SGGW

23
października
2019

Wizyta delegacji KRASP w Kijowie

W dniach 16–17 października 2019 r. delegacja KRASP – wśród jej członków rektor SGGW prof. Wiesław Bielawski, wiceprzewodniczący KRASP – odwiedziła Kijów w ramach projektu pomocowego „Polsko-ukraińska współpraca instytucji przedstawicielskich reprezentujących rektorów na rzecz doskonalenia działania uczelni”. Projekt jest realizowany przez Politechnikę Warszawską przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, patronatem objęło go Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy.

16 października w Kijowskim Narodowym Uniwersytecie im. Tarasa Szewczenki w Kijowie (Ukraina) odbyło się polsko-ukraińskie seminarium rektorów „Rankingi w strategii rozwoju uczelni”. Towarzyszyła mu debata, w wyniku której delegacje KRASP i Związku Rektorów Uczelni Ukrainy przyjęły wspólne stanowisko zawierające wnioski i rekomendacje dotyczące rankingów w strategii uczelni i bazujące także na wynikach badań ankietowych przeprowadzonych w ramach projektu.

W seminarium wzięło udział około 50 uczestników: rektorów i prorektorów uczelni ukraińskich, delegacja KRASP, Yegor Stadny – wiceminister edukacji i nauki Ukrainy oraz Bartosz Cichocki – ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie oraz eksperci polscy, ukraińscy i międzynarodowi, w tym przedstawiciele Times Higher Education i Elsevier. Wiceprzewodniczący KRASP, rektor SGGW prof. W. Bielawski podkreślił podczas dyskusji m.in. dużą rolę rankingów dla współpracy międzynarodowej: „Do rankingów mamy wielopłaszczyznowe podejście, jesteśmy na etapie uświadamiania sobie, jak ważną rolę odgrywają one w działaniu uczelni. Przed nawiązaniem kontaktu z jakąś uczelnią, staramy się dowiedzieć, jakie miejsce zajmuje ona w zestawieniach najlepszych szkół wyższych”.

Stanowisko wspólne sygnowane przez lidera projektu prof. Jerzego Woźnickiego, prowadzącego debatę, kontrasygnowane przez przewodniczącego KRASP prof. Jana Szmidta i przewodniczącego ZRUU prof. Leonida Huberskiego przyjęte w języku polskim oraz w języku ukraińskim zostanie przedstawione odpowiednio Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce oraz Minister Edukacji i Nauki Ukrainy, a także rektorom uczelni członkowskich KRASP i ZRUU uczestniczących w Projekcie.

17 października delegacja KRASP spotkała się z minister edukacji i nauki Ukrainy Anną Novosad. Przedstawiono najważniejsze kierunki zmian w polskim systemie szkolnictwa wyższego oraz plany reform w systemie edukacji i nauki Ukrainy, podkreślając ważność polsko-ukraińskiej współpracy i wzajemnego dzielenia się doświadczeniami. Delegacja KRASP odwiedziła także Muzeum Narodowe „Memoriał Ofiar Wielkiego Głodu" w Kijowie.

Kolejna debata rektorów odbędzie się w 2020 r. w Polsce i zostanie poświęcona problematyce statutów ze szczególnym uwzględnieniem organów uczelni.

Rektor SGGW prof. W. Bielawski w trakcie wizyty na Ukrainie spotkał się również z władzami Wschodnioeuropejskiego Narodowego Uniwersytetu im. Lesi Ukrainki. Podczas spotkania podpisano Memorandum o Współpracy, na mocy którego możliwa będzie m.in. współpraca badawcza oraz wspólny udział w programach badawczych i edukacyjnych. W imieniu SGGW porozumienie podpisał rektor prof. W. Bielawski, w imieniu uniwersytetu ukraińskiego – rektor prof. Ihor Kotsan. 

dr Iryna Degtyarova, koordynator programowy projektu PW-MNiSW