Budowa magazynu pasz dla Katedry Hodowli Zwierząt Instytutu Nauk o Zwierzętach, Katedry Chorób Dużych Zwierząt oraz Kliniki Instytutu Medycyny Weterynaryjnej o łącznej powierzchni 330 m2 trwała od kwietnia do września 2019 r. Koszt inwestycji wyniósł 936 tys. zł i suma ta została w całości sfinansowana ze środków własnych Uczelni. Przekazanie magazynu do użytkowania nastąpiło 5 listopada 2019 r.

Nowo wybudowany budynek zapewnia prawidłowe funkcjonowanie całego założenia dydaktycznego, w skład którego wchodzi stajnia, budynek hipoterapii, klinika koni i padok. Magazyn jest przeznaczony do składowania pasz dla koni, głównie słomy i ziarna.