SGGW

29
kwietnia
2019

Senat SGGW przyjął projekt nowego statutu uczelni

26 kwietnia 2019 r. Senat Akademicki SGGW przyjął projekt Statutu SGGW. W podjętej uchwale Senat zobowiązał rektora do niezwłocznego przekazania projektu do zaopiniowania przez działające w SGGW związki zawodowe, które mają na to 30 dni, oraz Radę Uczelni. Uchwalenie Statutu przewidziane jest na posiedzeniu Senatu w dniu 27 maja 2019 r.

Zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w Statucie wprowadzono zapisy zmieniające strukturę organizacyjną uczelni. Głównymi jednostkami organizacyjnymi SGGW staną się instytuty oraz wydziały.
Instytuty będą jednostkami organizującymi działalność naukową i badawczą w ramach dyscyplin naukowych (będą mogły być w nich tworzone katedry, kliniki weterynaryjne, zakłady, pracownie, pola doświadczalne, fermy, warsztaty lub laboratoria).
Wydziały będą jednostkami organizującymi kształcenie na kierunkach studiów.
Kształcenie doktorantów prowadzone będzie w ramach szkół doktorskich.

Z dniem wejścia w życie Statutu rektor po raz pierwszy powoła: prorektorów, dyrektorów instytutów, dziekanów, kierowników szkół doktorskich. Powołanie prorektora ds. studenckich oraz kierownika szkoły doktorskiej wymaga zgody właściwego organu samorządu studentów/doktorantów.

Uchwały Senatu SGGW dostosowujące przepisy wewnetrzne do Ustawy <<tutaj>>
 
Na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2019 r. Senat SGGW uchwalił także:
1. Regulamin Studiów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wejdzie on w życie z dniem 1 października 2019 r., pod warunkiem, iż zostanie zaakceptowany przez Samorząd Studentów SGGW;
2. Regulamin Szkoły Doktorskiej SGGW w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Regulamin wymaga uzgodnienia z Samorządem Doktorantów SGGW. Ma wejść w życie z dniem 1 października 2019 r. i obowiązywać od roku akademickiego 2019/2020;
3. Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej SGGW;
4. Zmiany w Strategii SGGW do 2020 roku.