Centrum Informatyczne

Centrum Informatyczne jest jednostką organizacyjną SGGW odpowiedzialną za dostarczanie i utrzymanie usług informatycznych celem efektywnej, racjonalnej i ekonomicznej realizacji zadań przez jednostki organizacyjne Uczelni. Wraz z pozostałymi jednostkami organizacyjnymi SGGW oraz instytucjami zewnętrznymi tworzymy rozwiązania informatyczne dla naszego środowiska akademickiego.
Jednostką kieruje Dyrektor mgr inż. Rafał Bednarczyk.
 

Centrum Informatyczne realizuje zadania w ramach struktury organizacyjnej zbudowanej w oparciu
o trzy działy, którymi kierują:

 • Dział Infrastruktury Informatycznej - Kierownik mgr inż. Piotr Gawin,
 • Dział Utrzymania i Rozwoju Oprogramowania - Kierownik mgr inż. Tomasz Śmiałowski,
 • Dział Wsparcia i Organizacji - Kierownik mgr Piotr Król.
   

Do najważniejszych zadań Centrum Informatycznego należy między innymi:

 • zarządzanie strategią usług informatycznych, zamówieniami na usługi i dostawy informatyczne, procesem wsparcia użytkowników usług informatycznych, architekturą usług informatycznych w domenie danych, aplikacji i infrastruktury, centralną infrastrukturą teleinformatyczną, oprogramowaniem komputerowym w Uczelni, Ogólnouczelnianą Siecią Komputerową we wszystkich lokalizacjach Uczelni,
 • usuwanie bieżących problemów informatycznych w Uczelni, 
 • koordynowanie dostarczania, wdrażania, rozwoju i utrzymania usług informatycznych,
 • projektowanie i implementowanie usług informatycznych,
 • współpracowanie przy analizowaniu, projektowaniu, budowie, testowaniu, wdrażaniu oraz wsparciu usług i systemów informatycznych w Uczelni,
 • rozpoznawanie, inwentaryzowanie i klasyfikowanie potrzeb informatycznych w jednostkach organizacyjnych Uczelni,
 • określanie kierunków rozwoju technologicznego IT w SGGW.


Więcej informacji dotyczących Centrum znajduje się na intranetowej stronie Centrum Informatycznego. Strona dostępna jest wyłącznie na terenie kampusu, za pośrednictwem OSK SGGW.


Kontakt

Centrum Informatyczne SGGW w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
budynek nr 1

Sekretariat (pokój nr 19):
e-mail: ci@sggw.pl
tel.: +48 22 59 355 40
fax.: +48 22 59 355 41

Pomoc Informatyczna (pokój nr 1):
Pomoc SGGW - system na etapie pierwszej fazy wdrożenia dostępny jest tylko dla pracowników Administracji Uczelni i Pionu Technicznego.
e-mail: pomoc_ci@sggw.pl
tel.: 22 59 355 50

Zamówienia publiczne IT (pokój nr 11):
tel.: 22 59 355 62