Uczelnia

Alojzy Szymański


Alojzy Szymański urodził się 7 listopada 1950 roku. Jest absolwentem Wydziału Melioracji Wodnych SGGW. Studia ukończył w 1974 r. uzyskując dyplom magistra inżyniera. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w grudniu 1982 r., natomiast stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie budownictwa na Wydziale Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej w 1992 r. Tytuł naukowy profesora nauk technicznych otrzymał w 2004 r. W roku 1994 został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego, a w roku 2006 profesora zwyczajnego w Katedrze Geoinżynierii SGGW. W latach 1999 – 2002 pełnił funkcję dziekana Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska SGGW, natomiast w latach 2002-2008 prorektora ds. rozwoju SGGW a w 2008 został wybrany na Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Łączny dorobek naukowy prof. dr hab. Alojzego Szymańskiego obejmuje 250 pozycji w tym 159 prac zostało opublikowanych w polskich i zagranicznych recenzowanych wydawnictwach naukowych oraz 5 pozycjach książkowych.

Prace autorstwa lub współautorstwa prof. dr hab. Alojzego Szymańskiego, które nie zostały opublikowane to głównie ekspertyzy, opracowania i projekty, dokumentujące realizowane granty lub prace zlecone wdrażające nowoczesne rozwiązania do praktyki inżynierskiej.

W okresie zatrudnienia w SGGW prof. dr hab. Alojzy Szamański opracował 15 recenzji prac doktorskich i habilitacyjnych oraz recenzję dorobku naukowego w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

Obszar badań naukowych prof. dr hab. Alojzego Szymańskiego koncentruje się na następujących kierunkach:
- rozwój metod modelowania przebiegu odkształceń gruntów słabych z wykorzystaniem zjawiska wzmocnienia gruntów słabych,
- doskonalenie metodyki badań i doboru parametrów do obliczeń osiadań budowli hydrotechnicznych i lądowych,
- rozwój metod oceny i kontroli stanu technicznego budowli hydrotechnicznych,
- doskonalenie metodyki rozpoznania budowy geologicznej podłoża z wykorzystaniem badań „in situ” do wyznaczania parametrów podłoża niezbędnych w budownictwie lądowym i podziemnym.

Za swą działalność naukową został wyróżniony trzema nagrodami Ministra Edukacji Narodowej (1985r.-za opracowanie metodyki badań gruntów słabonośnych, 1989r.-za osiągnięcia w zakresie fundamentowania budowli wodnych, 1997r.- za współautorstwo książki „Embankments on organic silos” wydanej przez wydawnictwo Elsevier w Holandii ).

Otrzymał również sześć nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za działalność organizacyjną.

Prof. dr hab. Alojzy Szymański współpracuje również z praktyką inżynierską, o czym świadczą posiadane uprawnienia: Certyfikat Polskiego Komitet Geotechniki (od 1999), uprawnienia biegłego w zakresie ocen oddziaływania na środowisko (od 1998), uprawnienia geologiczno-inżynierskie kat. VI (od 1997), rzeczoznawca SITWM NOT (od 1984).

Prof. dr hab. Alojzy Szymański w trakcie pracy na Uczelni był i nadal jest aktywny w pracach wielu organizacji naukowych i zawodowych. Był Przewodniczącym Konferencji Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych, członkiem Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz wiceprzewodniczącym Prezydium Konferencji Uczelni Warszawskich.  Profesor A. Szymański jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Mechaniki Gruntów i Geotechniki, Polskiego Komitetu Geotechniki, Sekcji Geotechniki i Infrastruktury Podziemnej KILiW PAN. W latach 1982-1985 był sekretarzem Koła SITWM-NOT w SGGW, w latach 1985-1988 przewodniczącym Koła SITWM w SGGW, natomiast w latach 1987-1990 (dwie kadencje) pełnił funkcję sekretarza Sekcji Konstrukcji Hydrotechnicznych KILiW PAN.  Od 24.06.2014 roku pełni funkcję Prezydenta Polskiego Komitetu Geotechniki. W latach 1999 – 2002 pełnił funkcję dziekana Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska SGGW a w latach 2002-2008 prorektora ds. rozwoju SGGW prowadząc rozbudowę uczelni oraz restrukturyzację zakładów doświadczalnych, a w latach 2008 – 2016 Rektorem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.