Uczelnia

Prorektor do spraw dydaktyki


Prorektor ds. Dydaktyki
prof. dr hab. Jarosław Gołębiewski

Prof. dr hab. Jarosław Gołębiewski jest zatrudniony w SGGW w Warszawie od 1990 r. Dyplom magistra uzyskał w 1988 r., stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych - w 1999 r., stopień doktora habilitowanego - w 2011 r. Tytuł profesorski uzyskał w 2020 r.  W badaniach naukowych koncentruje się na problematyce rynku żywnościowego w Polsce z uwzględnieniem zmian zachodzących na rynkach zagranicznych, w tym szczególne w krajach UE.

Autor ponad 120 prac naukowych. Promotor w dwóch zakończonych przewodach doktorskich oraz ponad 270 prac licencjackich i magisterskich. Recenzent 4 prac doktorskich oraz 3 postępowań habilitacyjnych. Prowadzi wykłady na studiach magisterskich, doktoranckich i podyplomowych. Pełnił funkcję dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW (2012-2016, 2016-2019) oraz prodziekana Wydziału ds. Studiów Niestacjonarnych i Rozwoju (dwie kadencje 2005-2012); kierował w latach 2004-2012 Studiami Podyplomowymi „Opracowywanie i Zarządzanie Projektami UE”, kierownik i uczestnik licznych projektów badawczych i dydaktycznych realizowanych w SGGW. W latach 2019-2020 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Ekonomii i Finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Członek Rad Programowych i Komitetów Redakcyjnych czasopism naukowych: Turystyka i Rozwój Regionalny, Annals of Marketing Management & Economics, Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Członek krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń naukowych (Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Europejskie Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych,  Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu). W 2016 r. powołany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na członka Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach. W 2017 r. powołany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na członka Rady Naukowej Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowego Instytutu Badawczego.

Za działalność naukową i organizacyjną wielokrotnie nagradzany: medalem „Za zasługi dla Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”, medalem „Za zasługi dla Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie”, medalem „For merits to the Faculty of Economics of the NULES of Ukraine”, nagrodami indywidualnymi JM Rektora SGGW w Warszawie za działalność organizacyjną i naukową, nagrodą zespołową I stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe.

Autor opracowań i opinii dla sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Rolnictwa oraz Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego. Aktywnie współpracuje z ośrodkami doradztwa rolniczego i przedsiębiorstwami sektora rolnego. Organizator i współorganizator konferencji, seminariów i warsztatów dla przedsiębiorców, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz nauczycieli szkół średnich.