Uczelnia

Rektor


Rektor
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
prof. dr hab. Wiesław Bielawski

Prof. dr hab. Wiesław Bielawski – Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w kadencji 2016-2020, jest absolwentem Wydziału Rolniczego SGGW (1974), biochemikiem i enzymologiem.
W latach 1999-2002 i 2002-2005 był Prodziekanem, zaś w latach 2008-2012 i 2012-2016 Prorektorem.
Stopień doktora nauk przyrodniczych uzyskał w 1982 r. w Katedrze Biochemii na podstawie pracy zatytułowanej „Drogi asymilacji  prowadzące do powstania aminokwasów u siewek żyta”.
W 1992 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii – biochemii roślin na podstawie dorobku naukowego i rozprawy „Izoenzymy syntetazy glutaminowej z siewek pszenżyta na przykładzie odmiany Malno”.
Tytuł profesora nauk rolniczych otrzymał w 2002 r., a stanowisko profesora zwyczajnego w 2008 r.

Profesor W. Bielawski stworzył oryginalną szkołę naukową biochemii pszenżyta, a jego dorobek uznaje się za najbardziej wszechstronne kompendium (ze znanych z literatury) wiedzy biochemicznej z elementami fizjologii i cytologii dotyczące pszenżyta.
Był kierownikiem lub głównym wykonawcą 15 projektów naukowo-badawczych. Brał udział w realizacji międzynarodowych projektów badawczych m.in. Copernicus.
Uzyskane wyniki publikował w renomowanych czasopismach, indeksowanych przez JCR (z tzw. Listy Filadelfijskiej), jak Phytochemistry, Planta, Plant Physiology and Biochemistry, Journal of Plant Physiology, Amino Acids, Plant Growth Regulation.
Jego dorobek naukowy obejmuje 115 prac, w tym 61 opublikowanych w czasopismach z IF.
Był promotorem 11 zakończonych przewodów doktorskich, w tym 9 obronionych z wyróżnieniem.
Opracował 16 recenzji prac doktorskich, 4 habilitacyjnych, 3 recenzje dorobku naukowego i dydaktycznego w postępowaniu o nadanie tytułu, 10 recenzji dorobku na stanowisko profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego.

Odbył krajowe i zagraniczne staże naukowe, m.in. na Wydziale Biologii Uniwersytetu Carleton w Ottawie oraz w Federalnym Centrum Badań nad Zbożami i Ziemniakami w Detmolt (Niemcy).
Za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne został odznaczony m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką Honorową „Zasłużony dla Rolnictwa”. Otrzymał nagrodę Ministra Edukacji Narodowej i wiele nagród I stopnia JM Rektora SGGW.