Zgłoszenia i rezerwacje wydarzeń, zawierające niżej wymienione informacje, należy nadsyłać nie później niż na 7 dni (dotyczy wypoczynku indywidualnego) i nie później niż na 14 dni (dotyczy wypoczynku grupowego i pozostałych usług) przed planowanym przyjazdem lub terminem korzystania z usługi: telefonicznie pod numerem telefonu 0 512 168 531, osobiście w Ośrodku lub mailowo na adres e-mail: kociszew@sggw.pl. Rezerwację należy potwierdzić wpłatą zadatku w wysokości minimum 20% przewidywanej wartości usługi. Rezerwację uznaje się za potwierdzoną w momencie wpływu zadatku na konto SGGW. Wpłat należy dokonywać na konto SGGW nr: 52 1240 6003 1111 0000 4942 8120. Dla jednostek SGGW przy rezerwacji Ośrodka na cele wydarzeń organizowanych przez te jednostki zadatek nie jest wymagany.

Rezerwacji pobytu gości specjalnych SGGW dokonują Kierownicy jednostek SGGW
ze wskazaniem sposobu płatności (konto kosztowe lub wpłata osobista).

Przy rezerwacji należy podać:

  • Imię i nazwisko bądź nazwę organizatora wydarzenia lub osoby dokonującej rezerwacji;
  • Nazwa jednostki organizacyjnej SGGW (jeśli dotyczy);
  • Dane kontaktowe;
  • Adres, NIP - dane do faktury (nie dotyczy jednostek organizacyjnych SGGW);
  • Termin i rodzaj usługi lub wydarzenia;
  • Źródło finansowania (dotyczy jednostek organizacyjnych SGGW - konto kosztowe);
  • Liczba osób.

Kontakt oraz dane adresowe:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Kociszewie

Kociszew 1E, 05-600 Kociszew

telefon: 0 48 664 50 19, 512 168 531

telefon portiernia: 607 770 302

e-mail: kociszew@sggw.pl