Współpraca Międzynarodowa

Aktualności

23
listopada
2018

PROM - wymiana stypendialna - NABÓR

Biuro Współpracy Międzynarodowej SGGW informuje o projekcie PROM - międzynarodowej wymianie stypendialnej dla doktorantów i kadry akademickiej, który będzie realizowany na SGGW pomiędzy październikiem 2018 a wrześniem 2019.

PROM - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA STYPENDIALNA DOKTORANTÓW I KADRY AKADEMICKIEJ

okres trwania projektu październik 2018 - wrzesień 2019
uczestnicy

doktoranci

kadra akademicka (< 40 r.ż.)

liczba uczestników wyjeżdząjących 30: 24 doktoranci, 6 kadra

liczba uczestników przyjeżdżających

20
wymiana stypendialna -

tematyka wyjazdu musi być ściśle związana z tematyką rozprawy badawczej / prowadzonymi badaniami

staż

udział w konferencji zagranicznej (w tym sesja postarowa, flash talk)

udział w szkole letniej/zimowej

uprawnione koszty

koszty podróży

koszty wizy

koszty ubezpieczenia

koszty utrzymania

koszty opłat konferencyjnych, szkolenia, szkoły letniej/zimowej

 

NABÓR

termin naboru 26 listopad - 18 grudnia 2018
wymagane dokumenty

formularz aplikacyjny

potwierdzenie statusu doktoranta / potwierdzenie zatrudnienia

potwierdzenie z instytucji przyjmującej dla stażysty (wg wzoru lub dokument wystawiony bezpośrednio przez instytucję przyjmującą) / potwierdzenie rejestracji na konferencję / potwierdzenie rejestracji na szkołę letnią/zimową*

* wybór stażu/konferencji/szkoły powinien być zgodny z zasadą konkurencyjności

plan badań (wg wzoru):

doktoranci: plan badań zatwierdzony przez Promotora, Kierownika studiów doktoranckich i Dziekana

kadra: plan badań zatwierdzony przez Kierownika Katedry i Dziekana /

program konferencji / program szkoły letniej

opinia (list polecający):

doktoranci: opinia Promotora zatwierdzona przez Kierownika studiów doktoranckich i Dziekana

kadra: opinia Kierownika Katedry zatwierdzona przez  Dziekana

dokumenty nalezy składać w Biurze Wspólpracy Międzynarodowej SGGW (budynek 8, pokój 20, pon-pt 9 -15)
beneficjenci wyłaniani są w procesie kwalifikacji, której dokonuje Komisja na podstawie oceny dokumentów aplikacyjnych

 KONTAKT

szczegółowe informacje o PROM

program PROM w SGGW

strona internetowa NAWA

kontakt SGGW:

BWM (Ewelina Belkiewicz/Małgorzata Szczęsna)

prom@sggw.pl

Projekt PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej, nr umowy: POWR.03.03.00-00-PN13/18.