Uczelnia

Strategia uczelni do 2020 roku


Misja i wartości SGGW

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego jest nowoczesnym uniwersytetem przyrodniczym, sięgającym swoimi korzeniami do powołanego w 1816 r. Instytutu Agronomicznego w Marymoncie. Instytut ten, powołany z inicjatywy wybitnych polityków i działaczy gospodarczych, m.in. Stanisława Staszica, w swoich założeniach prowadził nie tylko kształcenie i badania, ale również upowszechniał wiedzę. W sposób znaczący przyczynił się do rozwoju gospodarczego i intelektualnego XIX-wiecznej Polski.

Hołdując tradycji, nasza Uczelnia prowadzi badania naukowe zarówno w szeroko rozumianym zakresie nauk przyrodniczych, jak również w naukach ekonomicznych, humanistycznych i technicznych. SGGW zabiega o poszerzanie badań naukowych oraz aktualizację programów studiów. Uczelnia upowszechniania osiągnięcia nauki. Wychodząc naprzeciw społecznemu zapotrzebowaniu, SGGW prowadzi różne formy kształcenia ustawicznego, w tym studia podyplomowe. Uczelnia przywiązuje dużą wagę do współpracy z zagranicą poprzez wspólne badania i kształcenie, upatrując swoją szczególną rolę we współpracy z krajami Unii Europejskiej oraz Europy Wschodniej. Działając na poziomie zarówno lokalnym, jak i globalnym, SGGW w szczególny sposób dba o jakość kształcenia, a tym samym o wysoki poziom absolwentów.

Uczelnia traktuje człowieka jako największe swoje bogactwo i dba o dobre relacje międzyludzkie i rozwój intelektualny. Jest otwarta na potrzeby Warszawy, Mazowsza i całego kraju w badaniach kształceniu i różnych formach doradztwa. SGGW wychowując studentów dąży do ukształtowania otwartego światopoglądu, tolerancji, patriotyzmu, uczciwości, rzetelności naukowej, szacunku dla wszystkich ludzi.

Pamiętając o swoich korzeniach i jednocześnie przygotowując się do wyzwań przyszłości, uczelnia deklaruje wypełnianie następującej misji:

Misją Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego jest służenie rozwojowi gospodarczemu i intelektualnemu polskiego społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich, gospodarki żywnościowej i szeroko rozumianego środowiska naturalnego. Stawiamy sobie za cel prowadzenie na najwyższym poziomie badań naukowych i kształcenia oraz działalności wdrożeniowej.

Podstawą tożsamości i sukcesów naszej Uczelni są wartości takie jak: profesjonalizm, dbałość o jakość, pracowitość oraz innowacyjność.

Strategia uczelni do 2020 roku