Uczelnia

Senat Akademicki


​Porządek obrad Senatu Akademickiego – 29.03.2021 r.

Porządek obrad Senatu Akademickiego – 22.02.2021 r.

​Porządek obrad Senatu Akademickiego – 25.01.2021 r.
​Porządek obrad Senatu Akademickiego – 21.12.2020 r.

Porządek obrad Senatu Akademickiego – 30.11.2020 r.
Porządek obrad Senatu Akademickiego – 26.10.2020 r.
Porządek obrad Senatu Akademickiego – 28.09.2020 r.

Senat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Kadencja 2020-2024

Zadania Senatu SGGW

1. Senat jest organem kolegialnym SGGW.

2. Do zadań Senatu należy:

1) uchwalanie statutu oraz jego zmian;

2) uchwalanie regulaminu studiów;

3) uchwalanie regulaminów szkół doktorskich;

4) uchwalanie regulaminów i innych aktów normatywnych określonych w statucie i w ustawie;

5) uchwalanie strategii uczelni i zatwierdzanie sprawozdania z jej realizacji;

6) powoływanie i odwoływanie członków Rady Uczelni;

7) opiniowanie kandydatów na Rektora;

8) przeprowadzanie oceny funkcjonowania uczelni;

9) formułowanie rekomendacji dla Rady Uczelni i Rektora w zakresie wykonywanych przez nich zadań;

10) nadawanie stopnia doktora w dziedzinie na zasadach określonych w ustawie;

11) nadawanie tytułu doktora honoris causa;

12) nadawanie odznaki honorowej „Za Zasługi dla SGGW”;  

13) nadawanie innych godności honorowych, medali i odznaczeń, a w szczególności Medalu Instytutu Agronomicznego w Marymoncie;

14) ustalanie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia, studia podyplomowe i inne formy kształcenia;

15) ustalanie programów studiów i studiów podyplomowych;

16) ustalanie programów kształcenia w szkołach doktorskich;

17) określanie sposobu potwierdzania efektów uczenia się;

18) wskazywanie kandydatów do instytucji przedstawicielskich środowiska szkolnictwa wyższego i nauki;

19) wykonywanie zadań związanych z:

a) przypisywaniem poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych,

b) włączeniem do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych i innych form kształcenia – zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986 i 1475 oraz z 2018 r. poz. 650);

20) dbanie o wysoki poziom etyczny członków wspólnoty uczelni oraz wypowiadanie się w sprawach etyki zawodowej nauczycieli akademickich;

21) opiniowanie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk, oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych;

22) wyrażanie opinii w sprawie rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem akademickim zatrudnionym na podstawie mianowania w przypadku wystąpienia przyczyn innych niż wskazane w ustawie lub innych aktach prawa powszechnie obowiązującego;

23) określanie zasad i trybu kierowania pracowników, studentów i doktorantów SGGW za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych lub do pracy zawodowej;

24) ustalanie, z wyłączeniem dotacji celowych i podmiotowych, zasad rozdziału środków z budżetu państwa na poszczególne cele i zadania;

25) wydawanie opinii lub wyrażanie zgody na dokonanie czynności w innych sprawach, określonych w statucie;

26) tworzenie funduszy w SGGW;

27) zatwierdzanie planu rzeczowo-finansowego uczelni;

28) wyrażanie zgody na podjęcie działań zmierzających do wstąpienia SGGW do federacji;

29) wyrażanie zgody na wstąpienie SGGW do federacji;

30) zatwierdzanie statutu federacji, w której SGGW stanowi jednostkę uczestniczącą;

31) prowadzenie postępowań w sprawie nadania tytułu profesora w ramach danej dziedziny, wszczętych przed 1 maja 2019 r.;

32) wyrażanie opinii i zajmowanie stanowisk w sprawach wymagających wyrażenia takiej opinii lub stanowiska w imieniu społeczności akademickiej SGGW, jak też w sprawach przedstawionych przez Rektora albo członków Senatu w liczbie nie mniejszej niż 20% składu Senatu;

33) wykonywanie innych zadań określonych w statucie.

3. Uchwały Senatu podpisuje Rektor jako jego przewodniczący.

4. Na wniosek organów samorządu studenckiego lub samorządu doktorantów Senat wysłuchuje stanowiska studentów lub doktorantów w sprawach funkcjonowania uczelni, a w szczególności w 18 sprawach kształcenia w SGGW.