Współpraca Międzynarodowa

Przyjazdy/Visiting Professors


PRZYJAZDY

PRZYJAZDY W RAMACH PROGRAMÓW

PRZYJAZDY POZA PROGRAMAMI - PROGRAM "VISITING PROFESSORS"

PRZYJAZDY POZA PROGRAMAMI

W zależności od charakteru przyjazdu, Goście z zagranicy mogą być zapraszani do SGGW na podstawie:
  1. Zarządzenie Nr 6/2009 Rektora SGGW – przyjazdy na podstwie umów i porozumień, w ramach kontaktów indywidualnych, w ramach programów UE,  udział w imprezach, przyjazdy o charakterze organizacyjnym oraz inne;
  2. Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – staże szkoleniowe i badawcze;

 

  • W celu zaproszenia Gościa z zagranicy należy wypełnić WNIOSEK/ZAPROSZENIE (jeden egzemplarz, wydruk dwustronny) i złożyć do Biura Współpracy Międzynarodowej (bud. 8, pok. 19). Wniosek ten powinien zawierać podpisy Dziekana Wydziału oraz Dyrektora Instytutu.

Aby rozliczyć koszty poniesione w związku z przyjazdem gościa z zagranicy należy dostarczyć do Biura Współpracy Międzynarodowej (bud. 8, pok. 19) wypełniony dokument ROZLICZENIE WYDATKÓW GOTÓWKOWYCH  wraz z podpisanym przez gościa  POKWITOWANIEM ODBIORU DIET.

 

  • W celu zaproszenia stażysty z zagranicy, należy przygotować pismo do JM Rektora z prośbą o zgodę na pobyt stażysty z podpisem Dyrektora Instytutu oraz opiekuna naukowego.

Sugerowane jest, aby w podaniu znalazły się następujące informacje:

  1. dane stażysty (imię, nazwisko, nazwa uczelni oraz stanowisko naukowe)
  2. daty pobytu
  3. dane opiekuna naukowego
  4. informacja, że staż będzie odbywał się bez odpłatności za kształcenie i świadczeń stypendialnych ze strony naszej Uczelni
  5. ewentualnie prośba o zgodę na przydzielenie zakwaterowania w DS. Eden z puli miejsc Rektorskiej Komisji Mieszkaniowej

Pismo należy złożyć w Biurze Współpracy Międzynarodowej (bud. 8, pok. 19) lub przesłać przez system EZD do p. Joanny Lubeckiej z wszystkimi wymaganymi akceptacjami.

 

DO POBRANIA:

UMOWA NA KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ SGGW W ZAKRESIE PODRÓŻY KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH obowiązująca od 10.07.2019