Uczelnia

Prorektor do spraw rozwoju


Prorektor ds. Rozwoju
prof. dr hab. Kazimierz Banasik

Kazimierz Banasik pracuje w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego od 1975 r., od 2006 r. na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Inżynierii Wodnej Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska.  Urodził się w Wielkim Garcu w woj. pomorskim (d. woj. gdańskie). Studia ukończył na Wydziale Melioracji Wodnych SGGW w 1975 r. Jako pracownik tego wydziału w 1983 r. otrzymał stopień doktora nauk technicznych, w 1995 r. stopień doktora habilitowanego, a w 2002 r. uzyskał tytuł profesora nauk rolniczych.

Doświadczenia zawodowe zdobyte w kraju i za granicą:

 • 3-semestralny staż w Instytucie Zastosowań Matematyki i Statystyki SGGW (1977–1978),
 • 4-miesięczny staż w CBSiPBW „Hydroprojekt” w Warszawie (1986–1987),
 • 10-miesięczy urlop naukowy (staż badawczo-dydaktyczny) w Instytucie Inżynierii Rolniczej, University of Illinois at Urbana-Champaign (1997–1998),
 • 12 krótkookresowych staży (badawczych bądź badawczo-dydaktycznych) o łącznym czasie trwania około 18 miesięcy na politechnikach w Zurychu i Mediolanie oraz uniwersytetach w Berlinie, Kassel, Neubiberg, Exeter, Tokio oraz w Departamencie Rolnictwa USA (w okresie 1983–2003),
 • ponad 80 wystąpień seminaryjnych w zagranicznych ośrodkach naukowych oraz prezentacji wyników badań na międzynarodowych konferencjach naukowych.

Funkcje akademickie pełnione w Uczelni:

 • 1998–2005 – kierownik Pracowni Procesów Erozji i Sedymentacji,
 • 2001–2012 – kierownik Zakładu Inżynierii Rzecznej (d. Inżynierii Wodnej),
 • 1999–2002 – prodziekan Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska ds. nauki,
 • 2002–2008 – dziekan Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska,
 • 2008–2012 – Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy Międzynarodowej,
 • 2012–2016 – Pełnomocnik Rektora ds. Międzynarodowych Projektów Badawczych.

Problematyka badań:

 • monitorowanie i modelowanie procesu opad-odpływ w małych zlewniach rzecznych, powodzie i susze, hydrologiczne konsekwencje zmian klimatycznych,
 • erozja gleb, dynamika koryt rzecznych, zamulanie zbiorników wodnych,
 • zanieczyszczenia biogenami wód powierzchniowych obszarów rolniczych.

Dorobek naukowy i dydaktyczny:

 • współautorstwo trzech podręczników, czterech monografii i dwóch wzorów użytkowych,
 • ponad 180 publikacji, w tym 30 indeksowanych w bazie WoS,
 • kierowanie międzynarodowymi tematami badawczymi (w ramach Funduszu M. Skłodowskiej-Curie, British Council, COST, EEA, Kora-Net) oraz dydaktycznymi (w programach Tempus, Erasmus-Socrates) i krajowymi (w ramach MEN, KBN, NCBiR oraz instytucji gospodarki wodnej),
 • promotorstwo sześciu zakończonych prac doktorskich, dwóch doktoratów honoris causa.

Wykładane przedmioty:

 • hydrologia i gospodarowanie wodą, ocena zagrożeń powodziowych, erozja i sedymentacja, modelowanie procesów środowiskowych – na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska oraz na Wydziale Rolnictwa i Biologii,
 • “Hydrology and sedimentology of small catchments”, “Erosion and sedimentation” i „Urban hydrology and sedimentation – introduction to modelling” – dla studentów zagranicznych przebywających w SGGW w ramach programu Erasmus Plus.

Przynależność do organizacji zawodowych i naukowych:

 • Wiceprezydent ICCE-IAHS (Międzynarodowej Komisji Erozji Kontynentalnej – Międzynarodowej Asocjacji Badań Hydrologicznych; 2011–2015, 2015–2019).
 • Reprezentant Polski (członek Komitetu Zarządzającego) w Akcjach COST – Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych:

- C22 „Urban Flood Management” (2005–2009),
- ES0901 „European Procedures for Flood Frequency Estimation” (2009–2014), koordynator STSM (Krótkookresowych Misji Badawczych),
- CA15113 “Science and Management of Intermittent Rivers and Ephemeral Streams” (2015–2019).

 • Członek Komitetu Melioracji i Inżynierii Środowiska Wiejskiego PAN (2002–2015).
 • Wiceprzewodniczący (2011–2015) i członek Prezydium (2016 – nadal) Komitetu Inżynierii Środowiska PAN.
 • Członek Komitetu Gospodarki Wodnej PAN (od 2005 r.).
 • Członek Krajowej Rady Gospodarki Wodnej (w II, III i IV – obecnej kadencji).
 • Wiceprezes (2007–2012) i prezes (2013 – nadal) Stowarzyszenia Hydrologów Polskich.