Uczelnia

Prorektor do spraw nauki


I Zastępca Rektora

Prorektor ds. Nauki
prof. dr hab. Marian Binek

Marian Binek urodził się 6 sierpnia 1951 r. w Pińczowie. Studia ukończył w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Weterynaryjnym, gdzie w 1976 r. uzyskał tytuł lekarza weterynarii. Stopień naukowy doktora nauk weterynaryjnych uzyskał w 1981 r., a stopień doktora habilitowanego w 1991 r. Tytuł naukowy profesora nauk weterynaryjnych został mu nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 21 lutego 2005 r. W 2008 r. został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego w SGGW.

Pracę zawodową rozpoczął w 1976 r. w Zakładzie Bakteriologii Instytutu Chorób Zakaźnych i Inwazyjnych macierzystego Wydziału i kontynuuje ją do chwili obecnej. Od 1997 do 2012 r. pełnił funkcję kierownika Zakładu Bakteriologii i Biologii Molekularnej. W latach 2000–2001 był kierownikiem Katedry Mikrobiologii, Parazytologii i Chorób Zakaźnych, a od 2002 r. przez dwie kadencje prodziekanem ds. nauki i współpracy z zagranicą. W kadencjach 2008–2012 i 2012–2016 pełnił funkcję dziekana. Kierował również studium doktoranckim pt. „Choroby zakaźne, mikrobiologia i parazytologia” (edycje 2000–2004 i 2001–2005). W latach 1999–2002 był pełnomocnikiem dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej ds. rozbudowy Wydziału na Ursynowie. Jest członkiem Senatu Akademickiego, przewodniczącym Senackiej Komisji ds. Struktury i Statutu, członkiem Komisji ds. Finansowych, przewodniczącym Koleżeńskiego Sadu Honorowego. Bierze udział w pracach komisji rektorskich: ds. Gospodarczych i Inwestycji oraz ds. Rozwoju Uczelni.

Odbył wiele staży naukowych w kraju i za granicą, m.in. w: Państwowym Zakładzie Higieny w Warszawie, Akademii Medycznej w Białymstoku, Akademii Medycznej w Poznaniu, Akademii Medycznej w Gdańsku, Wojskowym Ośrodku Naukowo-Badawczym Służby Weterynaryjnej w Puławach, Instytucie Mikrobiologii, Tierärztliche Hochschule w Hanowerze w Niemczech (1983), Zakładzie Mikrobiologii i Immunologii Temple University School of Medicine w Filadelfii w USA (1987–1989). Prowadził szkolenie w zakresie weterynaryjnej diagnostyki mikrobiologicznej w weterynaryjnej stacji diagnostycznej w Ngaundere w Kamerunie (1984) oraz w Narodowym Centrum Rozwoju Rolnictwa koło Hawany na Kubie (1986).

Dorobek naukowy prof. dr. hab. Mariana Binka obejmuje ponad 200 pozycji, w tym ponad 100 oryginalnych prac twórczych, które ukazały się drukiem w uznawanych czasopismach zagranicznych i krajowych periodykach naukowych indeksowanych przez JSI. W pracy badawczej koncentruje się na poznaniu mechanizmów chorobotwórczości bakterii jelitowych i patogenezy wywoływanych przez nie chorób, rozwoju mikroflory jelitowej u zwierząt i możliwościach sterowania tymi procesami, a także na rozwoju laboratoryjnych metod diagnostycznych zakaźnych chorób zwierząt. Wypromował 8 doktorów nauk weterynaryjnych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne w formie wykładów i ćwiczeń z mikrobiologii na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej, w tym na studiach anglojęzycznych dla cudzoziemców oraz na Wydziale Nauk o Zwierzętach. Jest współredaktorem i autorem skryptów i recenzowanego 2-tomowego podręcznika akademickiego pt. „Zarys klinicznej bakteriologii weterynaryjnej” (Wydawnictwo SGGW 2004) oraz autorem rozdziałów w podręczniku „Mikrobiologia lekarska” pod redakcją Piotra B. Heczko, Marty Wróblewskiej i Agaty Pietrzyk (PZWL 2014). Od 2000 r. z wyboru jest członkiem Komitetu Mikrobiologii PAN, a od 2003 r. wybrany również do Komitetu Nauk Weterynaryjnych PAN. W 2004 r. powierzono mu, z wyboru, funkcję wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów (PTM), a w 2009 r. wiceprezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych. W 2013 r. został prezesem tego Towarzystwa. W 2004 r. został powołany przez Polskie Centrum Akredytacji jako audytor techniczny w procesie akredytacji laboratoriów badawczych. W 2014 r. został wybrany na członka ExCom-u, European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE), reprezentującego 7. grupę regionalną (Czechy, Chorwacja, Polska, Słowacja, Słowenia, Wegry). Był wyróżniany wieloma nagrodami Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki, JM Rektora SGGW, a także odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, odznaką „Zasłużony dla Rolnictwa” oraz Odznaką Honorową „Za Zasługi dla SGGW”. Żonaty, ma dwoje dorosłych dzieci, absolwentów SGGW, a także wnuka Ignacego.