Uczelnia

Centrum Medycyny Regeneracyjnej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Wolicy


W lipcu 2018 roku decyzją zarządu województwa mazowieckiego Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie otrzymała ponad 66,6 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020 na utworzenie Centrum Medycyny Regeneracyjnej (CMR) i zakup nowoczesnej aparatury naukowo-badawczej, która umożliwi rozwój innowacyjnych badań w obszarze nauk klinicznych, fizjologicznych oraz zaawansowanej medycyny regeneracyjnej. Całkowita wartość projektu to ponad 87,8 mln zł. CMR jest projektem wpisanym do Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej.

Inwestycja polega na budowie nowych laboratoriów oraz adaptacji istniejących pomieszczeń (rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku) dla celów Centrum Medycyny Regeneracyjnej, a tym samym utworzeniu zintegrowanego zespołu laboratoriów wyposażonych w innowacyjną aparaturę do badań na zwierzętach. W CMR realizowane będą nowoczesne projekty z pogranicza medycyny i weterynarii, zgodnie z ogólnie przyjętą zasadą „jeden świat – jedno zdrowie”, w zakresie fizjologii i patofizjologii chorób, badania chorób i schorzeń stanowiących zagrożenie dla szeroko rozumianego zdrowia publicznego oraz nowatorskie badania z zakresu wysoko wyspecjalizowanej medycyny regeneracyjnej, odpowiadające najwyższym światowym standardom.

Zakończenie prac budowlanych planowane jest na jesień 2020 roku.