Uczelnia

Patronat Honorowy Rektora SGGW


Od 17 marca 2014 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie obowiązuje Zarządzenie Nr 34 Rektora SGGW z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania Patronatu Honorowego lub udziału Rektora w Komitecie Honorowym w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Organizator ubiegający się o uzyskanie Patronatu Honorowego lub udział Rektora w Komitecie Honorowym jest zobowiązany do złożenia Wniosku o objecie Patronatem Honorowym lub udział Rektora w Komitecie Honorowym w Biurze Rektora w terminie nie później niż 30 dni przed planowanym przedsiwzięciem.

Szczegółowe zasady usyskania Patronatu Honorowego lub udział Rektora w Komitecie Honorowym określa Regulamin przyznawania Patronatu Honorowego lub udziału Rektora w Komitecie Honorowym w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.