Współpraca Międzynarodowa

Poza programami/Visiting Professors


PRZYJAZDY POZA PROGRAMAMI

W zależności od charakteru przyjazdu, Goście z zagranicy mogą być zapraszani do SGGW na podstawie:
  1. Zarządzenie Nr 6/2009 Rektora SGGW – przyjazdy na podstwie umów i porozumień, w ramach kontaktów indywidualnych, w ramach programów UE,  udział w imprezach, przyjazdy o charakterze organizacyjnym oraz inne;
  2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – staże szkoleniowe i badawcze;

W celu zaproszenia Gościa z zagranicy należy wypełnić WNIOSEK/ZAPROSZENIE (jeden egzemplarz, wydruk dwustronny) i złożyć do Biura Współpracy Międzynarodowej (bud. 8, pok. 19). Wniosek ten powinien zawierać podpisy Dyrektora Instytutu oraz Dziekana Wydziału.

Aby rozliczyć koszty poniesione w związku z przyjazdem gościa z zagranicy należy dostarczyć do Biura Współpracy Międzynarodowej (bud. 8, pok. 19) wypełniony dokument ROZLICZENIE WYDATKÓW GOTÓWKOWYCH  wraz z podpisanym przez gościa  POKWITOWANIEM ODBIORU DIET.

 

PROGRAM "VISITING PROFESSORS"

Biuro Współpracy Międzynarodowej informuje o możliwości współfinansowania pobytu w SGGW profesorów z zagranicy (cudzoziemców) spełniających kryteria zawarte w Zarządzeniu nr 64 JM Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dn. 18.12.2019r.

ZARZĄDZENIE WRAZ ZA ZAŁĄCZNIKAMI

Wnioski o dofinansowanie (załącznik nr. 1 do w.w. Zarządzenia), zawierające:

  • CV
  • listę ostatnich publikacji gościa, najważniejsze osiągnięcia
  • korespondencję potwierdzającą zainteresowanie gościa programem
  • nazwa kierunku i rok studiów
  • planowany okres pobytu
  • wykaz planowanych zajęć dydaktycznych gościa, ich rodzaj i liczbę godzin
  • dane opiekuna

należy składać w Biurze Współpracy Międzynarodowej  u Pani Joanny Lubeckiej (bud. 8, pok. 19, tel. 022 59 310 76) do dnia 30 kwietnia każdego roku na następny rok akademicki.

Listę osób, które w nadchodzącym roku akademickim mogą być zaproszone przez Uczelnię określi każdorazowo Rektor do dnia 31 maja każdego roku na następny rok akademicki.

Opiekę nad zapraszanym profesorem, wraz z organizacją pobytu, sprawuje jednostka zapraszająca.

Zgodnie z ww. Zarządzeniem współfinansowanie ze środków Uczelni może dotyczyć jednego profesora zapraszanego przez jednostkę w danym roku akademickim, o ile nastąpił wzrost liczby profesorów wizytujących w tej jednostce w stosunku do roku poprzedniego.

Profesorowie Wizytujący zobowiązani są do zapoznania się z zasadmi Ochrony Danych Osobowych obowiązującymi w SGGW (prezentacja szkoleniowa) oraz podpisania oświadczenia (zał. nr 4). Każdy profesor wizytujący zatrudniany w SGGW powinien mieć nadane upoważnienie do przetwarzania danych osobowych (zał. nr 2).

Szczegółowe informacje dotyczce programu profesorów wizytujących w SGGW znajdą Państwo w PRZEWODNIKU

Informacja dotycząca zdalnie zawieranych umów z profesorami wizytujacymi na czas epidemii: tutaj

Umowy zlecenia w wersji polsko-angielskiej: tutaj

Rachunek do umowy: tutaj

Serdecznie zachęcamy do udziału w programie.

KONTAKT:
mgr inż. Joanna Lubecka
tel: 22 59 310 76
e-mail: joanna_lubecka@sggw.edu.pl