Uczelnia

Wiesław Bielawski


Prof. dr hab. Wiesław Bielawski urodził się 23 grudnia 1950 r. w Wierobiach w woj. podlaskim.


W 1974 r. ukończył Wydział Rolniczy SGGW. Stopień doktora nauk przyrodniczych uzyskał w 1982 r. w Katedrze Biochemii na podstawie pracy zatytułowanej „Drogi asymilacji prowadzące do powstania aminokwasów u siewek żyta”. W 1992 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii – biochemii roślin na podstawie dorobku naukowego i rozprawy „Izoenzymy syntetazy glutaminowej z siewek pszenżyta na przykładzie odmiany Malno”. Tytuł profesora nauk rolniczych otrzymał w 2002 r., a stanowisko profesora zwyczajnego w 2008 r.

Podczas swojej kariery naukowej prof. W. Bielawski stworzył oryginalną szkołę naukową biochemii pszenżyta, a jego dorobek uznaje się za najbardziej wszechstronne kompendium wiedzy biochemicznej z elementami fizjologii i cytologii dotyczące pszenżyta. Był kierownikiem lub głównym wykonawcą 15 projektów naukowo-badawczych. Brał udział w realizacji międzynarodowych projektów badawczych m.in. Copernicus. Uzyskane wyniki publikował w renomowanych czasopismach indeksowanych przez JCR (z tzw. listy filadelfijskiej): m.in. „Phytochemistry”, „Planta”, „Plant Physiology and Biochemistry”, „Journal of Plant Physiology”, „Amino Acids”, „Plant Growth Regulation”, „Plant Molecular Biology Reporter”, „Biochemical and Biophysical Research Communication”, „Cereal Chemistry”, „Biologia Plantarum”, „Acta Physiologiae Plantarum”.

Jego dorobek naukowy obejmuje 115 prac, w tym 62 opublikowanych w czasopismach z IF. Był promotorem 11 zakończonych przewodów doktorskich, w tym 9 obronionych z wyróżnieniem. Opracował 16 recenzji prac doktorskich, 5 habilitacyjnych, 4 recenzje dorobku naukowego i dydaktycznego w postępowaniu o nadanie tytułu, 10 recenzji dorobku na stanowisko profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego.

Odbył krajowe i zagraniczne staże naukowe, m.in. na Wydziale Biologii Uniwersytetu Carleton w Ottawie oraz w Federalnym Centrum Badań nad Zbożami i Ziemniakami w Detmolt (Niemcy).

W latach 1999-2002 był prodziekanem ds. dydaktyki, a w latach 2002-2005 prodziekanem ds. nauki Wydziału Rolnictwa i Biologii. Był kierownikiem Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Łowiczu w latach 1999-2002 i kierownikiem Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Leśnej Podlaskiej w latach 2000-2002. Między 2008-2012 i 2012-2016 był prorektorem ds. rozwoju uczelni, I zastępcą rektora.

1 września 2016 r. objął funkcję rektora SGGW na kadencję 2016-2020. Równolegle rozpoczął pełnienie funkcji wiceprzewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. KRASP inspiruje i koordynuje działania uczelni członkowskich, podejmuje działania prowadzące do stworzenia efektywnego i zintegrowanego systemu edukacji narodowej, działa na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, nauki i kultury. Rektor W. Bielawski reprezentuje KRASP w sejmie na posiedzeniach Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Brał udział w spotkaniach dotyczących kształtowania nowego Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w posiedzeniach sprawozdawczych z realizacji zadań i budżetu w zakresie szkolnictwa wyższego. Reprezentuje KRASP podczas spotkań z delegacjami zagranicznymi oraz podczas spotkań z innymi organizacjami pracującymi na rzecz nauki.

W ramach współpracy z Fundacją Rektorów Polskich rektor Wiesław Bielawski uczestniczy w ukraińsko-polskich seminariach poświęconych zagadnieniom działalności narodowych konferencji rektorów w Polsce i na Ukrainie na tle tendencji europejskich. Podczas spotkań ukraińscy i polscy rektorzy wymieniają się doświadczeniami i przedstawiają aktualnie wprowadzane zmiany systemowe w szkolnictwie wyższym w obu krajach.

Rektor Wiesław Bielawski jest członkiem Komitetu Sterującego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kadencji 2014-2020. Celem nadrzędnym PROW 2014-2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi, działania w dziedzinie klimatu i zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

Jest członkiem kapituły konkursu „Dyplomy dla Warszawy”, w którym przyznawane są nagrody autorom najlepszych rozpraw doktorskich i prac magisterskich z zakresu wszelkich specjalności naukowych dotyczących społeczno-gospodarczego rozwoju Warszawy.

Za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne został odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką Honorową „Zasłużony dla Rolnictwa”, Złotą Odznaką Honorową „Za Zasługi dla SGGW”, medalem XXX-lecia Solidarności. Otrzymał nagrodę Ministra Edukacji Narodowej i Kordelas Leśnika Polskiego – najwyższe odznaczenie przyznawane przez dyrektora generalnego Lasów Państwowych dla osób wspierających ideę polskiego leśnictwa.

Został uhonorowany Nagrodą Edukacyjną Prezydenta m.st. Warszawy w kategorii „Najlepszy nauczyciel akademicki”. Jest laureatem konkursu „Zasłużony Promotor Agrobiznesu RP 2018”. Ma tytuł profesora honorowego Podolskiego Państwowego Uniwersytetu Rolniczo-Technicznego w Kamieńcu Podolskim na Ukrainie (2019). Został odznaczony medalem „Zasłużony dla Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki w Łucku” (2020).