Współpraca Międzynarodowa

Dla pracowników

14
maja
2013

Ogłoszenie o konkursie w ramach programu”Mobilność Plus”-III edycja

Biuro Międzynarodowych Projektów Badawczych informuje o ogłoszeniu konkursu w ramach programu „Mobilność Plus”- III edycja.

Ogólne informacje o Programie:

Celem programu jest umożliwienie młodym naukowcom, w tym uczestnikom studiów doktoranckich, udziału

w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych ośrodkach naukowych o międzynarodowym autorytecie w danej dziedzinie nauki. Program ma na celu pomoc uczestnikom programu w dalszym rozwoju kariery poprzez zdobycie doświadczeń i wiedzy dzięki udziałowi w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych. Wsparcie jest udzielane we wszystkich dziedzinach nauki. W ramach konkursu nie ma ograniczeń co do lokalizacji zagranicznego ośrodka.

Adresaci konkursu:

Uczestnikiem programu może być młody naukowiec:

1) zatrudniony w jednostce naukowej na podstawie umowy o pracę lub mianowania, będący:

a) pracownikiem naukowym lub naukowo-dydaktycznym w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742 i 1544), albo

b) pracownikiem naukowym w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455), albo

c) pracownikiem naukowym lub badawczo-technicznym w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 185, poz. 1092);

albo

2) będący uczestnikiem studiów doktoranckich.

Forma wsparcia:

Środki finansowe na uczestnictwo w programie mogą być przyznane na okres od 6 do 36 miesięcy.

Wsparcie przyznawane jest w kwotach zryczałtowanych. Przyznane wsparcie finansowe obejmują również środki związane z pobytem za granicą małżonka i /lub niepełnoletnich dzieci uczestnika programu oraz kosztów ich podróży.

Składanie wniosków:

Środki finansowe przyznawane są na podstawie wniosku, do pobrania TUTAJ.

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP albo na e-nośniku do dnia 31 lipca 2013 r.

 

Kontakt:

Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków dostępne są w ogłoszeniu o konkursie.

Informacji na temat Programu udziela w Ministerstwie:

Anna Koržinek

Departament Instrumentów Polityki Naukowej

e-mail: anna.korzinek@nauka.gov.pl

 

Informacje można również uzyskać w Biurze Międzynarodowych Projektów Badawczych:

Małgorzata Ciborowska, tel. 22 593-18-41, malgorzata_ciborowska@sggw.pl

Szczegółowe informacje można odnaleźć na stronach MNISzW.