Uczelnia

Prorektor do spraw współpracy międzynarodowej


Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej
dr hab. Marta Mendel

Marta Mendel urodziła się 29 października 1979 w Warszawie.

W 2005 r. ukończyła studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, uzyskując tytuł zawodowy lekarza weterynarii. Część studiów (2003-2004) odbyła na Uniwersytecie Medycyny Weterynaryjnej (Tierärztliche Hochschule) w Hanowerze, w Niemczech.

W 2005 roku rozpoczęła dalsze kształcenie w ramach studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW, które ukończyła w 2010 roku uzyskując stopień doktora nauk weterynaryjnych (na podstawie rozprawy doktorskiej “The effect of selected active compounds of common ivy (Hedera helix) on the motoric activity of rat isolated stomach strips”). Stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie weterynaria, w zakresie farmakologii i toksykologii, otrzymała w 2018 roku.

Pracę w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego rozpoczęła jako asystent w 2008 roku i kontynuuje jako adiunkt. W tym czasie pełniła funkcję dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej (2019-2020), opiekuna naukowego sekcji farmakologiczno-toksykologicznej Koła Naukowego Medyków Weterynaryjnych (od 2017), opiekuna roku (2014-2020). Od 2015 roku pełni funkcję eksperta Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, powołanego do oceny środków ochrony roślin w zakresie toksykologii ssaków, a od 2017 funkcję koordynatora GA networking group on Medicinal Plants and Natural Products in Animal Healthcare and Veterinary Medicine.

Zainteresowania naukowe dr hab. Marty Mendel skoncentrowane są wokół działań farmakologicznych roślin leczniczych oraz substancji czynnych pochodzenia roślinnego. Badania prowadzone przez dr hab. Martę Mendel bazują na wykorzystaniu alternatywnych metod i modeli eksperymentalnych in vitro / ex vivo, które umożliwiają ocenę oddziaływania ksenobiotyków na różne funkcje przewodu pokarmowego i wątroby. Innym intensywnie rozwijanym kierunkiem badań jest ocena toksycznego działania mykotoksyn.

Doświadczenie naukowe w ośrodkach zagranicznych zdobywała podczas krótkoterminowych staży w Freie Universität Berlin (2017) oraz TOXALIM – Research Centre in Food Toxicology, INRA - Instytut National de la Recherche Agronomique w Tuluzie (2019).

Jako kierownik lub główny wykonawca brała udział w realizacji badań naukowych finansowanych ze środków KBN, NCN, KNOW oraz ze środków własnych SGGW, w tym CIiTT. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych o sumarycznym IF > 63.

Była recenzentem publikacji naukowych w licznych czasopismach krajowych i zagranicznych, m. in. Chemosphere, Complementary Medicine Research, Central European Journal of Biology, Cytotechnology, Journal of Pharmacy and Pharmacology, Molecules, Pharmaceutical Biology, Phytotherapy Research, Toxicological and Environmental Chemistry.

Pełni rolę opiekuna naukowego pracy doktorskiej, była recenzentem w jednym przewodzie doktorskim, dwóch przewodach habilitacyjnych oraz jednym postępowaniu profesorskim w Republice Południowej Afryki (University of Pretoria).

Dr hab. Marta Mendel jest członkiem Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego od 2008 roku (sekretarzem od 2014), członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych (od 2019), członkiem Society for Medicinal Plant and Natural Product Research (od 2009), była członkiem Podkomisji Antydopingowej w Komisji Weterynaryjnej Polskiego Związku Jeździeckiego (2013-2019). Od 2020 roku jest również ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej w dyscyplinie weterynaria.

Za swoją działalność naukową i organizacyjną była odznaczana nagrodami JM Rektora SGGW (2011, 2019), nagrodą III stopnia Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych (2019) oraz wyróżniana przez konsorcjum Nor-Feed Veterinary Award (2016, 2017).

Znajomość języków obcych: angielski, niemiecki, portugalski, hiszpański.

Hobby i zainteresowania: podróże, kultura iberoamerykańska, popularyzacja nauki wśród najmłodszych.

Mężatka, dwoje dzieci. Ma trzy koty, psa i dwa szczury.