Uczelnia

Tomasz Borecki


SGGW Tomasz BoreckiAbsolwent Wydziału Leśnego SGGW. W 1997 r. otrzymał stanowisko prof. nadzwyczajnego, a w 2003 r. profesora zwyczajnego. W latach 1996-2002 pełnił funkcję prorektora ds. dydaktyki. W 2002 r. został rektorem, w 2005 r. został wybrany na drugą kadencję.

Profesor Tomasz Borecki ma bardzo szerokie zainteresowania naukowe. W jego dorobku naukowym można wyróżnić cztery główne kierunki badawcze: statystyczno-matematyczne systemy inwentaryzacji lasów, zdrowotność lasów, ocena drzew leśnych uprawianych na plantacjach, a także usprawnienia w funkcjonowaniu gospodarstwa leśnego. Jest autorem 160 prac naukowych, z czego 50 to oryginalne prace twórcze. Jest on także autorem ponad 70 dokumentacji naukowych, ekspertyz i projektów. Wniósł istotny wkład do rozwoju dyscypliny naukowej zwanej Urządzaniem Lasu. Przyczynił się także do popularyzacji wiedzy na temat leśnictwa poprzez liczne publikacje w czasopismach branżowych i udział w konferencjach. Wziął także udział w kilkunastu filmach popularyzujących ochronę środowiska przyrodniczego. Był współautorem 6 scenariuszy do tych filmów. Odbył liczne staże naukowe za granicą (w Szwajcarii, Finlandii, Austrii, Norwegii i na Słowacji). W ciągu 27 lat pracy na Wydziale Leśnym SGGW zgromadził bogaty dorobek dydaktyczny.

Aktywnie pracuje w radach naukowych oraz komisjach i zespołach eksperckich. Jest członkiem Rady Naukowej Białowieskiego Parku Narodowego oraz Rady Kompleksu Promocyjnego Puszczy Kozienickiej. Od 2003 r. pełni funkcję Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Lasu. Był ekspertem w Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska.

Za osiągnięcia naukowe, organizacyjne i dydaktyczne był wielokrotnie odznaczany i wyróżniany. Najważniejsze nagrody i odznaczenia to: Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Edukacji Narodowej, Złota Odznaka „Zasłużony dla SGGW”, tytuł Doktora Honoris Causa Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Agrarnego w Dublanach.