Uczelnia

Sekcja Socjalna


Cel działania Sekcji Socjalnej

 Sekcja Socjalna jest jednostką organizacyjną Uczelni, która prowadzi czynności związane z kompleksową obsługą działalności Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w tym również obsługę administracyjną Rektorskiej Komisji ds. Socjalnych. Obsługa prowadzona przez Sekcję Socjalną obejmuje zadania związane z przyznawaniem świadczeń z Funduszu, w tym pomocy finansowej (w formie bezzwrotnej oraz pożyczki),  organizowaniem wypoczynku letniego i zimowego w kraju i za granicą dla dzieci, wyjazdów pracowników oraz emerytów i rencistów do ośrodków Uczelni (Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy „Marymont”, Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy w Kociszewie), dofinansowaniem wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie pracowników – tzw. „wczasy pod gruszą”, zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz działalności kulturowo-oświatowej, paczek dla dzieci pracowników a także organizowaniem imprez społeczno-kulturalnych dla emerytów i rencistów.

 

Działalność socjalna w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawskie prowadzona jest zgodnie z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, wprowadzonego Zarządzeniem  Nr 6 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 09 luty 2016 r.  (z póżn. zm.).

Akty prawne regulujące zagadnienie związane z działalnością socjalną 

Działalność socjalna organizowana przez pracodawców w zakładach pracy jest regulowana ustawami:

 • Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Związkach Zawodowych
 • ustawą z dnia 4 marca 1994 o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych

i stanowi ona integralną część polityki społecznej państwa w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa socjalnego pracowników oraz emerytów i rencistów. Powyższe akty prawne określają ogólne normy dotyczące Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych t.j.: źródło finansowania, sposób dokonywania rozliczeń,  warunki i zasady przyznawania ulg oraz świadczeń osobom uprawnionym.

Zgodnie z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (art. 8 ust. 1) oraz Regulaminem przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnione są od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.

Informacje ogólne o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych

Świadczenie socjalne nie jest świadczeniem należnym, lecz uznaniowym, przyznawanym wyłącznie osobom spełniającym kryteria określone w ustawie o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych i Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Osobami uprawnionymi do korzystania ze świadczeń socjalnych w Uczelni są pracownicy, emeryci i renciści SGGW, członkowie ich rodzin - dzieci do lat 18, a jeżeli kształcą się w szkole do ukończenia 25 roku życia (ksero legitymacji szkolnej). Urodzenia dziecka (pokrycie kosztów wyprawki - ksero aktu urodzenia) członków rodzin po zmarłych pracownikach, emerytach i rencistach SGGW, jeżeli pokryli koszty pogrzebu okazując odpowiednie dokumenty, byli na ich wyłącznym utrzymaniu.

Podstawą przyznawania świadczeń socjalnych finansowanych z Funduszu jest wniosek osoby uprawnionej wraz z wymaganą dokumentacją określona w Regulaminie oraz określonym przychodem przypadającym na osobę w gospodarstwie domowym w roku 2018.

Wnioski o świadczenia socjalne winny być składane w Sekcji Socjalnej na odpowiednich drukach stanowiących załączniki do Regulaminu. Wszystkie druki powinny zawierać wymagane załączniki  i być poprawnie wypełnione.

DRUKI NIEKOMPLETNE LUB Z BRAKUJĄCYMI  ZAŁĄCZNIKAMI NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE!

Świadczenia socjalne w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 • dofinansowanie zajęć sportowo- rekreacyjnych oraz imprez kulturalnych,
 • dofinansowanie pobytu w ośrodkach wypoczynkowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy „Marymont”, Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy w Kociszewie),
 • dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • paczki dla dzieci pracowników
 • pomoc finansowa dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, materialnej i zdrowotnej oraz w związku z urodzeniem dziecka,
 • pomoc finansowa dla osób dotkniętych zdarzeniami losowymi,
 • pożyczki na remont mieszkania, zakup i wykup mieszkań oraz budowę domu

Wszystkie wnioski o świadczenia socjalne opiniowane są przez Komisję ds.  socjalnych (w skład Komisji wchodzą delegowani przedstawiciele działających w Uczelni organizacji związków zawodowych).

Kwoty wolne od podatku dochodowego:

 • zapomogi
 • świadczenia (pieniężne i rzeczowe) otrzymywane przez emerytów i rencistów do wysokości nie przekraczającej  w roku podatkowym kwoty 3000 zł
 • wartość świadczeń pieniężnych i rzeczowych otrzymanych przez pracownika, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł.

Ważne informacje

Wnioski o dofinansowanie wypoczynku dla pracowników, dzieci, emerytów i rencistów składane są w Sekcji Socjalnej w dwóch terminach do:

 • 31maja – dla wniosków dotyczących wypoczynku zimowego
 • 31 października  - dla wniosków dotyczących wypoczynku letniego

Dofinansowanie do wydatków na imprezy kulturalne przysługuje 1 raz w roku. Musi być złożone do:

 • 30 listopada

ZŁOŻENIE NIEPRAWIDŁOWO WYPEŁNIONEGO WNIOSKU ORAZ NIEKOMPLETNEGO RÓWNOZNACZNE JEST Z REZYGNACJĄ Z UBIEGANIA SIĘ O WŁAŚCIWE ŚWIADCZENIE

Skład Osobowy Sekcji Socjalnej:

Kierownik

mgr inż. Barbara Zakrzewska

 

Specjalista

Joanna Brodalka

Specjalista

Ewa Kucharska

Specjalista

mgr Agnieszka Telecka

Specjalista

mgr Dorota Tęcza-Dziemdziela

 

Godziny przyjęć interesantów (pracowników): od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 14:00

Pracownicy emerytowani przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00

 

REGULAMIN <<plik do pobrania>>

ZAŁĄCZNIK:

Wniosek o dofinansowanie wypoczynku organizowanego we własnym zakresie-tzw wczasy pod gruszą

Wniosek o dofinansowanie wypoczynku w obiektach SGGW

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej z ZFŚS

Wniosek o zakwalifikowanie dziecka na kolonie, obóz, zimowisko

Podanie o pożyczkę

Poręczenie do pożyczki

Klauzula dla osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS w SGGW

Klauzula informacyjna dla osób, których dane osobowe zostały przekazane przez osobę uprawnioną z ZFŚS

Klauzula informacyjna (wniosek o pożyczkę)

Umowa pożyczki

Wniosek o umorzenie, odroczenie spłat przyznanej pożyczki remontowej. budowlanej

Wniosek o dofinansowanie imprez kulturalno-oświatowych

Wniosek o dofinansowanie programu sportowo-rekreacyjnego