Uczelnia

Władze


Pałac RektorskiNajwyższym ciałem ustawodawczym i opiniodawczym Uczelni jest Senat Akademicki. Rektor, prorektorzy oraz dziekani wydziałów są członkami Senatu z racji piastowanych funkcji. Pozostali jego członkowie wybierani są na okres czteroletniej kadencji przez wszystkie grupy społeczności akademickiej. Przewodniczącym Senatu jest Rektor.

Najważniejszym wewnętrznym aktem prawnym regulującym zasady funkcjonowania Uczelni jest Statut Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Uchwała Nr 84 - 2018/2019 Senatu SGGW z 27 maja 2019 w sprawie przyjęcia Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

SGGW stosuje także zasady Kodeksu Dobre praktyki w szkołach wyższych opracowanego przez Fundacje Rektorów Polskich i uchwalonego przez Konferencje Rektorów Akademickich Szkół Polskich (26 kwietnia 2007)

Władze akademickie Uczelni wybierane są przez kolegium elektorów. Ich kadencja trwa 4 lata i może być przedłużona o kolejne cztery lata.

Na czele Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego stoi REKTOR, jego pracę wspomagają PROREKTORZY:
do spraw ROZWOJU
do spraw NAUKI
do spraw DYDAKTYKI
do spraw WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

Senat ze swego grona wyłania Komisje (kolegialne ciała opiniotwórcze i doradcze), które bezpośrednio współpracują z władzami SGGW.

Administracją Uczelni kieruje KANCLERZ. Do jego kompetencji należy m.in. zarządzanie zasobami finansowymi i materialnymi Uczelni, nadzór nad inwestycjami i stanem technicznym obiektów, a także kierowanie personelem administracyjnym Szkoły.