Uczelnia

Prorektor do spraw nauki


Prorektor ds. Nauki
prof. dr hab. inż. Tomasz Okruszko

 

Tomasz Okruszko urodził się 18 marca 1961 r. w Warszawie.

W 1992 r. uzyskał tytuł doktora inżyniera na Politechnice Warszawskiej, a w roku 2005 stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych. W 2016 r. uzyskał tytuł profesora w dziedzinie nauk technicznych.

Doświadczenie naukowe w ośrodkach zagranicznych zdobywał podczas staży naukowych m.in.: w latach 1991-1992 w Free University Brussels oraz podczas 28 wyjazdów do ośrodków naukowych w Europie, USA, Ameryce Południowej, Afryce i Australii.

Zainteresowania naukowe prof. dr. hab. inż. Tomasza Okruszko koncentrują się wokół zagadnień hydrologii i gospodarki wodnej. Zagadnienia hydrologiczne dotyczą głównie roli czynnika wodnego w ochronie lub restytucji mokradeł, natomiast w gospodarce wodnej bada możliwość wykorzystania modeli hydrologicznych w planowaniu wodno-gospodarczym.

Jest autorem lub współautorem ponad 150 prac naukowych, w tym 57 indeksowanych w bazie Web of Science. Był członkiem międzynarodowego zespołu, który, w oparciu o badania prowadzone przez 8 lat w Europie i Azji, wyjaśnił w artykule w Nature (2013) przyczyny spadku bogactwa gatunkowego w wyniku zmian trofii ekosystemów, wskazując na rolę przystosowania roślin do niedoboru fosforu. Wraz z gleboznawcami i fitosocjologami stworzył spójną i uznaną przez praktyków metodykę postępowania ze zdegradowanymi mokradłami. Zaproponowana metoda restytucji jest wdrażana na dużych obszarach w trzech parkach narodowych (Biebrzańskim, Kampinoskim i „Ujście Warty”).

Był promotorem 7 prac doktorskich, w tym 2 bronionych w ośrodkach zagranicznych, a 3 wyróżnionych. Jest członkiem międzynarodowej komisji doktorskiej w 6 zakończonych i 2 otwartych przewodach doktorskich (Holandia, Francja, Belgia, Austria, Litwa). Był także promotorem w przewodzie doktoratu „honoris causa” w SGGW. Od 2006 r. jest profesorem wizytującym na Wydziale Biologii Uniwersytetu w Antwerpii.

Jest przewodniczącym Regionu Europy Środkowo-Wschodniej Global Water Partnership - organizacji pozarządowej o zasięgu globalnym wdrażającej zintegrowane gospodarowanie zasobami wodnymi oraz członkiem komitetów redakcyjnych Hydrological Sciences Journal i Ecohydrology and Hydrobiology. Przewodniczy Komitetowi Gospodarki Wodnej PAN. Jest członkiem Zespołu Doradczego przy Prezesie PAN w sprawie kryzysu klimatycznego. Zasiadał w radach naukowych czterech parków narodowych (Biebrzańskiego, Narwiańskiego, Słowińskiego oraz Kampinoskiego). W BPN był przewodniczącym Rady (dwie kadencje). Pełnił lub pełni obowiązki członka rad naukowych IGF PAN i IMGiW PiB.

Realizuje aktywną działalność projektową - w 3 projektach ramowych UE jako lider zespołu polskiego, w 8 grantach NCN (KBN) jako kierownik lub główny wykonawca, w 3 projektach Norweskiego Mechanizmu Finansowego jako koordynator lub kierownik zespołu. Obecnie jako lider lub kierownik zespołu realizuje projekty: LIFE, INTERREG, BONUS i OPUS.

Za swoją działalność naukową był wielokrotnie nagradzany m.in.: Nagrodą II stopnia Ministra Nauki za rozprawę habilitacyjną „Kryteria hydrologiczne w ochronie mokradeł”. Otrzymał trzynaście nagród JM Rektora SGGW za działalność naukową i organizacyjną. Wystąpił na 28 konferencjach lub seminariach międzynarodowych, z których osiem miało charakter „invited lecture” lub „keynote”.

Znajomość języków obcych: angielski, niemiecki, rosyjski.

Żonaty z Anną Okruszko, lekarzem mikrochirurgiem, rodzice czwórki dzieci.