Uczelnia

Prorektor do spraw rozwoju


I Zastępca Rektora
Prorektor ds. Rozwoju

prof. dr hab. Kazimierz Tomala

Kazimierz Tomala urodził się 1 stycznia 1956 r. w Prusach k. Warki. Ukończył Technikum Ogrodnicze w Sochaczewie w 1975 r. Absolwent Wydziału Ogrodniczego SGGW (1980), doktor nauk rolniczych (1987), doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa – sadownictwa (1996), profesor nauk rolniczych (2001). Od 1 kwietnia 1982 r. do chwili obecnej pracuje jako nauczyciel akademicki na Wydziale Ogrodnictwa i Biotechnologii, obecnie na stanowisku profesora w Katedrze Sadownictwa i Ekonomiki Ogrodnictwa.

Odbył liczne staże naukowe, m.in.: 1984 r. – University of British Columbia and Research Station – Summerland, Kanada (stypendysta fundacji A.S. Dekabana), 1987–1989 – Michigan State University, USA, 1999 r. – Universidad de TALCA, Chile, 2001 r. – Jilin University, Chiny.

Od początku pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami jakości i zdolności przechowalniczej owoców, w tym: przyczynami zmienności składu mineralnego i zdolności przechowalniczej jabłek i gruszek, metodami wyznaczania dojrzałości zbiorczej, wzbogacaniem w wapń, skarlaniem wzrostu jabłoni, stosowaniem giberelin, przed- i pozbiorczym blokowaniem receptorów etylenu oraz przechowywaniem w warunkach KA i ULO, ostatnio także w dynamicznie kontrolowanej atmosferze. Tej tematyce poświęcony jest dorobek naukowy i upowszechnieniowy, obejmujący 517 opracowań, w tym: 79 prac twórczych, 84 rozdziały w monografiach, 106 komunikatów, 5 książek, 2 instrukcje wdrożeniowe, 234 prace popularnonaukowe, 7 ekspertyz. Ma na swoim koncie ponad 160 wykładów dla terenowej kadry inżynieryjno-technicznej oraz sadowników-praktyków, a także ponad 50 wywiadów radiowych i telewizyjnych. Kierownik sześciu projektów badawczych uzyskanych w ramach konkursów z KBN, pakietu w projekcie finansowanym z 5. Programu Ramowego Unii Europejskiej, trzech tematów zleconych przez podmioty zagraniczne i 14 tematów zleconych przez przedstawicielstwa podmiotów zagranicznych.

Uczestniczył w ponad 50 krajowych i międzynarodowych konferencjach, kongresach i sympozjach, w tym w Belgii, Chinach, Hiszpanii, Holandii, Japonii, Kanadzie, Nowej Zelandii, USA i Włoszech, gdzie konfrontował z innymi wyniki swoich badań. Wygłosił 5 referatów plenarnych na sympozjach międzynarodowych (jako Keynote Speaker), 9 referatów wprowadzających na konferencjach krajowych oraz 7-krotnie przewodniczył sesjom na międzynarodowych i krajowych konferencjach. Był zapraszany z wykładami do Chile (1999), Chin (2001), Rosji (2009), Czech (3-krotnie; 2003, 2010 i 2017 r.) i na Ukrainę (3-krotnie; 2000, 2014 i 2015 r.).

Prowadzi wykłady z sadownictwa, przechowalnictwa, podstaw produkcji ogrodniczej, towaroznawstwa ogrodniczego, regulowania wzrostu i dojrzewania, a także seminarium magisterskie z sadownictwa.

Pod jego kierunkiem wykonano 116 prac inżynierskich, 154 prace magisterskie, 12 doktorów zakończyło pomyślnie swoje przewody doktorskie, w tym jeden z Jemenu.

Wielokrotnie recenzował dla poszczególnych jednostek naukowych rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz dorobek w postępowaniu o nadanie tytułu profesora. Opracował 56 recenzji, w tym 9 recenzji rozpraw doktorskich, 29 recenzje lub opinie w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego, 16 – w  postępowaniu o nadanie tytułu lub zatrudnieniu na stanowisku profesora, 1 w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa, 1 o przyznanie uprawnień do doktoryzowania, 45 projektów badawczych oraz 62 artykuły naukowe.

Ważniejsze funkcje w SGGW: opiekun koła naukowego (1991–1994), prodziekan ds. studenckich na Wydziale Ogrodniczym (1994–1999), dziekan Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu (1999–2005), kierownik Katedry Sadownictwa (1997–1999, 2006–2016), członek Senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Wychowania (1996–1999), a także jej przewodniczący (2002–2005), członek Senackiej Komisji ds. Finansowych (2005–2008), członek Senackiej Komisji ds. Rozwoju Kadr Naukowych i Dydaktycznych (2008–2012), członek Rektorskiej Komisji ds. Przetargów (2005–2016), członek Rady Międzywydziałowego Studium Towaroznawstwa (2006–2012), rzecznik dyscyplinarny ds. nauczycieli akademickich (2012–2016), prorektor ds. dydaktyki (2016-2020).

Ważniejsze funkcje poza SGGW: członek Grupy Roboczej Ogrodnictwo, Zespołu Ekspertów Nauk Rolniczych MEN (1996–1998), członek wspierający Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych (1996–), członek Sekcji Ogrodnictwa KBN (P06C, 1997–2000), członek Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych (1990–), członek Kolegium Redakcyjnego Folia Horticulturae (2001–), członek Kolegium Redakcyjnego Acta Agrobotanica (2002–), członek Towarzystwa Botanicznego (2002–), przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa (obecnie Instytut Ogrodnictwa) w Skierniewicach (2003–), zastępca Przewodniczącego KNO PAN (2003–2006) oraz członek KNO PAN (2007–2015), członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (2004–), konsultant naukowy miesięcznika praktycznego sadownictwa SAD (2006–), członek Rady Naukowej Działu Ogrodnictwo czasopisma naukowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – Nauka Przyroda Technologie – (2007–), członek Sekcji III – Nauk Biologicznych, Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych – Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (2013–2016).

Współorganizował 4 międzynarodowe konferencje naukowe, 23 edycje Dnia Otwartego Sadu Doświadczalnego w Wilanowie (od 1997 r.) i 16 edycji Międzynarodowych Targów Agrotechniki Sadowniczej FruitPro (od 2005 r.). Zorganizował i wyposażył w nowoczesną aparaturę badawczą specjalistyczne laboratorium Fizjologii Owoców i Przechowalnictwa.

Za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne otrzymał liczne nagrody JM Rektora SGGW oraz został odznaczony Odznaką Honorową „Za Zasługi dla SGGW”, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Honorową „Zasłużony dla Rolnictwa” i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Hobby: uprawa storczyków, grzybobrania, filmy muzyczne i podróże.