Uczelnia

Jan Górecki


SGGW Jan GóreckiFunkcję rektora SGGW pełnił w latach 1990-96.

Urodził się 18.08.1934 roku we wsi Kłopoczyn Nowy, pow. Rawa Mazowiecka w rodzinie rolniczej. W roku 1951 uzyskał maturę w Gimnazjum i Liceum im. M. Kopernika w Łodzi. W tym samym roku rozpoczął studia w SGGW, które ukończył w 1956 roku i rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych SGGW. W roku 1963 uzyskał stopień doktora nauk rolniczych, a w roku 1969 stopień doktora habilitowanego. W latach 1961-63 odbył długoterminowe staże naukowe w Szwecji, RFN, Czechosłowacji i Holandii.

W pracy naukowo-badawczej zajmował się w szczególności następującymi problemami: ekonomika i organizacja gospodarstw rodzinnych, zarządzanie gospodarstwami rolniczymi, zagadnieniem czynnika ludzkiego w rolnictwie oraz międzynarodowymi badaniami porównawczymi w zakresie ekonomiki, polityki rolnej oraz kształceniem.

W latach 1974-79 pracował w charakterze eksperta w Sekretariacie ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) ONZ w Rzymie. Organizował i uczestniczył w wielu konferencjach międzynarodowych, sympozjach i seminariach. Poznał działalność i programy ponad 50 Uniwersytetów, wydziałów i instytutów naukowych w dziedzinie rolnictwa. Wiele podróżował po różnych kontynentach i krajach.

Był lub jest członkiem szeregu rad naukowych oraz stowarzyszeń naukowych i zawodowych polskich i zagranicznych. W latach 1970-1990 był wielokrotnie wybieranym członkiem Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN, obecnie na lata 2007-2010, jest też członkiem Rad Naukowych IRWiR i IUNG PIB w Puławach.

Był wieloletnim członkiem szeregu kolegiów i komitetów redakcyjnych. Od 2004 r. jest redaktorem naczelnym kwartalnika „Wieś i Rolnictwo” IRWiR PAN. W 1988 roku został wybrany członkiem zagranicznym Królewskiej Szwedzkiej Akademii Rolnictwa i Leśnictwa.

W roku 1983 otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego a w 1990 profesora zwyczajnego nauk ekonomicznych. Jego łączny dorobek obejmuje ponad 200 prac, w tym 80 oryginalnych oraz kilku książek i skryptów.

Był promotorem 7 zakończonych przewodów doktorskich i ponad 80 prac magisterskich. Wielokrotnie był recenzentem dorobku naukowego w przewodach habilitacyjnych i profesorskich.

W działalności naukowej i organizacyjnej na Uczelni pełnił następujące funkcje:

- w latach 1970-73 był wicedyrektorem Instytutu,

- w latach 1980-90 był kierownikiem Katedry,

- w latach 1983-87 Prorektorem (1 kadencja),

- w latach 1990-96 Rektorem (2 kadencje).

Jego głównym osiągnięciem w działalności organizacyjnej Uczelni było uregulowanie stanu własności, co stało się głównym źródłem finansowania rozbudowy kampusu w Ursynowie.

Od roku 1982 był członkiem Komitetu Organizacyjnego i Zespołu Negocjacyjnego Kościelnej Fundacji Rolniczej, powołany w jego skład przez Prymasa Polski. W latach 1991-95 był przewodniczącym Rady ds. Wsi i Rolnictwa przy Kancelarii Prezydenta RP L. Wałęsy, a obecnie jest członkiem rady przy Kancelarii Prezydenta RP L. Kaczyńskiego.

W latach 1997-2001 był Ambasadorem RP w Królestwie Danii.

Posiada szereg odznaczeń polskich i zagranicznych, w tym Krzyż Oficerski i Komandorski RP (1993, 2004), Krzyż Komandorski Królestwa Danii (2001) oraz Prymasowski Złoty Medal Zasłużonemu w Posłudze Dla Kościoła i Narodu (1997). Był też wielokrotnie wyróżniany szeregiem medali regionalnych, resortowych i uczelnianych. W 2009 roku został wyróżniony Medalem Michała Oczapowskiego.