SGGW

11
sierpnia
2016

Teaming for Excellence

Dzień informacyjny oraz nabór wniosków w ramach preselekcji do analizy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE wraz z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju organizują dzień informacyjny „Teaming Faza I” poświęcony inicjatywie „Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa” (Spreading Excellence and Widening Participation) dla wszystkich polskich jednostek naukowych, które są zainteresowane udziałem w konkursie WIDESPREAD-04-2017 – Teaming Faza I.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 23.08.2016 w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie, w godz. 10.00 – 14.00.

Podczas wydarzenia zostaną przedstawione informacje dotyczące zasad ogłoszonego przez Komisję Europejską konkursu WIDESPREAD-04-2017 – Teaming Faza I oraz praktyczne wskazówki dotyczące procesu aplikowania, jak również naboru w procesie preselekcji ogłoszonej przez NCBR. Zaprezentowane zostaną także zasady uczestnictwa oraz rola jednostki państwowej uczestniczącej w finansowaniu.

Wnioski w konkursie WIDESPREAD-04-2017 – Teaming Phase 1 można składać do 15.11.2016.

Realizacja projektów Teaming obejmuje dwie fazy:

Faza I
Wnioskowanie:

 • długoterminowa wizja Strategii Badań i Innowacji w oparciu o analizę SWOT
 • plan działania na 12 miesięcy przeznaczony na opracowanie biznes planu na stworzenie Centrum doskonałości

Realizacja:

 • opracowanie szczegółowego biznes planu dotyczącego stworzenia i działania Centrum

Czas – 12 miesięcy
Wartość projektu – do 0,4 miliona euro

Faza II
Wnioskowanie:

 • udział w naborze mogą wziąć jedynie konsorcja, które otrzymały dofinansowanie w Fazie I
 • prawidłowo opracowany biznes plan jest załącznikiem do wniosku o dofinansowanie
 •  zobowiązanie państwowej jednostki lub podmiotu komercyjnego do współfinansowania

Realizacja:

 • Stworzenie/udoskonalenie centrum

Czas: 5-7 lat
Wartość projektu – do 15 milionów euro – uzupełniający wsparcie ze środków krajowych lub regionalnych dotyczących zakupu sprzętu, wyposażenia

Wnioski należy składać za pośrednictwem Participiant Portal, na którym znajdują się też szczegółowe informacje na temat zasad i sposobu aplikowania.

Proces preselekcji wniosków jest prowadzony przez NCBR. Do preselekcji dopuszczone zostaną propozycje projektów, które wpłyną do NCBR w terminie do 31 sierpnia 2016 r. do godz. 16:00 czasu lokalnego. Informacje o naborze są opublikowane na stronie NCBR.

W projektach Teaming, udział bierze co najmniej trzech partnerów międzynarodowych, w tym (1) koordynator, (2) partnerzy międzynarodowi, spełniający następujące warunki:

 • Koordynator – państwowa lub regionalna jednostka administracyjna, agencja wspierająca działalność badawczo-rozwojową, jednostka naukowa lub jednostka badawcza ustanowiona i działająca w państwie będącym wnioskodawcą (Widening country). W przypadku, gdy koordynator nie będzie jednostką administracyjną, należy przedłożyć list intencyjny (na wzorze udostępnionym przez Komisję Europejską), aby zapewnić długoterminowy charakter oraz zdolność finansową działania podmiotu co najmniej na czas realizacji projektu Teaming.
  Uczelnia lub jednostka badawcza prowadząca badania i wdrażająca innowacje o znaczeniu międzynarodowym w danej dziedzinie.
 • Partnerzy powinni uzasadnić potrzebę utworzenia i działania nowego centrum doskonałości lub udoskonalenia istniejącego centrum. Wizja funkcjonowania centrum doskonałości musi zawierać długoterminową strategię rozwoju badań i innowacji, w szczególności jasno określać warunki współpracy w zakresie zarządzania projektem między partnerami.
 • Wnioskodawcy powinni wskazać i uzasadnić  zgodność z Krajową Inteligentną Specjalizacją (KIS) lub Strategią rozwoju państwa. W przypadku udoskonalenia istniejącego centrum doskonałości, należy przedstawić dodatkowe informacje dotyczące struktury organizacyjnej, zakresu działania i strategii centrum.

Beneficjenci programu Teaming Phase 1 otrzymają wsparcie na okres 12 miesięcy w wysokości do 0,4 miliona euro, przeznaczone na opracowanie szczegółowego biznes planu określającego obszar, zakres i sposób funkcjonowania ustanawianego lub udoskonalanie istniejącego centrum doskonałości.

Wniosek do Teaming Fazy I musi zawierać jasno sprecyzowane obszary:

 • Długoterminowa wizja funkcjonowania, w tym długoterminowa strategia badań i innowacji, skonstruowana w oparciu o analizę SWOT
 • Roczny plan działania, którego celem będzie stworzenie szczegółowego biznes planu określającego obszar, zakres i sposób funkcjonowania ustanawianego lub udoskonalanie istniejącego WIDESPREAD-04-2017 – Teaming Phase 1  Centre of Excellence.
 • Z wniosku powinno jasno wynikać, iż istnieje współpraca między partnerami zaangażowanymi w projekt i że będzie ona kontynuowana również po zakończeniu realizacji projektu Teaming. A także należy opisać zaangażowanie w bieżące i przyszłe wsparcie partnerów w działalność i niezależny sposób finansowania Centrum poza środkami Teaming (m.in. udział i pozyskiwanie środków z konkursów europejskich i krajowych programach finansujących).

Zapraszamy do rejestracji.

 

Żródło: www.kpk.gov.pl

Informacje w SGGW: Biuro Międzynarodowych Projektów Badawczych, irp@sggw.pl, tel. 22 59 310 50/41