Rekrutacja

Studia II stopnia


Zasady rekrutacji na studia II stopnia w SGGW rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021:

Uchwała nr 116-2018/2019 Senatu SGGW w Warszawie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia w SGGW w roku akademickim 2020/2021.

  1. Załącznik nr 3 – zasady kwalifikacji na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
  2. Załącznik nr 4 – wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów na studia w SGGW – obywateli polskich
  3. Załącznik nr 5 – wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów na studia w SGGW – cudzoziemców

Kierunki studiów II stopnia rozpoczynające się w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

architektura krajobrazu
bioinżynieria zwierząt
biotechnologia
budownictwo
gospodarka przestrzenna
hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich
informatyka
inżynieria ekologiczna
inżynieria i gospodarka wodna
inżynieria środowiska
inżynieria środowiska - specj. prowadzona w języku angielskim
leśnictwo
ochrona środowiska
ochrona środowiska - specj. prowadzona w języku angielskim (restoration and management of environment)
ogrodnictwo
ogrodnictwo - specj. prowadzona w języku angielskim (horticulture)
rolnictwo
technologia drewna
technologia żywności i żywienie człowieka
technologie energii odnawialnej
zarządzanie i inżynieria produkcji
zootechnika
żywienie człowieka i ocena żywności

architektura krajobrazu
ogrodnictwo

Przebieg rekrutacji na studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne):

  1. Kandydat rejestruje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i w wyznaczonym terminie przystępuje do kwalifikacji. Zarejestrować się i przystąpić do kwalifikacji może również absolwent studiów I stopnia przed uzyskaniem dyplomu licencjata/inżyniera (przed obroną pracy) warunkiem przyjęcia jest dostarczenie dyplomu (lub zaświadczenia o uzyskaniu dyplomu) w terminie składania dokumentów, określonym w kalendarium rekarutacji. Pomiędzy rejestracją i kwalifikacją a ostatecznym terminem złożenia dokumentów można przystąpić do obrony pracy dyplomowej / egzaminu dyplomowego po studiach I stopnia;
  2. Kandydat z dyplomem innego niż okreśłony w zsadach rekrutacji kierunku studiów / lub w cepu potwierdzenia znajomości języka obcego  przystępuje do rozmów z Komisją Rekrutacyjną w terminach wskazanych w kalendrium;
  3. Komisja rekrutacyjna określa minimalną średnią ocen uprawniającą do dalszego postępowania rekrutacyjnego;
  4. Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie list rankingowych powstałych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego;
  5. Osoby zakwalifikowane do przyjęcia w wyznaczonych terminach składają wymagane dokumenty;
  6. Terminy rejestracji, terminy testów kompetencyjnych (daty testu), terminy weryfikacji efektów kształcenia i różnic programowych, terminy składania dokumentów podane są w kalendarium rekrutacji.