Uczelnia

Włodzimierz Kluciński


SGGW Włodzimierz Kluciński

Funkcję rektora pełnił w latach 1996-2002.

Urodził się 12.10.1947 r. w Żyrardowie. Tytuł lekarza weterynarii uzyskał w 1971 r. na Wydziale Weterynaryjnym SGGW w Warszawie. Na tym samym Wydziale w 1974 r. uzyskał stopień doktora nauk weterynaryjnych, w 1979 r. stopień doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych w zakresie patofizjologii. Tytuł profesora nauk weterynaryjnych otrzymał w 1991 r. a stanowisko profesora zwyczajnego w 1995 r.

Pracę zawodową rozpoczął w 1971 r. w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, następnie pracował w Instytucie Hematologii w Warszawie (1972-1977), a od 1977 r. pracuje na Wydziale Weterynaryjnym.

W latach 1981-1983 pracował jako visiting professor na Wydziale Weterynaryjnym w Ohio State University i Iowa State University of Science and Technology (USA). Odbył staże naukowe w National Animal Diseases Center USDA USA (1986), Washington State University USA (1992)  oraz na Uniwersytecie w Bolonii we Włoszech (1994). W 1995 r odbył kurs szkoleniowy z zakresu zarządzania uczelnią w Purdue Uniwersity (USA).

Przez okres 24 lat pełnił w SGGW wiele funkcji : prodziekana (1984-1986), dziekana Wydziału Weterynaryjnego SGGW (1986-1990 i 2002-2008),kierownika Katedry Chorób Wewnętrznych z Kliniką (1988-1993), prorektora ds. nauki SGGW (1990-1996) i rektora SGGW (1996-2002).

Dotychczas opublikował łącznie 551 pozycji, z których 45 ukazało się w międzynarodowych czasopismach. Wyniki tych prac weszły na stałe do literatury światowej i były cytowane m.in. w podręcznikach „Veterinary Immunology. An Introduction. J. Tizard, W. B. Saunders Company, 1987. oraz „ Oparzenia jako problem badawczy i leczniczy”, W. Rudowski.1981. Wykonał także 105 ekspertyz i recenzji. Wypromował dotychczas 9 doktorów.

Pełniąc funkcję rektora wniósł historyczny wkład w rozwój uczelni poprzez zgromadzenie środków finansowych, które pozwoliły na wybudowanie m. in. bazy lokalowej dla 8 wydziałów, kompleksu rekreacyjno- sportowego, akademika i pierwszej części Biblioteki Głównej im. prof. W. Grabskiego. Był również inicjatorem i promotorem nadania w 2001 r. Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II tytułu dr h. c. SGGW a także inicjatorem nadania kampusowi SGGW na Ursynowie im. Edwarda hr. Raczyńskiego.  

Poza SGGW pełnił m. in. funkcje  wiceprezesa (2000 -2003), prezesa  PTNW (2000 – 2006)   oraz sekretarza naukowego PTNW (2007 – 2009). Od 1990 r. jest członkiem Komitetu Nauk Weterynaryjnych Wydziału Nauk  Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN pełniąc funkcje sekretarza (1990 – 1996)  oraz przewodniczącego Komitet (2003 – 2016) .   Był  Przewodniczącym Konferencji Rektorów Uczelni Rolniczych (1999-2002), współzałożycielem i pierwszym prezesem Polskiego Stowarzyszenia Bujatrycznego(2000-2003), przewodniczącym Komisji ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii(2008-2016), członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (2010-2016), członkiem Rad Naukowych: Instytutu Genetyki i Hodowli  Zwierząt PAN (1990-1992), Państwowego Instytutu Weterynarii- PIB (2011-2016), Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu ( od 2011) oraz  Jakości Produktów Żywnościowych  ‘Poznaj Dobrą Żywność’ przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi( od 2003 r).   

Za swoją działalność został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim, Krzyżem Oficerskim oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Ponadto został odznaczony m. in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju „, Złotą Odznaką „Za Zasługi dla SGGW „,  Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego, odznakami               „ Zasłużony dla Leśnictwa „, „Zasłużony dla Rolnictwa „, „Za zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych” i „Zasłużony dla PTNW” oraz Medalem im. M. Oczapowskiego Wydziału II PAN.

Dwukrotnie otrzymał nagrody naukowe Wydziału V PAN, jedną nagrodę naukową ZG PTNW, dwukrotnie nagrodę naukową Ministra Nauki,  6- krotnie nagrodę Ministra Edukacji Narodowej za działalność organizacyjną, 16 nagród organizacyjnych Rektora SGGW oraz w 2005 r. nagrodę „ CENTAUR Nauka – Praktyce”

W 2010 r. otrzymał tytuł dr h. c. SGGW na podstawie uchwał trzech Rad Wydziałów : Inżynierii i Kształtowania Środowiska, Leśnego  oraz Medycyny Weterynaryjnej.