Współpraca Międzynarodowa

Dla pracowników

28
listopada
2015

Konkurs na przyjęcie naukowca Program Fulbright Specialist

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta ogłasza konkurs na przyjęcie naukowca w ramach Programu Fulbright Specialist w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016. O przyznanie stypendium, trwające od 14 do 42 dni, uczelnia zapraszająca może ubiegać się do 15 grudnia 2015 roku.

Zasady Programu: Fulbright Specialist Program Program Fulbright Specialist (FSP) ma na celu rozszerzenie współpracy między naukowcami amerykańskimi oraz instytucjami zagranicznymi. W ramach FSP przyznawana jest dotacji dla wykładowców amerykańskich i specjalistów w wybranych dziedzinach, w celu zaangażowania się w krótkoterminowym, 2 do 6 tygodniowym projekcie. W ramach grantu finansowane są (przez Biuro Spraw Edukacyjnych i Kulturalnych Departament Stanu USA) koszty przylotu do Polski oraz stypendium specjalisty amerykańskiego. Instytucje goszczące pokrywają koszty zakwaterowania i wyżywienia wraz z kosztami podróży na terenie kraju (do wniosku należy dołączyć kosztorys pobytu stypendysty w Polsce).

 Kwalifikowalne działania obejmują krótkoterminowe prowadzenie wykładów, seminariów, szkoleń dla nauczycieli, konferencji lub warsztatów, a także współpracy przy planowaniu programu nauczania. Kwalifikujące się instytucje, które chcą przyjąć Specjalistę Fulbrighta składają wniosek projektowy do Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Wnioski zostaną sprawdzone i zatwierdzone przez Komisję Fulbrighta, a następnie zarekomendowane do Amerykańskiego Departament Stanu i Biura Spraw Edukacyjnych i Kulturalnych, które spośród zarekomendowanych kandydatów wyłonią finalistów konkursu.

Czas trwania projektu: Maksymalnie 42 dni.


Dla kogo?

Preferowane instytucje posiadające prawo nadawania tytułów naukowych -- policealne instytucje akademickie równorzędne do uczelni amerykańskich. Wymóg ten pomaga promować ważny cel programu, jakim jest wspieranie powiązań między uczelniami w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Uwzględnione zostaną także aplikacje pochodzące z innych instytucji, których główne cele obejmują, ale nie ograniczają się do, zagadnień związanych z szeroko rozumianą edukacją, rozwojem partnerstwa między uniwersytetami, lub wspieranie współpracy instytucjonalnej międzynarodowej i międzysektorowej. Kwalifikującymi się instytucjami są także organizacje non-profit, instytucje związane z kulturą i instytucje medycznych, jak i organizacje badawcze / think tanki.

Uczelnia zapraszająca pokrywa koszty zakwaterowania, wyżywienia i transport na terenie kraju ( w wyjątkowych przypadkach koszty mogą zostać pokryte przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta).

Jak aplikować?

Wszelkie informacje dotyczące programu znajdują się na stronie Komisji:

http://www.fulbright.edu.pl/pl/fulbright-specialist-program/

lub na stronie CIES: http://www.cies.org/program/fulbright-specialist-program

Wymagane dokumenty:

Wniosek zgłoszeniowy (podpisany i opieczętowany przez władze jednostki wypełniającej wniosek) należy przesłać drogą elektroniczną na mój adres mailowy oraz wersję papierową, wydrukowaną, podpisaną i opieczętowaną przez władze jednostki wypełniającej, należy przesłać na adres biura Komisji Fulbrighta do 15 grudnia 2015.

Decyduje data stempla pocztowego. Zgłoszenia dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Instytucja pośredniczącą jest Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta, do której należy zwracać się z wszelkimi pytaniami dot. programu, prośbą o udostępnienie Listy Specjalistów, jak również z kompletnymi wnioskami o przyznanie stypendium.

Komisja Fulbrighta nie udziela informacji o procesie rekrutacji. Komisja rekomenduje kandydatów, zaś ostatecznej selekcji dokonuje Council for International Exchange of Scholars oraz U.S Department of State.
 

KONTAKT:
 

Anna Musiaka-Ostrowska
Program Officer| EducationUSA Advisor
Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta | Polish-U.S. Fulbright Commission
K.I. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa
+48 22 10 100 47 | anna.musiaka-ostrowska@fulbright.edu.pl