Uczelnia

Senat Akademicki


 

Porządek obrad Senatu Akademickiego – 26.10.2020 r.
Porządek obrad Senatu Akademickiego – 28.09.2020 r.

Senat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Kadencja 2020-2024

Porządek obrad Senatu Akademickiego – 13.07.2020 r.
Porządek obrad Senatu Akademickiego – 29.06.2020 r.
Porządek obrad Senatu Akademickiego – 19.06.2020 r.
Porządek obrad Senatu Akademickiego – 25.05.2020 r.
Porządek obrad Senatu Akademickiego – 24.04.2020 r.
Porządek obrad Senatu Akademickiego – 30.03.2020 r.
Porządek obrad Senatu Akademickiego – 24.02.2020 r.
Porządek obrad Senatu Akademickiego – 27.01.2020 r.

Porządek obrad Senatu Akademickiego – 16 grudnia 2019 r.
Porządek obrad Senatu Akademickiego – 25 listopada 2019 r.
Porządek obrad Senatu Akademickiego – 28 października 2019 r.
Porządek obrad Senatu Akademickiego – 23 września 2019 r.

Porządek obrad Senatu Akademickiego – 24 czerwca 2019 r.
Porządek obrad Senatu Akademickiego – 27 maja 2019 r.
Porządek obrad Senatu Akademickiego – 26 kwietnia 2019 r.

Porządek obrad Senatu Akademickiego – 25 marca 2019 r.
Porządek obrad Senatu Akademickiego – 25 lutego 2019 r.
Porządek obrad Senatu Akademickiego – 28 stycznia 2019 r.

Porządek obrad Senatu Akademickiego – 17 grudnia 2018 r.
Porządek obrad Senatu Akademickiego – 26 listopada 2018 r.
Porządek obrad Senatu Akademickiego – 29 października 2018 r.
Porządek obrad Senatu Akademickiego – 24 września 2018 r.

Tematyka posiedzeń Senatu Akademickiego SGGW w roku akademickim 2018/2019

Porządek obrad Senatu Akademickiego – 25 czerwca 2018 r.
Porządek obrad Senatu Akademickiego – 28 maja 2018 r.
Porządek obrad Senatu Akademickiego – 23 kwietnia 2018 r.
Porządek obrad Senatu Akademickiego – 26 marca 2018 r.
Porządek obrad Senatu Akademickiego – 26 lutego 2018 r.
Porządek obrad Senatu Akademickiego – 29 stycznia 2018 r.

Porządek obrad Senatu Akademickiego – 18 grudnia 2017 r.
Porządek obrad Senatu Akademickiego – 27 listopada 2017 r.
Porządek obrad Senatu Akademickiego – 30 października 2017 r.
Porządek obrad Senatu Akademickiego – 25 września 2017 r.

Tematyka posiedzeń Senatu Akademickiego SGGW w roku akademickim 2017/2018

Porządek obrad Senatu Akademickiego – 26 czerwca 2017 r.
Porządek obrad Senatu Akademickiego – 29 maja 2017 r.
Porządek obrad Senatu Akademickiego – 24 kwietnia 2017 r.
Porządek obrad Senatu Akademickiego – 27 maca 2017 r.
Porządek obrad Senatu Akademickiego – 27 lutego 2017 r.
Porządek obrad Senatu Akademickiego – 30 stycznia 2017 r.
Porządek obrad Senatu Akademickiego – 19 grudnia 2016 r.
Porządek obrad Senatu Akademickiego – 28 listopada 2016 r.
Porządek obrad Senatu Akademickiego – 24 października 2016 r.
Porządek obrad Senatu Akademickiego – 26 września 2016 r.

Tematyka posiedzeń Senatu Akademickiego SGGW w roku akademickim 2016/2017

Senat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Kadencja 2016/2017– 2019/2020


Porządek obrad Senatu Akademickiego – 27 czerwca 2016 r.
Porządek obrad Senatu Akademickiego – 25 kwietnia 2016 r.
Porządek obrad Senatu Akademickiego – 21 marca 2016 r.
Porządek obrad Senatu Akademickiego – 29 lutego 2016 r.
Porządek obrad Senatu Akademickiego – 25 styczeń 2016 r.
Porządek obrad Senatu Akademickiego – 21 grudzień 2015 r.
Porządek obrad Senatu Akademickiego – 26 października 2015 r.
Porządek obrad Senatu Akademickiego – 28 września 2015 r.

Tematyka posiedzeń Senatu Akademickiego SGGW w roku akademickim 2015/2016

Senat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Kadencja 2012/2013 – 2015/2016

Senat jest najwyższym organem kolegialnym SGGW. Przewodniczącym Senatu jest Rektor SGGW. Rektor, prorektorzy oraz dziekani wydziałów są członkami Senatu z racji piastowanych funkcji. Pozostali członkowie Senatu wybierani są na okres czteroletniej kadencji przez wszystkie grupy społeczności akademickiej. W jego skład wchodzą 52 osób.

Do kompetencji Senatu należy:
1.sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem SGGW i ustalanie głównych kierunków jej działania,
2.uchwalanie i zmiana Statutu oraz ustalanie jego wykładni,
3.ocena działalności SGGW, zatwierdzanie rocznych sprawozdań Rektora z jej działalności oraz ocena działalności Rektora,
4.ustalanie zasad działania uczelni oraz wytycznych dla rad wydziałów w zakresie wykonywania podstawowych zadań uczelni,
5.wyrażanie opinii społeczności akademickiej Uczelni oraz wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Rektora, radę wydziału albo członków Senatu, w liczbie nie mniejszej niż 20% składu Senatu,
6.dbałość o wysoki poziom etyczny pracowników, doktorantów i studentów SGGW oraz wypowiadanie się w sprawach etyki zawodowej nauczycieli akademickich,
7.nadawanie tytułu doktora honoris causa,
8.nadawanie odznaki honorowej „Za Zasługi dla SGGW”,
9.powoływanie uczelnianej komisji wyborczej i uchwalanie wszczęcia postępowania związanego z wyborem kolegialnych i jednoosobowych organów SGGW,
10.powoływanie, przekształcanie i znoszenie wydziałów i innych samodzielnych jednostek organizacyjnych SGGW,
11.ocena funkcjonowania administracji SGGW,
12.powoływanie stałych i doraźnych komisji senackich oraz określanie ich kompetencji i zadań,
13.rozpatrywanie i podejmowanie decyzji we wszystkich innych ważnych dla działania SGGW sprawach zastrzeżonych dla Senatu w przepisach Ustawy, Statutu lub przepisach odrębnych.

W zakresie działalności dydaktycznej i naukowej SGGW do kompetencji Senatu należy:
1.podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia filii, zamiejscowej jednostki organizacyjnej lub zamiejscowego ośrodka dydaktycznego,
2.tworzenie i znoszenie kierunków studiów na wniosek Rektora lub rad wydziałów,
3.ustalanie liczby prodziekanów poszczególnych wydziałów,
4.rozpatrywanie odwołań od decyzji rad wydziałów oraz uchylanie uchwał rad wydziałów sprzecznych z przepisami Ustawy, Statutu lub ważnym interesem SGGW,
5.uchwalanie regulaminu studiów, regulaminu studiów doktoranckich, regulaminu studiów podyplomowych oraz zasad przyjęć na studia i studia doktoranckie,
6.stwierdzanie zgodności regulaminu samorządu studentów i samorządu doktorantów ze Statutem SGGW,
7.ustalanie pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk, warunków jego obniżania oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych,
8.wyrażanie opinii w sprawie mianowania osób na stanowiska profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego,
9.określanie zasad i trybu kierowania pracowników i studentów SGGW za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych lub do pracy zawodowej,
10.wyrażanie zgody na zawarcie przez Rektora umowy o współpracy z podmiotem zagranicznym,
11.powoływanie na wniosek Rektora uczelnianej komisji rekrutacyjnej,
12.określanie, na wniosek rady wydziału, zasad i trybu przyjmowania na studia na tym wydziale.

W zakresie działalności finansowej SGGW do kompetencji Senatu należy:
1.ustalanie zasad rozdziału środków z budżetu państwa (poza dotacjami celowymi) na poszczególne cele oraz ustalanie zasad wykorzystywania przez SGGW środków przeznaczonych na prace badawcze,
2.ustalanie zasad kosztorysowania prac wykonywanych ze środków pozabudżetowych,
3.uchwalanie planu rzeczowo-finansowego uczelni,
4.zatwierdzanie sprawozdania finansowego uczelni zgodnie z przepisami o rachunkowości,
5.ustalanie zasad nabywania, zbywania i obciążania papierów wartościowych w zakresie nieuregulowanym w przepisach o finansach publicznych oraz o obrocie papierami wartościowymi,
6.wyrażanie, z zastrzeżeniem art. 90 ust. 4 Ustawy, zgody na:

  • nabycie, zbycie lub obciążenie mienia,
  • przystąpienie do spółki, spółdzielni lub innej organizacji gospodarczej oraz utworzenie spółki lub fundacji,
  • przyjęcie darowizny, zapisu lub spadku,
  • wyrażanie zgody na utworzenie akademickiego inkubatora przedsiębiorczości lub centrum transferu technologii w formie jednostki ogólnouczelnianej, fundacji lub spółki handlowej, prowadzących działalność usługową, szkoleniową lub naukową.

Uchwały Senatu w sprawach dotyczących działania SGGW i jej społeczności akademickiej są wiążące dla Rektora i innych organów SGGW, a także dla wszystkich członków społeczności akademickiej SGGW.

Porządek obrad Senatu Akademickiego – 22 czerwca 2015 r.
Porządek obrad Senatu Akademickiego – 25 maja 2015 r.
Porządek obrad Senatu Akademickiego – 27 kwietnia 2015 r.
Porządek obrad Senatu Akademickiego – 30 marca 2015 r.
Porządek obrad Senatu Akademickiego – 23 lutego 2015 r.
Porządek obrad Senatu Akademickiego – 26 stycznia 2015 r.
Porządek obrad Senatu Akademickiego – 15 grudnia 2014 r.
Porządek obrad Senatu Akademickiego – 24 listopada 2014 r.
Porządek obrad Senatu Akademickiego – 27 października 2014 r.
Porządek obrad Senatu Akademickiego – 22 września 2014 r. 

Tematyka posiedzeń Senatu Akademickiego SGGW w roku akademickim 2014/2015

Porządek obrad Senatu Akademickiego – 23 czerwca 2014 r.    
Porządek obrad Senatu Akademickiego – 26 maja 2014 r.  
Porządek obrad Senatu Akademickiego – 28 kwietnia 2014 r. 
Porządek obrad Senatu Akademickiego – 31 marca 2014 r.
Porządek obrad Senatu Akademickiego – 24 lutego 2014 r.   
Porządek obrad Senatu Akademickiego – 27 stycznia 2014 r.   
Porządek obrad Senatu Akademickiego – 16 grudnia 2013 r.  
Porządek obrad Senatu Akademickiego – 25 listopada 2013 r.
Porządek obrad Senatu Akademickiego – 28 października 2013 r. 
Porządek obrad Senatu Akademickiego – 23 września 2013 r. 

Tematyka posiedzeń Senatu Akademickiego SGGW w roku akademickim 2013/2014

Tematyka posiedzeń Senatu Akademickiego SGGW w roku akademickim 2012/2013
Porządek obrad Senatu Akademickiego – 24 czerwca 2013 r.
Porządek obrad Senatu Akademickiego – 27 maja 2013 r.
Porządek obrad Senatu Akademickiego – 22 kwietnia 2013 r.
Porządek obrad Senatu Akademickiego – 25 marca 2013 r.
Porządek obrad Senatu Akademickiego – 25 lutego 2013 r.
Porządek obrad Senatu Akademickiego – 28 stycznia 2013 r.
Porządek obrad Senatu Akademickiego – 17 grudnia 2012 r.
Porządek obrad Senatu Akademickiego – 26 listopada 2012 r.
Porządek obrad Senatu Akademickiego – 22 października 2012 r.
Porządek obrad Senatu Akademickiego – 24 września 2012 r.
Porządek obrad Senatu Akademickiego – 28 maja 2012 r.
Porządek obrad Senatu Akademickiego – 23 kwietnia 2012 r.
Porządek obrad Senatu Akademickiego – 27 lutego 2012 r.
Porządek obrad Senatu Akademickiego – 19 grudnia 2011 r.
Porządek obrad Senatu Akademickiego – 28 listopada 2011 r.
Porządek obrad Senatu Akademickiego – 24 października 2011 r.
Porządek obrad Senatu Akademickiego – 26 września 2011 r.

Senat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Kadencja 2012/2013 – 2015/2016

Tematyka posiedzeń Senatu Akademickiego SGGW w roku akademickim 2011/2012
Porządek obrad Senatu Akademickiego – 20 czerwca 2011 r.
Porządek obrad Senatu Akademickiego – 30 maja 2011 r.
Porządek obrad Senatu Akdemickiego – 18 kwietnia 2011 r.
Porządek obrad Senatu Akademickiego – 28 marca 2011 r.
Porządek obrad Senatu Akademickiego – 31 stycznia 2011 r.
Porządek obrad Senatu Akademickiego – 20 grudnia 2010 r.
Porządek obrad Senatu Akademickiego – 29 listopada 2010 r.
Porządek obrad Senatu Akademickiego – 25 października 2010 r.
Porządek obrad Senatu Akademickiego – 27 września 2010 r.
Porządek obrad Senatu Akademickiego – 21 czerwca 2010r.
Porządek obrad Senatu Akademickiego – 26 kwietnia 2010r.
Porządek obrad Senatu Akademickiego – 29 marca 2010r.
Porządek obrad Senatu Akademickiego – 22 lutego 2010r.
Porządek obrad Senatu Akademickiego – 25 stycznia 2010r.
Porządek obrad Senatu Akademickiego – 21 grudnia 2009r.
Porządek obrad Senatu Akademickiego – 30 listopada 2009r.

Tematyka posiedzeń Senatu Akademickiego SGGW w roku akademickim 2009/2010.

Senat jest najwyższym organem kolegialnym SGGW. Przewodniczącym Senatu jest Rektor SGGW. Rektor, prorektorzy oraz dziekani wydziałów są członkami Senatu z racji piastowanych funkcji. Pozostali członkowie Senatu wybierani są na okres czteroletniej kadencji przez wszystkie grupy społeczności akademickiej. W jego skład wchodzą 52 osób.

Senat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Kadencja 2012/2013 – 2015/2016

Skład Senatu kadencji 2008/2009 – 2011/2012 TUTAJ

Do kompetencji Senatu należy:
1.sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem SGGW i ustalanie głównych kierunków jej działania,
2.uchwalanie i zmiana Statutu oraz ustalanie jego wykładni,
3.ocena działalności SGGW, zatwierdzanie rocznych sprawozdań Rektora z jej działalności oraz ocena działalności Rektora,
4.ustalanie zasad działania uczelni oraz wytycznych dla rad wydziałów w zakresie wykonywania podstawowych zadań uczelni,
5.wyrażanie opinii społeczności akademickiej Uczelni oraz wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Rektora, radę wydziału albo członków Senatu, w liczbie nie mniejszej niż 20% składu Senatu,
6.dbałość o wysoki poziom etyczny pracowników, doktorantów i studentów SGGW oraz wypowiadanie się w sprawach etyki zawodowej nauczycieli akademickich,
7.nadawanie tytułu doktora honoris causa,
8.nadawanie odznaki honorowej „Za Zasługi dla SGGW”,
9.powoływanie uczelnianej komisji wyborczej i uchwalanie wszczęcia postępowania związanego z wyborem kolegialnych i jednoosobowych organów SGGW,
10.powoływanie, przekształcanie i znoszenie wydziałów i innych samodzielnych jednostek organizacyjnych SGGW,
11.ocena funkcjonowania administracji SGGW,
12.powoływanie stałych i doraźnych komisji senackich oraz określanie ich kompetencji i zadań,
13.rozpatrywanie i podejmowanie decyzji we wszystkich innych ważnych dla działania SGGW sprawach zastrzeżonych dla Senatu w przepisach Ustawy, Statutu lub przepisach odrębnych.
W zakresie działalności dydaktycznej i naukowej SGGW do kompetencji Senatu należy:
1.podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia filii, zamiejscowej jednostki organizacyjnej lub zamiejscowego ośrodka dydaktycznego,
2.tworzenie i znoszenie kierunków studiów na wniosek Rektora lub rad wydziałów,
3.ustalanie liczby prodziekanów poszczególnych wydziałów,
4.rozpatrywanie odwołań od decyzji rad wydziałów oraz uchylanie uchwał rad wydziałów sprzecznych z przepisami Ustawy, Statutu lub ważnym interesem SGGW,
5.uchwalanie regulaminu studiów, regulaminu studiów doktoranckich, regulaminu studiów podyplomowych oraz zasad przyjęć na studia i studia doktoranckie,
6.stwierdzanie zgodności regulaminu samorządu studentów i samorządu doktorantów ze Statutem SGGW,
7.ustalanie pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk, warunków jego obniżania oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych,
8.wyrażanie opinii w sprawie mianowania osób na stanowiska profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego,
9.określanie zasad i trybu kierowania pracowników i studentów SGGW za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych lub do pracy zawodowej,
10.wyrażanie zgody na zawarcie przez Rektora umowy o współpracy z podmiotem zagranicznym,
11.powoływanie na wniosek Rektora uczelnianej komisji rekrutacyjnej,
12.określanie, na wniosek rady wydziału, zasad i trybu przyjmowania na studia na tym wydziale.
W zakresie działalności finansowej SGGW do kompetencji Senatu należy:
1.ustalanie zasad rozdziału środków z budżetu państwa (poza dotacjami celowymi) na poszczególne cele oraz ustalanie zasad wykorzystywania przez SGGW środków przeznaczonych na prace badawcze,
2.ustalanie zasad kosztorysowania prac wykonywanych ze środków pozabudżetowych,
3.uchwalanie planu rzeczowo-finansowego uczelni,
4.zatwierdzanie sprawozdania finansowego uczelni zgodnie z przepisami o rachunkowości,
5.ustalanie zasad nabywania, zbywania i obciążania papierów wartościowych w zakresie nieuregulowanym w przepisach o finansach publicznych oraz o obrocie papierami wartościowymi,
6.wyrażanie, z zastrzeżeniem art. 90 ust. 4 Ustawy, zgody na:

  • nabycie, zbycie lub obciążenie mienia,
  • przystąpienie do spółki, spółdzielni lub innej organizacji gospodarczej oraz utworzenie spółki lub fundacji,
  • przyjęcie darowizny, zapisu lub spadku,
  • wyrażanie zgody na utworzenie akademickiego inkubatora przedsiębiorczości lub centrum transferu technologii w formie jednostki ogólnouczelnianej, fundacji lub spółki handlowej, prowadzących działalność usługową, szkoleniową lub naukową.

Uchwały Senatu w sprawach dotyczących działania SGGW i jej społeczności akademickiej są wiążące dla Rektora i innych organów SGGW, a także dla wszystkich członków społeczności akademickiej SGGW.