Współpraca Międzynarodowa

Dla pracowników

07
maja
2013

Współpraca polsko-czeska w ramach Programu Wykonawczego na lata 2014-2015

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego we współpracy z czeskim Ministerstwem Edukacji, Młodzieży i Sportu zaprasza do składania wniosków o wprowadzenie tematów do Programu Wykonawczego z Czechami na lata 2014 – 2015.

Program obejmuje projekty badawcze, wspólnie uzgodnione między polskimi i czeskimi zespołami badawczymi. Projekt badawczy może być przedstawiony w dowolnej dziedzinie nauki przez każdą jednostkę naukową.

Projekty są wspierane finansowo przez obie Strony, zgodnie z regulacjami finansowymi obowiązującymi w kraju każdej z nich.MNiSW nie przekazuje dodatkowych środków na realizację projektów w ramach niniejszego Programu Wykonawczego.

 

Ostateczny termin składania wniosków konkursowych upływa 30 maja 2013 roku (decyduje data stempla pocztowego). Polscy koordynatorzy projektów składają wniosek w dwóch egzemplarzach do Departamentu Strategii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na adres:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Departament Strategii
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
z dopiskiem: Wymiana osobowa – Czechy

 

Każdy egzemplarz wniosku powinien być wypełniony jednocześnie w języku polskim i angielskim.

Szczegółowe informacje, w tym także wzór formularza zgłoszeniowego, można znaleźć na stronach MNiSZW.

 

KONTAKT

POLSKA: Maria Klimkiewicz

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Departament Strategii

Wspólna 1/3

00-529 Warszawa

Tel: 22/ 5017 852

Fax: 22/ 628 97 13

E-mail: maria.klimkiewicz@nauka.gov.pl

 

CZECHY: Tereza Čížková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Odbor výzkumu a vývoje

Karmelitská 7

118 12 Praha 1

Tel.: +420 234 811 360

E-mail: tereza.cizkova@msmt.cz

http://www.msmt.cz