Uczelnia

Henryk Jasiorowski


SGGW Henryk JasiorowskiUrodził się 7 czerwca 1926 r. w Grójcu. W 1950 r. W 1950 r. ukończył studia na Wydziale Rolniczym SGGW z dyplomem magistra inżyniera nauk rolniczych w specjalizacji zootechnicznej. W 1956 r. uzyskał stopień doktora, w 1961 r. – doktora habilitowanego, a w 1978 r. został mianowany profesorem zwyczajnym.

Funkcję rektora SGGW pełnił w latach 1975-81.

Pracował w Zakładzie Hodowli Ogólnej Zwierząt SGGW jako asystent, a od 1952 r. – w Zakładzie Hodowli Szczegółowej Zwierząt. W 1956 r. przeszedł do pracy w Zakładzie Hodowli Doświadczalnej PAN i otrzymał stanowisko adiunkta, a następnie kierownika Pracowni. Był dyrektorem Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN. Jako stypendysta PAN wyjechał w 1957 r. na 6 miesięcy do Rowett Research Institute w Wielkiej Brytanii. W 1968 r. mianowano go zastępcą sekretarza naukowego Wydziału Nauk Rolniczych i Leśnych PAN. W 1969 r. został powołany do pracy w FAO na stanowisku dyrektora Departamentu Hodowli Zwierząt i Weterynarii w FAO w Rzymie.

Prof. H. Jasiorowski opublikował ponad 100 prac naukowo-badawczych. Do jego najważniejszych osiągnięć naukowych należą prace z akresu hodowli zwierząt i rozwoju produkcji zwierzęcej w świecie. Z jego inicjatywy podjęto wraz z naukowcami z 9 krajów – szeroko zakrojone prace nad porównaniem różnych odmian bydła fryzyjskiego. Profesor Jasiorowski otrzymał tytuł doktora honoris causa na Uniwersytecie w Hohenheim. Otrzymał wiele nagród i odznaczeń państwowych. Za działalność w podziemiu otrzymał w 1982 r. Krzyż Partyzancki oraz Medal Zwycięstwa i Wolności 1945 r.