

W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

I. Ogólne warunki wyjazdów

1. Wymiana nauczycieli akademickich w ramach programu Erasmus+ Kraje Programu może być realizowana wyłącznie z uczelniami z krajów członkowskich UE, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego – Islandii, Liechtensteinu, Norwegii oraz Turcji i Macedonii jako państw kandydujących, posiadających Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) ważną w roku akademickim 2019/20, z którymi są podpisane umowy bilateralne przewidujące wymianę nauczycieli akademickich (Wykaz umów na stronie).  

2. Celem wyjazdu nauczyciela akademickiego jest przeprowadzenie co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej. Przed wyjazdem nauczyciel akademicki jest zobowiązany określić program dydaktyczny realizowany w zagranicznej uczelni poprzez wypełnienie dokumentu „Staff Mobility for Teaching – Mobility Agreement”, który musi zostać zatwierdzony zarówno przez SGGW jak i uczelnię przyjmującą.

4.  Od kandydatów wymaga się znajomości języka angielskiego lub języka wykładowego uczelni przyjmującej w stopniu umożliwiającym swobodne prowadzenie zajęć dydaktycznych.

5.  Pobyt w uczelni partnerskiej nauczyciela akademickiego zakwalifikowanego na wyjazd musi być rozpoczęty i zakończony w okresie od 10 października 2019 r. do 30 września 2020 r.

6. Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych będzie ocena:

- indywidualnego programu nauczania (Staff Mobility for Teaching – Mobility Agreement)

- oczekiwanych korzyści z wyjazdu dla pracownika i SGGW.

Priorytetowo będą traktowane zgłoszenia osób, które w latach poprzednich nie korzystały z tej formy wyjazdów oraz osób, które będą miały ustalone z instytucją partnerską szczegóły swojego pobytu w momencie aplikowania do programu.

Kandydaci będą mogli zostać zakwalifikowani na więcej niż jeden wyjazd (maks. 3) w przypadku gdy ogólna liczba kandydatów na wyjazdy będzie mniejsza niż przewidywana liczba wyjazdów do zrealizowania w roku 2019/20. W przypadku niewykorzystania miejsc do 15 lipca 2020 dopuszcza się kolejny wyjazd tego samego pracownika.

W jednym wyjeździe w tym samym czasie i do tej samej instytucji mogą uczestniczyć maksymalnie 3 osoby.

7. Zgłoszenia na wyjazd należy dokonać korzystając z formularza zgłoszeniowego, do którego należy dołączyć wypełniony formularz Staff Mobility for Teaching – Mobility Agreement (indywidualny program nauczania).

Dokumenty należy składać w Biurze Współpracy Międzynarodowej (bud. 8,  pokój 15) u p. Joanny Żach -Koordynatora Uczelnianego programu Erasmus+   joanna_zach@sggw.pl

Przyznana liczba wyjazdów w roku 2019/20 – 65

8. Zgłoszenia na wyjazdy dydaktyczne należy składać do 1 października 2019. W przypadku nie wykorzystania  wszystkich miejsc lub środków nabór będzie odbywał się w sposób ciągły, rozpatrywany sekwencyjnie do momentu wykorzystania środków W tym przypadku dokumenty należy składać najpóźniej 1,5 miesiąca przed terminem wyjazdu.

II. Zasady organizacji wyjazdów STA 

1. Wymagana długość wyjazdu to od 2 dni pobytu (pełne dni) bez dni podróży. Dofinansowanie jest przyznawane na maksymalnie 5 dni pobytu oraz na koszty podróży według stawek określonych w pkt. 4.
W przypadku planowanych dłuższych wyjazdów, powyżej 5 dni, dofinansowanie jest zerowe.

2. W czasie wyjazdu nauczyciel akademicki jest zobowiązany do przeprowadzenia min. 8 godzin wykładów dla pobytu do 7 dni. Jeśli pobyt przekracza tydzień, liczba godzin zajęć dydaktycznych do zrealizowania musi wynieść proporcjonalnie więcej.

3.  Z pracownikiem zakwalifikowanym na wyjazd typu STA w ramach programu Erasmus+ zostanie sporządzona pisemna umowa określająca warunki wyjazdu i rozliczenia.

4. Wysokości stawek dofinansowania

a) wysokość stawek dofinansowania na pobyt (wsparcie indywidualne):

grupa   Kraje   Stawka  na dzień
1 Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 180 EUR
2 Austria, Belgia, Cypr, Francja Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 160 EUR
3 Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia - był republika Jugosławii, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Serbia Turcja, Węgry 140 EUR

b) wysokość stawek dofinansowania na podróż z zastosowaniem ryczałtowych stawek jednostkowych (wg kalkulatora odległości obowiązującego w programie Erasmus+):

Lp Dystans podróży (odległość mierzona wg kalkulatora w jedną stronę Kwota (na podróż do i z miejsca docelowego)
1 Pomiędzy 100 a 499 km 180 EUR
2 Pomiędzy 500 a 1999 km 275 EUR
3 Pomiędzy 2000 a 2999 km 360 EUR
4 Pomiędzy 3000 3999 km 530 EUR

Uwaga: Dystans Podróży określa odległość pomiędzy uczelnią macierzystą a instytucją przyjmującą w linii prostej, a Kwota udział w dofinansowaniu podróży, do i z miejsca docelowego.

5. Ostateczna kwota dofinansowania zostanie obliczona w następujący sposób: suma iloczynu liczby dni mobilności (bez dni podróży) i stawki dziennej dla danego kraju przyjmującego (wsparcie indywidualne) plus kwota ryczałtowa określona na podróż. Przed wyjazdem zostanie wypłacona pracownikowi kwota w wysokości 80% tej kwoty.

6. Dofinansowanie otrzymane przez pracownika jest przeznaczone na dofinansowanie kosztów związanych z podróżą i pobytem w uczelni partnerskiej. Dofinansowanie ma charakter uzupełniający i nie musi pokrywać pełnych kosztów wyjazdu.

7. Pracownik nie może ubiegać się o inne dofinansowanie z innych funduszy (unijnych i nieunijnych) na pokrycie podobnych kosztów związanych z wyjazdem.

8. Osoby niepełnosprawne z udokumentowanym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych. Więcej informacji: http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2014/07/E2018_sev_KA103_Zasady-niepelnosprawnosc-pracownik.pdf

9. W celu rozliczenia wyjazdu nauczyciel akademicki zobowiązany jest do uzyskania na koniec pobytu w uczelni przyjmującej dokumentu potwierdzającego jego pobyt i realizację programu wraz z informacją o liczbie godzin przeprowadzonych zajęć dydaktycznych i dodatkowymi informacjami jak liczba studentów uczestniczących w zajęciach, poziom studiów oraz przedstawienia dokumentów potwierdzających termin podróży.

Ponadto nauczyciel zobowiązany jest do wypełnienia ankiety online w Mobility Tool, na stronie Komisji Europejskiej.

10. Nauczyciel akademicki zobowiązany jest do ubezpieczenia się na czas podróży i pobytu w kraju docelowym. Koszty ubezpieczenia ponosi pracownik. W przypadku wyjazdu do kraju Unii Europejskiej pracownik zobowiązany jest wyrobić we własnym zakresie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub jak w przypadku wyjazdu do kraju stowarzyszonego z UE, wykupić ubezpieczenie zdrowotne u dowolnie wybranego ubezpieczyciela.

Zalecany jest wykup polisy OC i NNW.

Prof. dr hab. Michał Zasada
Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej

W załączeniu:

ZASADY KWALIFIKACJI I REALIZACJI WYJAZDÓW 

PRACOWNIKÓW SGGW W CELACH SZKOLENIOWYCH - STT

W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ SZKOLNICTWO WYŻSZE - AKCJA 1 „MOBILNOŚĆ”

W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

 

I. Ogólne warunki wyjazdów

1.  Wymiana pracowników w celach szkoleniowych w ramach programu Erasmus+ Kraje Programu może być realizowana wyłącznie z instytucjami / przedsiębiorstwami z krajów członkowskich UE, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego – Islandii, Liechtensteinu, Norwegii oraz Turcji i Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii jako państw kandydujących.

2.  Celem wyjazdu pracownika jest udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej w SGGW. Przed wyjazdem pracownik jest zobowiązany określić program szkolenia realizowany w instytucji partnerskiej poprzez wypełnienie dokumentu „Staff Mobility for Training – Mobility Agreement” (Indywidualny program szkolenia), który musi zostać zatwierdzony zarówno przez SGGW jak i instytucję przyjmującą. W programie szkolenia konieczne jest przedstawienie zakładanych celów, oczekiwanych rezultatów, szczegółowego programu szkolenia i zadań pracownika.

3.  O wyjazd w celach szkoleniowych (STT) w programie Erasmus+ może ubiegać się osoba będąca pracownikiem SGGW zatrudniona na umowę o pracę.

4.  Pracownik SGGW może skorzystać z wyjazdów szkoleniowych z programu Erasmus+ nie więcej niż raz w roku.

5. Od kandydata wymaga się znajomości języka obcego, w którym prowadzone będzie szkolenie w stopniu umożliwiającym swobodne porozumienie się.

6.  Pobyt w instytucji partnerskiej pracownika zakwalifikowanego na wyjazd musi być rozpoczęty i zakończony w okresie od 10 października 2019 r. do 30 września 2020 r.

7.  Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd w celu szkoleniowym będzie ocena:

- indywidualnego programu szkolenia (Staff Mobility for Training – Mobility Agreement)

- oczekiwanych korzyści z wyjazdu dla pracownika i SGGW.

Priorytetowo będą traktowane zgłoszenia osób, które nie są nauczycielami akademickimi oraz osób, które w latach poprzednich nie korzystały z tej formy wyjazdów.

Wyjazdy na konferencje, seminaria nie są możliwe.

Z puli miejsc przydzielonych na wyjazdy w celach szkoleniowych w roku 2019/20 3 miejsca mogą być wykorzystane przez pracowników dydaktycznych. Pozostała pula jest przeznaczona dla pracowników administracyjnych różnych jednostek SGGW.

8. Zgłoszenia na wyjazd należy dokonać składając wypełniony formularz Staff Mobility for Training – Mobility Agreement (indywidualny program szkolenia).

Dokumenty należy składać w Biurze Współpracy Międzynarodowej (bud. 8,  pokój 15) u p. Joanny Żach -Koordynatora Uczelnianego programu Erasmus+   joanna_zach@sggw.pl

Przyznana liczba wyjazdów w roku 2019/20– 7

9. Nabór zgłoszeń na wyjazdy szkoleniowe trwa do 1 października 2019. W przypadku pozostania wolnych miejsc lub niewykorzystanych środków, po tym terminie  nabór będzie odbywał się w sposób ciągły, rozpatrywany sekwencyjnie, do momentu wykorzystania środków.

II. Zasady organizacji wyjazdów STT

1. Wymagana długość wyjazdu to od 4 dni pobytu (pełne dni) bez dni podróży. Dofinansowanie jest przyznawane na maksymalnie 10 dni pobytu oraz na koszty podróż według stawek określonych w pkt.3.
W przypadku planowanych dłuższych wyjazdów, powyżej 10 dni, dofinansowanie jest zerowe.

2.  Z pracownikiem zakwalifikowanym na wyjazd typu STT w ramach programu Erasmus+ zostanie sporządzona pisemna umowa określająca warunki wyjazdu.

3. Wysokości stypendium

a) wysokość stawek ryczałtowych na pobyt:

  Kraje należące do grupy Kwota na dzień 
grupa 1 Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 180 EUR
grupa 2 Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 160 EUR
grupa 3 Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia-była republika Jugosławii, Rumunia,Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska 140 EUR
 

b) wysokość stawek dofinansowania na podróż z zastosowaniem ryczałtowych stawek jednostkowych (wg kalkulatora odległości obowiązującego w programie Erasmus+):

 

 Dystans podróży (odległość mierzona wg kalkulatora w jedną stronę)

Kwota (na podróż do i z miejsca docelowego)

1  Pomiędzy 100 a 499 km: 180 EUR
2  Pomiędzy 500 a 1999 km: 275 EUR
3  Pomiędzy 2000 a 2999 km: 360 EUR
4  Pomiędzy 3000 a 3999 km: 530 EUR
 

Uwaga: Dystans Podróży określa odległość pomiędzy uczelnią macierzystą a instytucją przyjmującą, a Kwota na finansowanie podróży do i z miejsca docelowego.

4. Ostateczna kwota stypendium zostanie obliczona w następujący sposób: suma iloczynu liczby dni mobilności (bez dni podróży) i stawki dziennej dla danego kraju przyjmującego plus kwota ryczałtowa określona na podróż. Przed wyjazdem zostanie wypłacona pracownikowi kwota w wysokości 80% tej kwoty.

5. Dofinansowanie otrzymane przez pracownika jest przeznaczone na dofinansowanie kosztów związanych z podróżą i pobytem w instytucji partnerskiej. Dofinansowanie ma charakter uzupełniający i nie musi pokrywać pełnych kosztów wyjazdu.

6. Pracownik nie może ubiegać się o inne dofinansowanie z innych funduszy (unijnych i nieunijnych) na pokrycie podobnych kosztów związanych z wyjazdem.

7. Osoby niepełnosprawne z udokumentowanym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych. Więcej informacji: http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2014/07/E2018_sev_KA103_Zasady-niepelnosprawnosc-pracownik.pdf

8. W celu rozliczenia wyjazdu pracownik  zobowiązany jest do uzyskania na koniec pobytu w instytucji przyjmującej dokumentu potwierdzającego jego pobyt i realizację programu a także przedłożyć dokumenty potwierdzające termin podróży.

Ponadto pracownik jest zobowiązany do wypełnienia indywidualnego raportu on-line EU survey najpóźniej w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania do jego złożenia.

9. Pracownik zobowiązany jest do ubezpieczenia się na czas podróży i pobytu w kraju docelowym. Koszty ubezpieczenia ponosi pracownik. W przypadku wyjazdu do kraju Unii Europejskiej pracownik zobowiązany jest wyrobić we własnym zakresie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub jak w przypadku wyjazdu do kraju stowarzyszonego z UE, wykupić ubezpieczenie zdrowotne u dowolnie wybranego ubezpieczyciela.

Zalecany jest wykup polisy OC i NNW.

Prof. dr hab. Michał Zasada
Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej

KONTAKT:

Joanna Żach (Uczelniany Koordynator programu Erasmus+) (bud. 8, pok. 15)
joanna_zach@sggw.pl (22) 59 310 51