W związku z wejściem w życie znowelizowanych przepisów dotyczących badań uczniów, którzy w trakcie nauki będą ubiegać się o uprawnienia do kierowania pojazdami wyjaśniamy:

1. Zgodnie z art. 75 ust 2a Ustawy z dnia 11 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341, 622, 1287) – badania lekarskie dla kandydata lub ucznia szkoły ponadpodstawowej (art. 75 ust 1 pkt 7 ww. ustawy)  oraz  dla kandydata na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego (art. 75 ust 1 pkt 8 ww. ustawy), dla których w prowadzonym kształceniu podstawa programowa przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub uzyskania kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy – orzeczenie lekarskie, o którym mowa w  rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 29 sierpnia 2019, poz. 1659) winno być wydawane przez lekarza posiadającego  następujące uprawnienia:

a) do przeprowadzania badań profilaktycznych (pieczęć lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych – tzw. pełne uprawnienia);

b) do badań kierowców – pieczęć lekarza uprawnionego do badań kierowców.

Na orzeczeniu winny zatem być 2 pieczęci lekarskie.

2. Uczniom klas II lub III szkół, którzy otrzymali zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia przed wejściem w życie nowych przepisów a dla których w prowadzonym kształceniu podstawa programowa przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub uzyskania kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy – szkoła powinna wydać kolejne skierowanie na badanie, z podstawą prawną – Ustawa o kierujących pojazdami, w celu otrzymania orzeczenia o braku bądź istnieniu przeciwwskazań do kierowania pojazdami. Dotyczy to również uczniów klas I badanych przed wejściem w życie w/w przepisów.

Orzeczenie również wydaje lekarz, który również posiada „podwójne’ uprawnienia:

a) do przeprowadzania badań profilaktycznych (pieczęć lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych – tzw. pełne uprawnienia);

b) do badań kierowców – pieczęć lekarza uprawnionego do badań kierowców.

Orzeczenie to zachowuje ważność niezależnie w jakiej placówce służby zdrowia zostało wydane.