Współpraca Międzynarodowa

Aktualności

11
grudnia
2020

POLAND MY FIST CHOICE - NABÓR TRWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej rozpoczęła nabór uzupełniający do II edycji programu stypendialnego Poland My First Choice.

Program jest adresowany do zdolnych i ambitnych cudzoziemców, którzy:

  • planują podjąć studia stacjonarne II stopnia na polskiej uczelni od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021, lub
  • w trakcie trwania naboru do Programu kształcą się na pierwszym semestrze I roku studiów stacjonarnych w najlepszych jednostkach uczelnianych w Polsce.

Program oferuje stypendium na  odbycie studiów II stopnia w trybie stacjonarnym w uczelniach publicznych i niepublicznych na wszystkich kierunkach prowadzonych przez jednostki o najwyższym poziomie naukowym – posiadających kategorię A i A+ w ostatniej ocenie parametrycznej – podległe ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. Stypendyści otrzymają comiesięczne stypendium w wysokości 2000 zł, wypłacane w regulaminowym okresie kształcenia w Polsce. W uczelniach publicznych Program oferuje ponadto zwolnienie z opłat za kształcenie w regulaminowym czasie studiów.

Program umożliwia podjęcie studiów w języku polskim lub innym niż polski. Wnioskodawcy samodzielnie dokonują wyboru uczelni i kierunku studiów, spośród oferty edukacyjnej polskich szkół wyższych i samodzielnie aplikują na wybrany kierunek. Decyzje o przyjęciu Wnioskodawców na studia podejmują uczelnie.

Więcej informacji na stronie internetowej NAWA.

ZAPRASZAMY